АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні поняття і терміни теми

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 4. Б) Основні властивості операцій над множинами
 5. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 6. Бюджетна система України: основні характеристики
 7. Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку
 8. Введення поняття комплексного числа
 9. Визначте поняття і структуру особистості в соціології
 10. Визначте поняття «соціалізація особистості – 15 б.
 11. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 12. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III ( всі № №, що закінчуються на цифру 1, наприклад: № 1, № 11, № 21 . . . №1141 ).

Ринок, ринкова економіка, функції ринку, структура ринку, фінан-

Совий ринок, ринок робочої сили, ринок матеріалів, монополія, олігопо-

Лія, монополістична конкуренція, чиста конкуренція, змішана економіка,

Соціально орієнтована ринкова економіка, ліберальна та консервативна

Модель ринкової економіки. Інфраструктура ринку, біржі, торгові дома,

Обслуговуючі кооперативи.

Питання для обговорення

Що таке ринок та структура ринку?

Хто, на вашу думку, виступає суб’єктом ринку і що є об’єктом ринко-

Вих відносин?

Які види ринків ви можете назвати?

Які функції виконує ринок?

Що таке інфраструктура ринку і яку роль вона відіграє в організації

Та функціонуванні ринкових відносин?

Види інфраструктури ринку та її основні елементи.

У чому суть та основні положення ринкової економіки?

Які концепції ринкової економіки вам відомі?

Що являють собою моделі ринкової економіки? Чим вони відрізня-

Ються?

Сутність та структура господарського механізму. Яка роль господар-

Ського механізму в економічній системі країни?

Теми доповідей

Товарна біржа, її характеристика.

Господарський механізм, його елементи та їх характеристика.

Класифікація ринків.

Тестові завдання до теми

Які умови необхідні для існування ринкової економіки названі не

правильно:

А) розвинуте антимонопольне законодавство та наявність достатніх

механізмів його реалізації;

Б) розвинутий та розгалужений комплекс об’єктів власності, які можуть

стати об’єктом купівлі-продажу (засоби виробництва, різні цінні папери);

в) монопольні тенденції;

Г) наявність та доступність всебічної інформації про ринок, розвину-

Та маркетингова діяльність?

Певна сукупність економічних відносин з приводу організації і

Купівлі-продажу вільних грошових коштів та їх перетворення на гро-

шовий капітал –це:

а) фінансовий ринок;

б) ринок інформації;в) ринок робочої сили;

Г) ринок золота.

3. Ринок робочої сили – це:

А) певна сукупність економічних відносин між різними суб’єктами

Підприємницької діяльності з приводу організації, використання і

купівлі-продажу засобів та предметів праці;

Б) підсистема економічних відносин між економічними суб’єктами (пе-

Редусім продавцями та покупцями) з приводу організації, використання і

купівлі-продажу товарів тривалого використання та поточного споживання;

В) це сукупність економічних відносин між найманими працівника-

Ми, підприємцями та установами, які відіграють роль бірж праці, з при-

воду організації та використання, купівлі-продажу робочої сили;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)