АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Економічних відносин, насамперед відносин економічної власності, а

Читайте также:
 1. II. Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.
 2. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 3. Адміністративно-командна система (АКС) – спосіб економічної ор-
 4. Адміністративно-правових відносин.
 5. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 6. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 7. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами
 8. Ви никнення й розвитку виробничих відносин, виокремлення в способі
 9. Види економічних циклів за тривалістю, їх характеристика.
 10. Види правовідносин
 11. Видова структура міжнародних відносин
 12. Визначення порівняльної економічної ефективності капіталовкладень

Також сукупний працівник, який забезпечує раціональне використання

Наявних матеріально-речових ресурсів для створення і привласнення до-

Ходу.

Фактори виробництва – важливі об'єкти або елементи, які здійсню-

Ють вагомий вплив на можливість і результати виробництва, але речові

Елементи яких не є джерелом національного доходу.

Фізичне (матеріальне) зношування – поступова втрата основними

Виробничими фондами своєї споживчої вартості, а водночас і частини

Вартості, яка переноситься на вартість створюваного продукту.

Фінанси (з франц. – платити) – система відносин економічної влас-

Ності, які формуються і розвиваються між державою, підприємства ми і

Громадянами щодо привласнення частини національного доходу че рез

Механізм оподаткування та його розподілу відповідно до виконуваних

Державою функцій.

Фінансова криза – глибокий розлад фінансової системи країни, що

Супроводжується зростанням темпів інфляції, неплатежами, різким,

Пере важно знижувальним, коливанням валютних курсів та курсів цінних

Папе рів, відпливом іноземних інвестицій.

Фінансова система – сукупність різних видів фінансів (та виконува-

Них ними функцій) у їх взаємодії та взаємозв'язку.

Фінансовий ринок (у вузькому значенні – грошовий ринок, ринок

Позичкових капіталів) – сукупність економічних відносин з приводу

Орга нізації купівлі-продажу вільних грошових коштів та їх перетворення

На грошовий капітал.

Фонд заміщення – частина суспільного продукту, яка використову-

Ється на відновлення зношених засобів виробництва, а за натуральним

Складом є засобами та предметами праці.

Фонд споживання – частина суспільного продукту, яка використову-

Ється для індивідуальних і суспільних потреб членів суспільства.

Фондова біржа – установа, організований ринок, на якому власни ки

Здійснюють процес купівлі-продажу цінних паперів.

Функція управління – вид діяльності, у процесі якої здійснюєтьсяЕфективний вплив на об'єкт управління і розв'язується поставлене зав-

Дання, досягається мета.

Цінова конкуренція – боротьба між товаровиробниками за спожи-

Вача через зменшення витрат виробництва, зниження цін на товари і по-

Слуги без істотної зміни їх якості й асортименту.

Централізація виробництва – збільшення масштабів виробництва

Продукції внаслідок об'єднання кількох окремих підприємств в одне із

За гальним управлінням.

Централізація капіталу – збільшення розмірів капіталу внаслідок

Об'єднання або злиття раніше самостійних капіталів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)