АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нижче наведені деякі явища, які властиві найстародавнішим госпо-

Читайте также:
 1. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III ( всі № №, що закінчуються на цифру 1, наприклад: № 1, № 11, № 21 . . . №1141 ).
 2. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 0, наприклад: № 10, № 20, № 30 . . . №1140).
 3. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 3, наприклад: № 3, № 13, № 23 . . . №1143)
 4. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 4, наприклад: № 4, № 14, № 24 . . . №1144).
 5. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 5, наприклад: № 5, № 15, № 25 . . . №1145 ).
 6. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 7, наприклад: № 7, № 17, № 27 . . . №1147).
 7. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 8, наприклад: № 8, № 18, № 28 . . . №1148).
 8. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 9, наприклад: № 9, № 19, № 29 . . . №1139).
 9. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі №№, що закінчуються на цифру 13, наприклад: № 113, № 213, № 313 . . . № 1113).
 10. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III всі № №, що закінчуються на цифру 2, наприклад: № 2, № 12, № 22 . . . № 1142 ).
 11. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III всі № №, що закінчуються на цифру 6, наприклад: № 6, № 16, № 26 . . . №1146 ).
 12. Властивість лінійності зображення

дарствам:

1) поділ праці в первинних ланках суспільства (родах, племенах);

2) поділ праці між первинними ланками суспільства (племенами, родами);

Відокремлення ланок суспільства (родів, племен) на основі групової

власності;

Відокремлення виробників на основі індивідуальної (сімейної) власності.

Які з наведених явищ:

а) притаманні натуральному господарству;

Б) започаткували формування товарного господарства?

Загальна тенденція розвитку товарного господарства полягає в пе-

Реростанні простого (основаного на власній праці) в капіталістичне

(основаного на найманій праці). Попри цьому, в сучасній економіці

Виробництво з використанням найманої праці органічно поєднується

з роботою, яка ґрунтується на особистій праці. Чим це зумовлено:

а) дією ринкових механізмів конкуренції;

б) особливою стійкістю малих підприємств;

в) державним регулюванням;

Г) здатністю малих підприємств працювати без доходів?

3. Згідно з теорією трудової вартості, товар є:

1) вартістю;

2) споживною вартістю;

3) міновою вартістю;

4) продуктом конкретної праці;

Продуктом абстрактної праці.

Дайте відповідь на такі запитання:

А) продуктом якої праці є споживна вартість товару?

Б) результатом якої праці є вартість товарів?

В) яке поняття визначає кількісне співвідношення товарів в обміні?

Г) яке поняття визначає сукупність корисних властивостей товару?

Д) що становить основу мінової вартості товарів?

Згідно з теорією трудової вартості, вартість товарів залежить від про-

Дуктивності праці, її інтенсивності і складності.

Як має вплинути на вартість даного товару:

1) зростання продуктивності праці;

2) зменшення інтенсивності праці;

Ускладнення праці?

У відповідях використайте поняття:

а) знижує;

б) підвищує;

В) залишає без змін.

Гроші виникають на основі розвитку форм мінової вартості.

Визначте назви історичних форм мінової вартості для таких випадків:

1) один з товарів відокремлюється як еквівалент;

2) товари продаються за гроші;

3) товари надходять в обмін час від часу, нерегулярно;Товари надходять в обмін регулярно, але жоден з них не стає загаль-

Ним еквівалентом.

У відповідях використовуйте поняття форм вартості:

а) проста (випадкова);

б) розгорнута;

в) загальна;

Г) грошова.

Для кожної з нижчеперелічених угод визначте, яку функцію викону-

ють в ній гроші:

1) виплата заробітної плати (пенсій, стипендій);

2) складання цінників (прейскурантів);

3) купівля товарів і надання послуг;

4) внесення грошей на банківський рахунок з метою заощадження;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)