АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мін, розподіл і споживання товарів і послуг, а також на регулю вання

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. IV. ПОВТОРНІ ВИПРОБУВАННЯ
 3. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 4. V. Для дискретної випадкової величини Х, заданої рядом розподілу, знайти:
 5. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 6. А) Додавання векторів
 7. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 8. А. Рішення на застосування одного з перших трьох режимів радіаційного захисту
 9. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АКТИВНОГО ВЕНТИЛЮВАННЯ ЗЕРНА
 10. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 11. Авторегресійні моделі прогнозування
 12. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини

Такої діяльності відповідно до мети суспільства.

Економічна суперечність – суттєве, закономірне відношення і взає-

Модія між протилежними сторонами економічного явища чи процесу,

Внаслідок якої вона (суперечність) є їх рушійною силою розвитку, а в

Гносеологічному (пізнавальному) аспекті – основою пізнання сутності

Еконо мічних законів та категорій.

Економічна теорія – наука, що вивчає закони розвитку економіч-

Них систем і передусім економічних відносин, які виникають з приводу

Вироб ництва і привласнення товарів і послуг в усіх сферах суспільного

Відтворен ня, а також ті аспекти еволюції національної свідомості, духу

Народу, його культури, психології, моралі тощо, які впливають на про-

Грес економіки. Економічна теорія (економікс) – наука, що досліджує дії

Людей у процесі вибору рідкісних ресурсів для виробництва, обміну, роз-

Поділу та споживання різних товарів.

Економічний закон – внутрішньо необхідні, сталі й істотні зв'язки

Між протилежними сторонами, властивостями явищ, процесів, підсистем

І елементів цілісної економічної системи.

Економічне зростання: 1) збільшення реального обсягу продукції

(ВВП) у країні; 2) процес кількісно-якісних зрушень у межах технологіч-

Ного способу виробництва, зумовлених відповідними супереч ностями та

Чинниками, який виражається у збільшенні обсягів суспільно го вироб-

Ництва, сукупного суспільного продукту.

Економічний прогрес – поступальний розвиток усієї економічної

Системи, кожного її елемента і підсистеми, на основі якого відбувається

Соціальний прогрес.

Економічний суверенітет України – власність українського народу на

Своє національне багатство, на основі якої уповноважені ним органи вла-

Ди самостійно здійснюють регулювання економіки та зовнішньоеконо-

Мічної діяльності в інтересах всього населення.

Економічний цикл – рух виробництва від початку попередньої до по-Чатку наступної кризи.

Економічні ресурси – всі види ресурсів, які використовуються в про-

Цесі виробництва товарів і послуг.

Економічні суб'єкти (учасники ринкового процесу) – ті, хто само-

стійно ухвалює рішення, планує і реалізує у сфері господарської діяль-

Ності практичні заходи. Є три основні учасники ринкового процесу: до-

Могосподарства, ділові підприємства (фірми) і держава.

Економічні функції держави – сукупність напрямів державного ре-

Гулювання економіки: правове регулювання економіки; сприяння конку-

Ренції та пом'якшення наслідків від недоліків і слабин ринку; організація


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)