АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відмітьте, що з наведеного є основними ознаками органу

Читайте также:
 1. Внутрішня організація органу державної влади
 2. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 41 КЗпП України)
 3. Зв’язки з громадськістю в системі управлінської діяльності органу державного управління
 4. Класифікаційними ознаками
 5. Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб'єктності
 6. Контролінг у діяльності органу державної влади
 7. Контроль операцій із основними засобами та нематеріальними активами в умовах комп’ютерного обліку.
 8. ЛЕКЦІЯ 10. ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 9. Менеджмент органу державної влади
 10. Мозковий штурм (ознайомити з основними правами дитини)
 11. Моральне зношування – втрата основними фондами частини своєї
державної влади:
відсутність повноважень щодо владно-примусового впливу
виконання завдань і функцій держави лише у якійсь одній із специ­фічних сфер здійснення державної влади
діяльність у сфері, визначеній указами Президента України

право застосовувати заходи державного примусу
право приймати обов'язкові до виконання всіма суб'єктами правовід­носин юридичні акти
2. Вставте пропущені слова: 1 Державна влада — вид влади, що здійснюється державою та її орга- нами, здатність держави ... своїй волі поведінку ... та діяльність інших ________ інституцій, що знаходяться на її території:

 

 

3. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

А державним апарат І заснована державою інституція, сформована у вста­новленому державою порядку, уповноважена на здій­снення завдань і функцій держави, наділена держав- но-кпатниуи повноваженнями
В державний механізм структура і підпорядкування всіх державних органі­зацій. що здійснюють покладені на них законодав­ством завдання і функції
орган держав­ної клани сукупність усіх органів державної влади

 

Відповіді на тести:

1) 2,4,5.

2) публічної політичної, підпорядковувати, людей.

3) А-3; В-2; С-1.

Рекомендована література:

Нормативно-правові акти:

Конституція України // ВВР- 1996,- № ЗО, - Ст. 141;

Закон України «Про внесення змін до Конституції України» // ВВР. -2005. - № 2,- Ст. 44;

Декларація про Державний суверенітет України // ВВР - 1990,- № 31,-Ст. 429;

Постанова Верховної Ради УРСР від 24 серпня 1991 р. «Про прого­лошення незалежності України» // ВВР - 1991,- № 38,- Ст. 502;

Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. //Там само.

Навчальна та наукова література:

Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка - К.: Наукова думка, 2003.-732 с.;

Коментар до Конституції України. - 2-ге вид. К.: Інститут законодав­ства Верховної Ради України, 1998.-418 с.;

Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник, - 3-є вид., перероб. та доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.;

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. - К.: Юрінком Інтер, 2008.-476 с.;Барабані Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро­го.-X.: Право, 2008.-218 с.;

Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: зб. наук, пр.: [у 2 ч.]: присвяч. 70-ій річниці з дня народження першого голо­ви Конституц. Суду України Л. П. Юзькова. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-тупр. та права; [за заг. ред. В. М. Олуйка]. - Хмельниць­кий: Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2008.;

Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів / Автори-упорядники: С. В. Линецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк. - К.: Атіка, 2000. - 898 с.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)