АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

THE INTERNATIONAL FERTILIZER INDUSTRY ASSOCIATION (IFA)

Читайте также:
 1. Exercise XII. Translating the texts into English, define the possible ways of conveying internationalisms and proper names in them.
 2. Identification of International Lexicon Units
 3. INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION PROM SHIPS
 4. INTERNATIONAL ETIQUETTE
 5. INTERNATIONAL MARITIME CONVENTION
 6. International Maritime Dangerous Goods Code.
 7. INTERNATIONAL PLANT NUTRITION INSTITUTE (IPNI)
 8. INTERNATIONAL RADIO MEDICAL CENTRE (CI.R.V1.)
 9. International System of Units
 10. THE EUROPEAN FERTILIZER INDUSTRY (EFMA)
 11. THE INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

http://fertilizer.org

Міжнародна асоціація виробників мінеральних добрив є некомерційною організацією, яка представляє світову галузь добрив. Члени організації надають підтримку фермерам, які на стійкій основі забезпечують зростаючі світові потреби у продовольстві, кормах, волокнах і біопаливі.

IFA налічує приблизно 525 членів у близько 85 країнах світу. Близько половини членів асоціації знаходяться в країнах, що розвиваються. IFA була заснована у 1927 р. як «Міжнародна асоціація виробників суперфосфатів».

Компанії-члени IFA представляють всі види діяльності, пов’язані з виробництвом і розповсюдженням всіх видів добрив, відповідних видів сировини і проміжної продукції. В асоціацію також входять організації, які займаються агрономічними дослідженнями і освітою з питань, пов’язаних із добривами.

Об’єм виробництва світової галузі добрив складає близько 170 млн. т елементів живлення щорічно. Ці речовини використовують в усіх куточках світу з метою підтримки сільськогосподарського виробництва. Добрива є першочерговим джерелом елементів живлення для рослин і, таким чином, являють собою виключно важливу складову зусиль, спрямованих на забезпечення світової продовольчої безпеки.

IFA має консультативний статус, співпрацюючи з різними організаціями Об’єднаних Націй (ФАО, ВТО, Світовий банк, Програма ООН з охорони довкілля тощо).

Членство в IFA надає таких переваг: інформація і порівняльний аналіз, можливості обміну знаннями і думками, установлення ділових стосунків.

Кожного року IFA поширює серед своїх членів звіти про виробництво і міжнародну торгівлю добрив, дані про світовий потенціал і попит. Також організація розповсюджує інформацію про технічні досягнення у виробничому процесі, допомагає компаніям вирішувати питання, пов’язані із змінами у законодавств і, чи протистояти економічним змінам. Членство в IFA дозволяє компаніям покращити свій профайл і публічне ставлення.

Діяльність IFA значною мірою впроваджується трьома комітетами, коло інтересів яких охоплює життєвий цикл добрив:

1) Комітет з сільського господарства займається проблематикою попиту на добрива і питаннями застосування добрив.

Основними завданнями комітету є:

- вирішення питань, що стосуються попиту на добрива (статистичні дані про попит на добрива збирає ФАО);

- сприяння ефективному, збалансованому і відповідальному використанню добрив;

- покращення іміджу мінеральних добрив і сприйняття їх суспільством;

- підготовка надійних і авторитетних прогнозів на попит на добрива.

Два рази на рік Комітет надає доклад про перспективи розвитку світового сільського господарства і попиту на добрива, інформацію про аналіз факторів, що впливають на попит, а також про розвиток ситуації в сфері сільського господарства і політичних змінах. Також комітет надає оцінку використання добрив по видах культур.

Комітет проводить семінари з конкретних тематик, наприклад, поживні елементи, добрива підвищеної ефективності, мікроелементи, цинк і найкраща практика застосування добрив тощо.

IFA підтримує дослідження з різних аспектів застосування добрив, вносить вклад в розвиток і просування найкращої практики застосування добрив. Щорічно IFA номінує на нагороду IFA International Crop Nutrition Award, якою нагороджуються провідним вченим – спеціалістами з живлення рослин та родючості ґрунту, результати дослідження яких були успішно донесені до відома фермерів у вигляді практичних рекомендацій.

2) Комітет з виробництва і міжнародної торгівлі забезпечує підготовку статистичних даних і проведення аналітичної роботи з питань, пов’язаних з пропозицією і торгівлею добривами.

Два рази у рік Комітет надає оцінку пропозиції і торгівлі мінеральними добривами в світі. Фактори, що впливають на пропозицію добрив, і зміни у торговій політиці на постійній основі доводяться до відома членів IFA. В межах комітету працюють чотири спеціалізовані робочі комісії: з аміаку і похідних продуктів, фосфатів, калію і сірки. Щорічно Комітет надає членам Асоціації можливість слідкувати за розвитком ситуації в галузі і отримувати інформацію про зміни у міжнародній політиці з питань пропозиції і торгівлі добривами.

3) Технічний комітет надає платформу для просування інновацій в сфері виробничих технологій. Також технічний комітет займається питаннями безпеки, охорони здоров’я і довкілля, а також іншими аспектами управління виробничою базою.

Комітет підтримує розробку і впровадження технологічних вдосконалень, які можуть призвести до підвищення ефективності виробництва, скороченню викидів під час виробництва та використання мінеральних добрив, а також досягнення більш досконалих норм безпеки і охорони здоров’я по всій галузі добрив в цілому.

Комітет регулярно проводить дослідження і збирає інформацію про енергоефективність, безпеку і викиди виробництва. Це надає виробникам інформацію про виявлення потреби у технологічному вдосконаленні і змінах у практиці виробництва і управління.

Наприклад, IFA у 2004 р. провела перше дослідження на предмет споживання енергії у виробництві аміаку і викидів газів з парниковим ефектом. Дослідження показали, що відносно нові об’єкти мають тенденцію відрізнятись кращими показниками, ніж більш старі об’єкти, а більші потужності мають тенденцію до вищої ефективності.

Технічний комітет проводить різноманітні семінари для інженерів, задіяних в галузі добрив, що дозволяє їм поглибити знання і обмінятися досвідом.

Україна

Членами IFA в Україні є такі компанії: ЗАО «Днепровский завод минеральных удобрений», ВАТ «Сумихімпром», ВАТ «Концерн «Стірол», Українське державне підприємство «Укрхімтрансаміак» та деякі інші.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)