АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ (АСУ)
 3. Адміністративне право України як галузь права.
 4. Античні поліси на території України
 5. Архітектура та образотворче мистецтво України в кінці ХІХст. – на початку ХХ ст.
 6. Бюджетна система України: основні характеристики
 7. Валютний курс та макроекономічний стан України.
 8. Верховний Суд України.
 9. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 10. Вибір стратегії соціально-економічного розвитку України
 11. Визначні музеї України

http://www.farmer.co.ua

Асоціація фермерів та приватних землевласників України – незалежна самоврядна всеукраїнська громадська організація, яка захищає інтереси понад 43 тисяч фермерських та майже 4 млн. особистих селянських господарств. Це одна з перших громадських організацій, яка з’явилась на пострадянському просторі, коли стало зрозумілим, що для захисту інтересів селян необхідні такі структури, які відповідали б вимогам ринкової економіки, суспільно – політичним змінам, що відбулися в суспільстві.

Метою діяльності Асоціації є сприяння розвиткові масового фермерського руху в Україні та здійснення належного громадського контролю за діяльністю влади по додержанню прав і законних інтересів фермерів та селян – землевласників.

Відповідно до статті 33 Закону України „Про фермерське господарство” – „Представницьким органом фермерських господарств є Асоціація фермерів та приватних землевласників України.

З метою забезпечення прав і законних інтересів громадян України, які ведуть фермерське господарство, а також створення сприятливих умов для розвитку фермерських господарств АФЗУ представляє інтереси громадян, які ведуть фермерське господарство перед Президентом України, Верховною Радою України, центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування”.

АФЗУ була заснована у лютому 1991 року Установчим з’їздом фермерів. Її головною метою було створення приватного сектора в сільському господарстві. АФЗУ боролася за те, щоб на зміну штучно створеній, насильно нав’язаній українському селу колективній формі власності, прийшов справжній господар, в особі фермера – приватного землевласника, який міг би розвивати сільськогосподарське виробництво.

Асоціація має свою регіональну інфраструктуру, яка налічує 25 обласних АФЗ та 394 районних осередків, об’єднує на добровільних засадах власників фермерських та особистих селянських господарств, а також працівників обслуговуючих кооперативів, інших недержавних підприємств та організацій, які формують фермерську інфраструктуру і обслуговують фермерські господарства.

Асоціація пропагує свої ідеї та цілі, інформує про свою діяльність громаду через засоби масової інформації та власний друкований орган – газету «Фермер України».У АФЗУ об’єднує: Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, Всеукраїнський комітет підтримки аграрної реформи в Україні, Спілку молоді села та інші громадські організації. АФЗУ є: засновником Української аграрної конфедерації.

На сайті АФЗУ можна знайти відповіді на актуальні питання, що цікавлять фермерів, зокрема юридичні, та взяти участь у форумі по обговоренню актуальних питань, що стосуються кожного фермера – приватного землевласника.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)