АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І сотень підприємств різних галузей промисловості, транспор ту, торгівлі,

Читайте также:
 1. D.Транспортный уровень
 2. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 3. Аварии на транспорте
 4. Аварии на транспорте
 5. АВАРИЙНОСТЬ ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОТОТРАНСПОРТА
 6. Аналіз беззбитковості підприємства
 7. Аналіз валового прибутку підприємства
 8. Аналіз платоспроможності підприємства
 9. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 10. Аналіз структури капіталу підприємства
 11. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 12. Аналітична ідентифікація фінансових ризиків підприємства

Учасники якого втрачають власність на засоби виробництва і вироблений

Продукт, а головна фірма здійснює фінансовий контроль за іншими учас-

Никами об'єднання.

Баланс зовнішньоторговельний – співвідношення між вартістю екс-

Порту й імпорту держави в її торгівлі з окремою країною чи групою країн

За певний період часу (місяць, квартал, рік). Баланс зовнішньоторговель-

Ний складається за даними митної статистики і показує не тільки това-

Ри, які перетнули кордон, а й платежі та надходження від експорту й ім-

Порту, які в часі можуть не збігатися з рухом товарів. Баланс вважається

Активним, якщо вартість експорту перевищує вартість імпорту, і пасив-

Ним, якщо експорт менший від імпорту. Баланс зовнішньоторговельний

Охоплює угоди з фактично оплаченими товарами та угоди, здійснювані

В кредит. У тій частині, в якій зовнішньоторговельний баланс містить

Оплачені операції, він складає частину платіжного балансу держави.

Банк – фінансове підприємство, яке вико нує комплекс базових функ-

Цій (акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити, випускає в

Обіг гроші та цінні папери, здійснює грошові розрахунки та інші функції)

З метою привласнення прибутку.

Банківський кредит – кошти, які надають кредитні установи (насам-

Перед, банки) фізичним і юридичним особам у тимчасове користування з

Метою привласнення прибутку у формі відсотка.

Банківські монополії – об'єднання великих банків або окремі банки-

Гіганти, які відіграють вирішальну роль у банківській справі та привлас-

Нюють монопольно високі прибутки.

Банківські операції – операції, які забезпечують функціонування і

Прибутковість банків. Розрізняють пасивні (залучення депозитів) і ак-

Тивні (надання кредитів) операції.

Банківська система – сукупність різних видів банків та банківських

Об'єднань у їх взаємозв'язку та взаємодії, цілісність якої забезпечує регу-

Лювання центрального банку.Банкрутство – неспроможність фірм, установ, фізичних осіб здійснюва-

Ти платежі за борговими зобов'язаннями, яку засвідчує судова інстанція.

Бартер – безпосередній (без використання грошей) обмін одного то-

Вару на інший.

Безготівкові гроші – запаси на рахунках у банках.

Безпосередньо суспільна форма виробництва – організація суспіль-

Ного господарства, за якої внаслідок радикального розширення й удоско-

налення відносин планомірності та організованості, процесу плану вання

На мікро- і макрорівні, використання досягнень НТР задоволення біль-

Шої частини суспільних потреб відбуватиметься без перетворення про-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)