АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Українське державне підприємство «Укрхімтрансаміак»

Читайте также:
 1. Верховна Рада та державне управління
 2. Верховна Рада та державне управління.
 3. Використання підприємством паспортів безпеки речовини
 4. Державне регулювання зайнятості населення в Україні
 5. Державне регулювання міграції
 6. Державне регулювання обліку і звітності в Україні
 7. Державне управління захистом та безпекою у надзвичайних ситуаціях
 8. Державне управління та виконавча влада.
 9. Державне управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.
 10. Державне управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.
 11. Державне управління у соціально-культурній сфері.
 12. Державне управління у сфері національної безпеки.

Знаходиться у державній власності, та створено за рішенням Уряду України з метою створення цілісного промислового комплексу, який повинен забезпечувати ефективне функціонування системи транспортування аміаку, оскільки основними пріоритетами діяльності Міністерства промислової політики України є підвищення конкурентоспроможності промисловості та посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості, підвищення ефективності державного управління промисловістю та запровадження системи стратегічного планування промислового сектору економіки.

11 жовтня 1979 року від Горлівського заводу «Стирол» (Україна) до Одеського припортового заводу був введений в експлуатацію потужний аміачний трубопровід. Друга частина аміачного трубопроводу пролягла від м.Тольятті (Росія) до м.Куп‘янськ. Так народився магістральний аміакопровід, унікальний за своїм технічним рішенням і призначенням об‘єкт, що транспортує хімічну речовину – рідкий аміак на експорт до країн Європи, Азії та далекого американського континенту. Його будівництво фінансували на компенсаційній основі закордонні фірми «OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION WILLIAMS BROTHERS» (США), «ENTREPOSE» (Франція). Довжина територією Росії – 1400 кілометрів, через територію України – 1018 кілометрів.

ДП «Укрхімтрансаміак» є одним із найбільших транспортувальників аміаку на терені СНД. Рідкий аміак застосовують у виробництві мінеральних добрив – селітри і карбаміду, у фармакології, а також ним заправляють величезні холодильні установки в усіх галузях промисловості. Займається транспортом рідкого аміаку на експорт до країн Європи, Азії та Америки. Трубопровід – стратегічно важливий для України об’єкт. Він забезпечує транспортування аміаку від найбільших заводів-виробників України та Росії – «Тольятіазот», ВАТ «Міндобрива» (м. Росош, Росія), ВАТ «Концерн «Стірол», Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» та ін.. Щорічно аміакопровод Українського ДП «Укрхімтрансаміак» транспортує понад 2,1 млн. тон рідкого аміаку.

Підприємство створене у 2001 р. шляхом об’єднання відомих транзитерів аміаку Придніпровського ДУ, Миколаївського ДУ «Трансаміак» та УДЗЕП «Укрзовнішхімпром» з метою цілісного промислового комплексу, який забезпечує ефективне функціонування системи транспортування аміаку.

Українська ділянка магістрального аміакопроводу Тольяті-Горлівка-Одеса – це складна інженерна споруда довжиною 1018 км. Потенційно один з найбільш найнебезпечніших аміачних трубопроводів проходить через сім густонаселених областей України, перетинає великі річки – Південний Буг, Дніпро і Сіверський Донець, водосховища й лимани, 160 малих річок, 80 автомобільних доріг з твердим покриттям, 21 залізничний шлях, а також велику кількість повітряних і підземних комунікацій.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)