АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мозковий штурм (ознайомити з основними правами дитини)

Читайте также:
 1. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами
 2. Боевое крещение штурмовых отрядов
 3. Бунт штурмовиков и падение Пфеффера
 4. В полном объеме избирательными правами и достигший двадцати-
 5. Вами человека и так называемыми гражданскими правами, кото-
 6. Відмітьте, що з наведеного є основними ознаками органу
 7. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках
 8. Запрещение штурмовых отрядов
 9. Июля 1789г. – штурм Бастилии, начало революции.
 10. Контроль операцій із основними засобами та нематеріальними активами в умовах комп’ютерного обліку.
 11. Лживая реклама и соотношение между политическими и экономическими правами
 12. Лицензионный (авторский) договор и его виды. Коллективное управление имущественными правами авторов.

Вчитель вивішує таблицю з певним правом. Діти читають обговорюють, яку можливість надає це право.

(Таблиці:

Право на життя.

Право на ім’я.

Право на свободу совісті і релігійних переконань.

Право на життя з батьками.

Право на працю.

Право на відпочинок.

Право на захист життя та здоров’я.

Право на навчання. (Прочитати текст у підручнику на с. 58, дати відповіді на питання).

Право на житло.

Право на свободу слова.

Право на отримання інформації.

Право користування досягненнями культури. )

Робота в групах (закріпити знання прав дитини)

Об’єднати дітей у три групи. Кожній групі дати ілюстрацію до казки: «Червона Шапочка», «Дюймовочка», «Колобок». Діти обговорюють і вирішують, які права були порушені у кожній казці.

(«Червона Шапочка» - право на життя;

«Дюймовочка» - право на вільну думку, право на створення сім’ї;

«Колобок» - право на життя).

Круглий стіл (з’ясувати зміст права на ім’я)

Розмістити дітей у коло. Виконати завдання, запропоновані у підручнику на с. 57.

- Чому не можна вигадувати образливі прізвиська?

(Бо це порушує права дитини.

Повстав себе на місце іншого – тобі неприємно було б, якби обзивали тебе).

Робота в парах (ознайомити з правом на любов і турботу)

Об’єднати дітей у пари. Прочитати текст на с. 59 підручника. Розказати один одному про найкращий отриманий подарунок.

Інформаційне повідомлення (ознайомити з обов’язками школяра)

- Якщо дитині надані права, то, звісно, і до неї є якісь певні вимоги, тобто ви маєте багато прав, значить у вас є і обов’язки.

- Що таке обов’язок?

Обов’язок – це те, що ви повинні робити, щоб бути корисним собі і оточуючим.

- Прочитайте у підручнику правила на с. 57 і 78. Це і є ваші обов’язки:

Старанно вчитися.

Не ображати інших.

Поважати права інших людей.

Підсумкові завдання (закріпити отримані знання)

1. Розказати обов’язки дітей.

2. Пограти в гру. На дошці – Червона Шапочка з кошиком. По одному учні називають право, яке запам’ятали, і умовно «кладуть» його у кошик.

- Нехай Червона Шапочка тепер знає свої і права і інших навчає.

 


Твоя родина

Мета

Вчити розуміти родинні зв’язки, виконувати свої обов’язки в сім’ї, виховувати шанобливе ставлення до членів родини.Результати навчання

Наприкінці заняття учні мають уміти:

 • пояснити, яку родину вважають дружною;
 • знати імена членів родини і найближчих родичів;
 • розказати свої обов’язки в родині;
 • продемонструвати шанобливе ставлення до членів своєї родини.

Обладнання і матеріали


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)