АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА СЕМІНАРУ: Конституційний Суд України

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ (АСУ)
 3. Адміністративне право України як галузь права.
 4. Античні поліси на території України
 5. Архітектура та образотворче мистецтво України в кінці ХІХст. – на початку ХХ ст.
 6. АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
 7. Бюджетна система України: основні характеристики
 8. Валютний курс та макроекономічний стан України.
 9. Верховний Суд України.
 10. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 11. Вибір стратегії соціально-економічного розвитку України
 12. Визначні музеї України

ПЛАН

1. Поняття, організація та механізм правової охорони конституції.

2. Конституційний Суд України в системі органів державної влади; його конституційно-правовий статус, порядок утворення, склад.

3. Компетенція Конституційного Суду України.

4. Конституційне провадження.

5. Акти Конституційного Суду України.

Теми рефератів:

1. Органи, що забезпечують правову охорону конституції.

2. Становлення органів державної влади по забезпеченню правової охорони Конституції в Україні.

Зразки тестових завдань:

1. Відмітьте, до якої гілки влади належить Конституційний Суд України?
до виконавчої влади
до законодавчої влади
до судової влади
не належить до жодної гілки влади

 

 

2. Встановіть зв'язок між сутністю напрямів діяльності і відпо­відними заходами:

А Сутність конститу­ційного контролю компетентний орган вправі запропонувати підконтрольному органу усунути порушен­ня конституції
В Сутність конститу­ційного нагляду компетентний орган звертається з вимо­гою до підконтрольного органу припинити порушення Конституції
    компетентний орган зобов'язаний повідо­мити орган прокуратури про порушення конституції.
    компетентний орган має право лише по­відомити Верховний Суд про порушення конституції
    компетентний орган зобов'язаний повідо­мити інший уповноважений орган держави про неконституційність правового акту під­контрольного органу чи посадової особи
    компетентний орган, у випадках порушен­ня Конституції, вправі безпосередньо втру­чатися у діяльність відповідного органу, припиняти порушення конституції.

 

3. Вставте пропущені фрази та числа:

У законодавстві України встановлений такий порядок формування 1 Конституційного Суду України: ...України, ...України та ...України при- значають по ... суддів Конституційного Суду України;________________________

Відповіді на тести:

1)2.

2) А-6; В-5.

3) Президент, Верховна Рада, з їзд суддів, шість.

Рекомендована література:

Нормативно-правові акти:

Конституція України // ВВР. - 1996. - № ЗО, - Ст. 141;Закони України:

- від 16 жовт. 1996 р. «Про Конституційний Суд України» // ВВР,- 1996. - № 49. - Ст. 272; в останній редакції від 07.07.2009.

Навчальна та наукова література:

Коментар до Конституції України. - 2-ге вид. К.: Інститут законодав­ства Верховної Ради України. 1998. -418 с.;

Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка - К.: Наукова думка, 2003.-732 с.;

Фрицький О. Ф. Конституційне право України: - підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2002;

Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посібник. - Вид. 3-тє, виправл, та доповн. - К.: Атіка, 2004. - 512 с.;

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко. - К.: Українська енциклопедія, 1998-2004 р.;

Козюбра М. І. Конституційний Суд в системі органів державної влади//Державно-правова реформа в Україні. Матеріали наук.-практ. конф., листопад 1997,- К.: Інститут Законодавства Верховної Ради України, 1997. - С. 18-21;

Грицаєнко Л. Роль конституційної Ради як органу конституційного контролю в державі та суспільстві Франції // Право України, - 2005. - № 5-С. 134-139;

Кириченко Ю. Конституційний Суд України як обов'язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. - 2006. - № 1. - С. 76-89;

Рабінович П. Верховенство права та інтерпретації Страсбурзького Суду та Конституційного Суду України II Вісник Конституційного Суду України. ~ 2006. - № 1. - С. 37-47;

Селіванов А. Проблемні аспекти законотворчого процесу та їх відо­браження в рішеннях Конституційного Суду України // Право України. - 2004.-№ 9.-С. 34;

Скомороха В. Правові форми участі Конституційного Суду у законот­ворчості // Вісник Конституційного Суду України, - 2006. - № 5. - С. 47-76.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)