АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

INTERNATIONAL PLANT NUTRITION INSTITUTE (IPNI)

Читайте также:
 1. Exercise XII. Translating the texts into English, define the possible ways of conveying internationalisms and proper names in them.
 2. Henry Matisse “Still life with eggplants”-1911
 3. Identification of International Lexicon Units
 4. INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION PROM SHIPS
 5. INTERNATIONAL ETIQUETTE
 6. INTERNATIONAL MARITIME CONVENTION
 7. International Maritime Dangerous Goods Code.
 8. INTERNATIONAL RADIO MEDICAL CENTRE (CI.R.V1.)
 9. International System of Units
 10. THE INTERNATIONAL FERTILIZER INDUSTRY ASSOCIATION (IFA)
 11. THE INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

www.ipni.net

IPNI є неприбутковою організацією, яка базується на наукових розробках з фокусом на агрономічну освіту і підтримку досліджень.

Офіційно IPNI розпочало діяльність у 2007 р. і вже розвинула діяльність в Китаї, Індії, Південній Азії, Північній Латинській Америці, Бразилії, Латинській Америці-південний конус, США, Канаді, Східній Європі і Центральній Азії, до того ж представлена в Австралії і Новій Зеландії.

Місією IPNI є розвиток і розповсюдження наукової інформації про управління живленням рослин задля задоволення потреб населення планети.

IPNI є світовою організацією, яка проявляє ініціативу у задоволенні зростаючих потреб у продуктах харчуванні, пальному, тканинах і кормах. IPNI займається розробкою можливих сценаріїв розвитку сільськогосподарського виробництва за умов глобальної зміни клімату. Best management practices (BMPs) щодо застосування добрив визначає правильні форми добрив, внесенні в правильних нормах, у вірний час і у вірне місце.

Членами IPNI є компанії-виробники одного з видів добрив (азотні, фосфорні, калійні і сірковмісні) для сільськогосподарських потреб. Не виробники добрив можуть бути залучені як додаткові члени.

Членами IPNI є: Arab Potash Company, Belarusian Potash Company, International Zinc Association (IZA), K+S KALI GmbH, Uralkali, SQM, Simplot, PotashCorp, The Mosaic Company; International Fertilizer Industry Association (IFA), International Potash Institute (IPI), The Fertilizer Institute (TFI), Canadian Fertilizer Institute (CFI) тощо.

КОНФЕДЕРАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ

AGRICULTURAL INDUSTRIES CONFEDERATION (AIC)

http://www.agindustries.org.uk

AIC є лідером серед асоціацій сільськогосподарських виробників у Великобританії. Сформована у 2003 р. в результаті з’єднанні трьох існуючих трендів, налічує більше 300 членів.

Асоціація представляє декілька галузей у секторі постачання у сільське господарство: кормовиробництво, захист рослин і агрономія, добрива, зернові і олійні культури, постачання насіння.

AIC представляє інтереси виробників продукції для забезпечення агробізнесу. Метою сектору добрив є забезпечення стабільних позицій членів Асоціації у сфері агробізнесу через лабірування інтересів членів, розповсюдження інформації, забезпечення страхування торгівлі, пропонуючи технічних супровід, співробітничаючи з іншими акціонерами, виконуючи роль «голосу» членів-виробників добрив.

МІЖНАРОДНА СПІЛЬНОТА ДОБРИВ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)