АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Моральне зношування – втрата основними фондами частини своєї

Читайте также:
 1. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
 2. Бути моральним — означає жити відповідно до звичаїв своєї країни». М.Гегель
 3. Виробничий капітал. Основний та оборотний капітал, фізичне і моральне зношування, амортизація
 4. Відмітьте, що з наведеного є основними ознаками органу
 5. Вкажіть частини світу, що були позначені на першому глобусі Бехайма
 6. Всесвітнє господарство: сутність та складові частини
 7. За рахунок частини особистих доходів придбати акції.
 8. Заходи зі зменшення зношування
 9. Контроль операцій із основними засобами та нематеріальними активами в умовах комп’ютерного обліку.
 10. Мозковий штурм (ознайомити з основними правами дитини)
 11. Моральне виховання учнів.
 12. Моральне значення співчуття

Вартості без відповідного фізичного зношування, яка не переноситься на

Вартість створюваного продукту.

Народна економіка – економіка, яка грунтується на домінуванні

Тру дової колективної власності, принципах самоуправління і всебічно-

Го соці ального контролю й захисту працівників з використанням інших

Форм власності (в тому числі приватної) та національного і наднаціо-

нального демократичного економічного планування.

Народонаселення – сукупність індивідів, які, відповідно до соціобіо-

Логічної та економічної сутності людини, здійснюють власну життєдіяль-

Ність у межах певного ладу, вступають між собою у суспільні відносини

(економічні, політичні, правові, сімейні, національні, культурні тощо).

Натуральне виробництво – виробництво, за якого продукти праці

Призначаються для задоволення власних потреб виробництва, для спо-

Живання всередині господарства, що їх виробило, а відносини між людь-

Ми грунтуються здебільшого на експлуатації.

Науково-технічна революція (НТР) – докорінні змінну взаємо-

Дії лю дини і природи, а також у системі продуктивних сил та техніко-

Економічних відносин.

Науково-технічний прогрес (НТП) – якісні (еволюційні) та істотні

(ре волюційні) зміни засобів і предметів праці, технологій тощо, тобто іс-

Нуючої системи продуктивних сил, на основі досягнень науки та інфор-

Мації, а також аналогічні зміни техніко-економічних відносин – відносин

Спеціалізації, ко оперування, комбінування виробництва, його концен-

Трації тощо.

Національне багатство – сукупність створених і нагромаджених у

Кра їні працею всього суспільства матеріальних благ, рівня освіти, ви-

Робничого досвіду, майстерності, творчого обдарування населення, які

Призначені для розширеного відтворення і досягнення головної мети

Суспільства.

Національний дохід – сума факторних доходів; різниця між чистим

Націо нальним продуктом (ЧНП) і непрямими податками.Національний ринок – сукупність окремих сегментних ринків у їхній

Взаємодії та взаємозалежності в межах народного господарства.

«Невидима рука» – концепція, запроваджена в аналітичну еконо-

Мію Адамом Смітом. Згідно з цією доктриною, кожна людина, прагнучи

Власної вигоди, в умовах ринкової економіки водночас немовби керуєть-

Ся “невидимою рукою”, щоб у кінцевому підсумку сприяти вигоді всіх і

Кожного.

Недосконала конкуренція – ринкова ситуація, коли фірма (або де-

Кілька фірм) виро бляє і постачає таку частку продукту, що може ви-

Рішально впливати на формування ціни. До недосконалої конкуренції


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)