АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які віднесено до різних видів власності

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Види трудових договорів. Особливості окремих видів трудових договорів.
 3. Випуск продукції при різних комбінаціях факторів
 4. Виробництво основних видів хімічної продукції
 5. Виявлені стійкі кореляції різних форм девіантності між собою.
 6. Державний житловий фонд – це сукупність жилих будинків та інших жилих приміщень, які знаходяться у державній власності.
 7. Диференційований підхід до обслуговування різних груп музейних відвідувачів
 8. Допустима поверхнева кількість потоку енергії в різних областях оптичного випромінювання
 9. Економічний розвиток та економічне зростання. Проблеми економічного зростання для різних країн
 10. Економічні форми реалізації власності.
 11. Завадостійкість різних видів модуляції
 12. Завдання основних видів забезпечення евакуаційних заходів

Переваги:

1) створює потужні економічні стимули;

2) зумовлює можливість поєднувати поточні інтереси з перспективними;

3) знімає обмеження щодо розмірів інвестування;

Дає змогу виконувати великі проекти, не зважаючи на тимчасову не-

Рентабельність.

Недоліки:

5) не створює умов для великого інвестування внаслідок невеликих розмірів;

6) віддає перевагу поточним інтересам перед перспективними;

7) послаблює стимули раціонального використання ресурсів;

Створює небезпеку використання адміністрацією влади для свого

Особистого збагачення.

Віднесіть подані характеристики до таких видів власності:

а) індивідуальна (сімейна);

б) групова (колективна, кооперативна);

в) групова (акціонерна);

Г) державна.

3. Роздержавлення і приватизація передбачає такі основні цілі:

1) зміну структури власності (поява різноманітних форм власності);

2) створення конкурентного середовища;

3) забезпечення держбюджету доходами від продажу майна;

Забезпечення держбюджету надходженнями від підвищення ділової

активності;

Поліпшення соціального клімату – пом'якшення соціальних протиріч.

Визначте, які з перелічених завдань і в якій послідовності мають ви-

рішуватися:

а) на основі приватизації великих підприємств;

Б) внаслідок малої приватизації.

Тема 5. ОСНОВНІ ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

ТОВАРНА ОРГАНІЗА ЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В ЕВОЛЮЦІЇ

СУСПІЛЬСТВА

Форми суспільного виробництва.

Натуральне виробництво та його ознаки.

Суть та характерні риси товарного виробництва.

Товар та його властивості.

Споживна вартість та її характеристика.

Вартість та мінова вартість.

Праця та показники, які її характеризують: продуктивність, інтенсив-

Ність праці, складна та проста праця.

Двоїстий характер праці та її втілення в товарі.

Суть та характеристика конкретної та абстрактної праці.

Характеристик основної суперечності товарного виробництва.

Суть грошей і грошових систем, їх еволюція.

Грошова форма вартості та історія появи грошей.Функція грошей.

Суть грошової системи та її еволюція.

Характеристика елементів грошової системи.

Основні поняття і терміни теми

Натуральне виробництво, товарне виробництво, суспільне виробни-

Цтво, економічна відособленість товаровиробника, власне споживання,

Товар, вартість товару, споживна та мінова вартості товару, індивідуаль-

Ний робочий час, суспільно-необхідний робочий час, абстрактна праця,

Конкретна праця, проста та складна праця, гроші, грошова система, функ-

Ції грошей, теорії грошей, інфляція, інфляція попиту та пропозиції.

Питання для обговорення


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)