АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Після вивчення теми необхідно. ♦> Поняття і характерні ознаки правового статусу особи

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. II. Вивчення нового матеріалу.
 11. А) поглиблене вивчення курсу.
 12. Вивчення витоків рухливих ігор, обґрунтування закономірностей їх розвитку.

знати:

♦> Поняття і характерні ознаки правового статусу особи.

♦> Зміст правового статусу особи, як конституційно-правового інституту.

❖ Структуру конституційно-правового статусу особи.

❖ Основні Конституційні принципи правового статусу особи в Україні.

❖ Види правового статусу особи.

❖ Правовий статус різних категорій осіб в Україні.

❖ Основні гарантії реалізації правового статусу особи в Україні.

вміти:

• визначати й аналізувати поняття «правовий статус особи»;

• розкрити зміст правового статусу особи як конституційно- правового інституту;

• визначати структуру правового статусу особи;

• давати характеристику структурним елементам правового статусу особи;

• аналізувати проблеми конституційно-правового регулювання правового статусу особи в Україні;

• визначати співвідношення між конституційно-правовим стату­сом громадянина України, іноземця, особи без громадянства;

• аналізувати конституційно-правові гарантії реалізації правового статусу особи в Україні.

Ключові поняття й терміни: правовий статус особи; громадя­нин; іноземець; апатрид; імміграція; еміграція;

Теоретичний зміст модуля:

§ 1. Поняття і зміст правового статусу особи. Правовий статус особи, як конституційно- правовий інститут

Термін «статус» походить від латинського «STATUS» - означає - стан, становище. Це юридично закріплене правове становище фізич­них та юридичних осіб.

Правовий статус особи є найсуттєвішою складовою її суспільного статусу. Він відображає і юридично оформляє зв'язки особи з держа­вою та з державно-організованим суспільством.

Суспільство, незалежно від розшарування людей на певні соціальні групи, класи і т. ін., уособлюється його найбільш організованою струк­турою-державою. Держава виступає як політична форма організації суспільства. Населення кожної держави складається із громадян даної держави, іноземних громадян та осіб без громадянства - апатридів. Розгляд питань, що стосуються правового статусу особи обумовлює необхідність визначити, насамперед такі поняття, як людина, особа, громадянин, іноземець, апатрид.

Людина - це розумна, психофізіологічна, біосоціальна істота, яка живе в суспільстві. На відміну від поняття «людина,» поняття «особис­тість», як наукова абстракція, з найбільшою повнотою підкреслює факт відокремлення людини від природи, її опосередкований зв'язок з природою.Отже, особа - це позначення людини як істоти суспільної, яка усвідомлює, що вона є членом певного людського суспільства. Особа - це первинна клітина суспільства із сукупності яких воно і складається.

В умовах, коли відносини між особою і державою набувають особливого характеру - правового зв'язку між ними, то вони пере­творюються у відносини між державою та громадянами цієї держави. Звідси, громадянин - це особа, яка перебуває у особливих правових зв'язках з державою, з органами держави та її системою права.

Іноземець - особа, яка не перебуває у громадянстві держави, на території якої знаходиться, і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.


Апатрид — особа, яка не має громадянства жодної держави, та яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином. Отже, суб'єктами розглядуваних правовідносин висту­пають з одного боку - держава, а з другого - громадяни даної держави, іноземці та апатриди.

Держава, за допомогою права, перетворює фактичне суспільне становище особи в її юридичне становище, її правовий статус. Отже, правове становище особи - це є її фактичне становище в суспільстві і державі, яке відображене в нормах права.

Таким чином, правовий статус особи - це юридично-закріплене становище людини в державі і суспільстві.

Яка ж структура правового статусу особи?

Як поняття, конституційно-правовии статус особи охоплює ряд компонентів. Найважливішими серед них є:

1) громадянство, як певний правовий стан особи, як специфічний правовий зв'язок її з державою, що обумовлює наявність взаємних прав та обов'язків особи та Української держави;

2) правосуб'єктність, яка охоплює правоздатність і дієздатність особи. Водночас, необхідно зауважити, що реалізація особою належ­них їй прав не залежить від такої умови, як наявність у неї дієздат­ності;

‡агрузка...

3) основні права, свободи, законні інтереси та обов'язки особи;

4) правові принципи;

5) гарантії правового статусу особи. Особливе значення серед них належить юридичній відповідальності суб'єктів суспільних відносин за порушення прав і свобод.

Правовий статус особи, що закріплений в Конституції суверен­ної України, на відміну від попередніх Конституцій УРСР, базується на концепції прав людини, що сформульована у міжнародно-правових документах.

Визначальним компонентом у характеристиці правового статусу особи є права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Саме цей елемент є одним із найважливіших у визначенні правового становища особи в державі і суспільстві.

Комплекс закріплених у розділі 11 Конституції України прав, свобод і обов'язків людини і громадянина являє собою певну систе­му, складовими якої є: громадянські (особисті), політичні, соціаль­ні, економічні, культурні та екологічні права, свободи і обов'язки. Система конституційних норм, що встановлює обсяг прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, визначає правовий статус особи в Україні.

Відносини між особою і державою є надзвичайно різноманітними. Вони регулюються різними галузями права України. Норми консти­туційного права України встановлюють визначальні засади правового статусу особи в Україні, найбільш визначальні засади взаємовідносин між особою і державою.

Найбільш загальні засади, що визначають основи правового стату­су особи в Україні, містяться в таких важливих документах як Декла­рація Про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. та Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.

Норми права, які регламентують суспільні відносини у розгляду­ваній сфері, містяться в Конституції України, в Законах України «Про громадянство України», «Про правовий статус іноземців», «Про статус біженців», «Про імміграцію» й ін. Норми зазначених та інших зако­нодавчих актів утворюють окремий інститут конституційного права — конституційно-правовий статус особи в Україні.

Таким чином, основи конституційно-правового статусу особи в Україні визначається Конституцією України. Законами України: «Про громадянство України», «Про звернення громадян», «Про | правовий статус іноземців в Україні», «Про біженців», «Про іммі-і грацію» іншими нормативно-правовими актами, що охоплюються | конституційним законодавством. На основі положень конституцій- ного права, правовий статус особи регламентується також цивіль- ним, цивільно-процесуальним, аграрним, кримінальним, криміналь-| І но-процесуальним, адміністративним, митним та іншими галузями І законодавства України. |

§ 2. Основні Конституційні принципи правового статусу особи в Україні

В Конституції України встановлені такі основні принципи право­вого статусу особи:

1) визнання пріоритету прав і свобод людини і громадянина (ст. 3).


Так згідно із ст. З Конституції. «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямова­ність діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є голо­вним обов'язком держави.»;

2) рівноправність (ст. 21, 24, 26 та ін.);

3) невід'ємність прав і свобод, їх невідчужуваність (ст. 21);

4) гарантованість прав, свобод і обов'язків (ст. З, 8, 22, 54, 55, 57 та ін,);

5) визнання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права складовою частиною правової системи України (ст. 9);

6) заборона зловживання правами і свободами (ст. 23);

7) заборона обмеження або скасування прав і свобод (ст. 22, 64);

8) єдність прав і обов'язків особи (ст. 23, 13, 51, 65-68 та ін.);

9) взаємна відповідальність та взаємні обов'язки держави і особи (ст. 3. 6, 17, 65-68 та ін.) тощо.

§ 3. Види правового статусі/ особи. Особ/іивості правового статусу різних категорій осіб в Україні

Прийнято розрізняти декілька видів правового статусу особи. Основними серед них вважаються наступні:

1) загальний або конституційний статус людини і громадянина;

2) спеціальний або родовий статус окремих категорій громадян;

3) індивідуальний статус особи. Він характеризує стать, вік, сімейне становище людини і т. ін.;

4) статус іноземців, осіб без громадянства, осіб з подвійним та м ножи н н и м громад я н ством;

5) правові статуси особи, що визначаються окремими галузями права (цивільно-процесуальний, кримінально-процесуальний, адмі­ністративно-процесуальний тощо);

6) статус фізичної особи і таке інше.

Серед відмічених видів правового статусу особи, конституційний статус, за своєю соціально-правовою природою, має найбільше значен­ня і є визначальним для всіх його різновидів. Всі різновиди статусу особи є похідними від конституційного статусу, конкретизують і допо­внюють його.

Загальний конституційний статус є однаковим для всіх осіб. Він не залежить від будь-яких ознак та конкретних обставин. У випадках, коли мають місце певні обмеження для окремих категорій осіб, то вони повинні встановлюватися у нормах конституції держави.

На території України, як і будь-якої держави, проживають такі кате­горії осіб, як громадяни нашої держави, іноземні громадяни та особи без громадянства - апатриди. Всі ці категорії осіб утворюють насе­лення України.

Необхідно зазначити, що співвідношення між правами людини і правами громадянина, не однакове навіть у демократичних країнах. Як правило, Для різних категорій осіб - громадян держави, іноземних громадян та осіб без громадянства — апатридів, що постійно прожива­ють чи тимчасово перебувають на території даної держави, встановлю­ється різний обсяг прав, свобод та обов'язків. Проте, всередині окре­мих категорій осіб принцип рівності має дотримуватися у повній мірі. Так, коли встановлюються окремі обмеження у правах та обов'язках для іноземців та апатридів у порівнянні із громадянами держави, то такі обмеження повинні бути однаковими для всіх іноземців та осіб без громадянства.

В Конституції України (ст. 26) встановлено, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України,-за винятками, що встановлені в Конституції, законах чи у міжнародних договорах України.

На відміну від громадян України, які користуються всією повно­тою прав і свобод та несуть всі обов'язки, що встановлені у законо­давстві України, іноземці та особи без громадянства не користуються в Україні, зокрема, політичними правами та свободами (право брати участь у виборах, референдумах, бути членами політичних партій і т. ін.), вони не можуть мати у власності землю на території України, а також мають деякі інші, встановлені у законодавстві обмеження.

Встановлені законодавством обмеження є однаковими для всіх іноземців та осіб без громадянства.

Питання для самоперевірки та контролю:

1. Визначте, що являє собою правовий статус особи?

2. Які елементи є складовими правового статусу особи?

3. Який із елементів правового статусу особи є найважливішим у характеристиці змісту правового статусу особи?

4. На яких принципах базується правовий статус особи в Україні?

5. Чи існують відмінності у правовому статусі громадян України, інозем­ців, осіб без громадянства відповідно до законодавства України?

6. Які засоби забезпечення правового статусу особи визначені в Конституції України?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)