АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Своєї «ніші»

Читайте также:
  1. Бути моральним — означає жити відповідно до звичаїв своєї країни». М.Гегель
  2. Моральне зношування – втрата основними фондами частини своєї

5) розробка цінової політики підприємства;

6) розробка політики взаємовідносин з кредитними установами;

7) розробка основ взаємовідносин менеджерів з підлеглими;

8) організація збуту товарів і реклами;

9) аналіз виробничого потенціалу підприємства;

Вивчення проблеми взаємовідносин підприємства з місцевою вла-

Дою.

Визначте, які з перелічених дій:

а) становлять зміст маркетингу;

Б) відносяться до менеджменту.

Задачі

Звичайна акція номінальною вартістю 200 грн приносить дохід її

власникові 12 грн. Рівень банківського процента становить 6% річ-

Них. За яким можливим ринковим курсом Ви зможете продати цю

Акцію на фондовій біржі?

Підприємство “А” отримало банківський кредит у розмірі 7200 грн,

під 30% річних строком на 3 роки. Яку суму грошей сплатить підпри-

Ємство банку після закінчення терміну кредиту? Розрахуйте метода-

Ми простого і складного процента.

Банк випустить в обіг два випуски акцій. Один випуск – це акції но-

Мінальною вартістю 10 грн, другий – акції номіналом 100 грн. Банк

повідомить про сплату дивідендів за певний рік у розмірі 50% річних.

Які акції більше, привабливі для інвестора за рівнем доходності?

Тема 9. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ТА

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮ ВАННЯ

Макроекономічна нестабільність.

Циклічність: її суть та теорії виникнення.

Класифікація циклів по термінам тривалості.

Державні антикризові програми.

Безробіття та зайнятість.

Суть зайнятості та її види.

Види безробіття та його класифікація.

Державні програми боротьби з безробіттям.

Інфляція. Причини інфляції в Україні.

Суть та класифікація інфляцій.

Причини інфляції в Україні в 1991 – 1994 рр.

Методи зменшення інфляції в макроекономічній системі.

Основні поняття та терміни теми

Економічна кон’юнктура, циклічні коливання економіки, цикли Кіт-

Чина, цикли Жуглара, цикли Кондрат’єва, безробіття, інфляція, природ-Ний рівень безробіття, закон Оукена, фрикційне безробіття, структурне

Безробіття, явна та прихована інфляція, повзуча, галопуюча, гіперінфля-

Ція, державні антикризові програми, правило 70.

Питання для обговорення

Що таке економічна кон’юнктура та економічний цикл?

Назвіть фази економічного циклу і дайте їх характеристику.

У чому причина циклічних коливань економіки?

Причини економічної кризи в Україні та фактори, що її підсилюють.

Як визначається рівень зайнятості та безробіття?

Охарактеризуйте основні причини та види безробіття.

Чи існує безробіття в умовах повної зайнятості? Що таке природний

Рівень безробіття?

Сформулюйте закон Оукена. Яка його економічна сутність?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)