АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ринкової вартості бандури?

Читайте также:
 1. Визначення ринкової рівноваги.
 2. Гроші як інструмент ринкової економіки
 3. Динамічна модель ринкової рівноваги.
 4. Економічна суть кошторисної вартості будівництва
 5. Економічний кругообіг в ринковій економіці. Субєкти ринкової економіки
 6. Є результатом внутрішньої суперечливості ринкової економіки.
 7. Загальні положення формування собівартості ремонтно-будівельних робіт
 8. Збройні Сили України в період ринкової трансформації
 9. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні.
 10. Категорія вартості (цінності) в економічній науці; альтернативні підходи
 11. Концепції та моделі ринкової економіки
 12. Лекція 5. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

Г) якої тенденції (до розширення чи згортання) набере виробництво бандур?

Д) у чому виявиться факт участі витрат у фор муванні вартості бандури?

Дайте відповідь на ці самі запитання за умови зниження суспільного

Попиту на бандури.

Підприємство виробило 100 тис. телевізорів за рік. Собівартість од-

Ного телевізора – 200 грн, реалізаційна ціна – 300 грн.

Визначте:

А) як зміниться прибуток підприємства, якщо воно зменшить собівар-

тість телевізора на 30%?

Б) якою за нових умов буде норма прибутку (рентабельності) на підпри-

Ємстві; на скільки вона зросте?

Капітал у 2 млн грн здійснює оборот за 1 рік і дає 200 тис. грн. прибутку.

А) як зміниться маса прибутку, якщо швидкість обороту капіталу зросте

У 2 рази?

Б) яка залежність існує між масою прибутку і швидкістю обороту капіталу?

В) які кошти потрібно було б авансувати у ви робництво, щоб одержати

Такий прибуток за початкової швидкості обороту капіталу?

Г) чи можна вважати, що прискорення швид кості обороту капіталу за-

Безпечує його еконо мію?

Вартість функціонуючих виробничих фондів – 1 млн грн. Норма при-

бутку – 20%.

Визначте:

А) якою за таких умов буде маса прибутку?

Б) як зміниться маса прибутку, якщо вартість виробничих фондів зросте

на 50%?

В) яка залежність існує між масою прибутку і величиною функціоную-

Чих виробничих фондів?

Виробничі фонди в 50 млн грн забезпечують підприємству норму

прибутку в 20%.

Визначте:

А) як зміниться норма прибутку, якщо швидкість обороту фондів змен-

Шиться у 2 рази?

Б) яка залежність існує між нормою прибутку і швидкістю обороту капіталу?

Тема 7. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ

Попит та пропозиція. Взаємодія між ними.

Суть попиту та фактори, які на нього впливають. Крива попи ту.

Суть пропозиції та фактори, які на неї впливають. Крива пропозиції.

Характеристика взаємодії між попитом та пропозицією. Ціна.

Ринкова рівновага.Підприємства та фірми: суть, значення та класифікація.

Суть та значення підприємств в економічній системі. Спільні та від-

Мінні риси всіх підприємств.

Функції та класифікація підприємств.

Характеристика зовнішнього середовища підприємства.

Характеристика внутрішнього середовища підприємства.

Капітал та прибуток.

Соціально-економічний зміст капіталу.

Прибуток та прибутковість підприємства.

Монополії та конкуренція.

Суть та причини виникнення монополій.

Форми та види монополій.

Характеристика позитивних та негативних сторін монополій.

Суть та значення конкуренції в ринковій економіці.

Умови існування та види конкуренції.

Стратегії конкурентної боротьби в різноманітних моделях ринку.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)