АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Світові тренди у виробництві і споживанні мінеральних добрив

Читайте также:
 1. А. АЗОТНІ ДОБРИВА
 2. Б. ФОСФОРНІ ДОБРИВА
 3. В. КАЛІЙНІ ДОБРИВА
 4. Виробництво мінеральних добрив в Україні (2006 р.)
 5. Виробництво столових та мінеральних вод
 6. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації
 7. Збору до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
 8. І. РОЗУМІННЯ ПРАВДУ СВІТОВІЙ І ВІТЧИЗНЯНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
 9. Історії відомі три світові валютні системи
 10. Історія виробництва добрив в світі
 11. Класифікація і групування витрат в ремонтно-будівельному виробництві
 12. Класифікація цільових комплексних програм і досвід їх використання у світовій практиці.

Населення світу неухильно зростає, що призводить до збільшення попиту на продукти харчування в цілому, а підвищення рівня доходів населення означає зміну у раціоні харчування, зокрема, в бік збільшення споживання продуктів, багатих на протеїни, наприклад, м’яса і рису. 45% світового об’єму споживання пшениці і грубих зернових припадає на корми для худоби. Ріст світового попиту на зерно для виробництва кормів, рівно як і для продовольчих потреб, сприяє зростанню виробництва зернових культур. Поряд із цим попит на зерно і інші сільськогосподарські культури зростає і для їх промислового використання, наприклад, для виробництва біопалива. Нарощувати виробництво біопалива, зокрема етанолу, змушує обмеженість світових запасів нафти, з одного боку, і посилення заходів з охорони довкілля, з іншого.

За умов зростання світового попиту на продукцію рослинництва і тваринництва і зростання виручки від сільськогосподарського виробництва створюються передумови для підвищення рівня споживання мінеральних добрив. За відсутності потенціалу розширення орних земель, інтенсифікація стає єдиним можливим шляхом ведення сільського господарства.

Слід відмітити, що родовища природного газу (сировина для виробництва азотних добрив) і фосфорних і калійних руд в світі розповсюджені нерівномірно. Отже, ряд країн має власні запаси сировини і підприємства для їх переробки. Інші країни не мають зовсім або мають недостатній рівень запасів сировини для задоволення внутрішнього попиту на добрива. В цьому випадку вони змушені імпортувати сировину або готові добрива. Об’єми міжнародної торгівлі мінеральними добривами і сировиною для їх виробництва щорічно зростають. Це пов’язано з тим, що географія споживання і виробництва мінеральних добрив не співпадають. Найбільш ємкі і зростаючі ринки позбавлені або недостатньо забезпечені власними виробництвами.

Так, на 15 країн припадає майже 80% загальносвітового об’єму випуску аміаку, який іде на виробництво азотних добрив. 85% фосфоритних руд зосереджені в 7 країнах. В 6 країнах випускають більше 85% загальносвітового об’єму хлориду калію.

Поряд із зростанням цін на сільськогосподарську продукцію, збільшенням доходів фермерів, зростають і ціни на мінеральні добрива.

Аби задовольнити зростаючий попит на добрива, заводи збільшують свої потужності виробництва. Прогнозується, що світовий ринок буде забезпечений добривами, проте при цьому складаються об’єктивні причини для подальшого росту цін на добрива. За даної ситуації як ніколи важлива роль агрохімії у реалізації ідеї раціонального використання добрив шляхом розробки оптимальних норм їх внесення залежно від типу ґрунту, погодно-кліматичних умов, застосування нових, більш ефективних видів мінеральних добрив з додаванням мікроелементів і з контрольованою або загальмованою дією.

У 1992 році світове споживання добрив у діючій речовині становило приблизно 120 млрд тонн, в 2006 році — 160 млрд: зростання більш ніж на 25%. Втім, це споживання є істотно непропорційним по континентах.

Якщо Азія споживала в 1992 році 48% від загального світового, то в 2006 - 59%; Латинська Америка збільшила свій відсоток з 6 до 9. Водночас частка споживання країн Північної Америки та Західної Європи зменшилася із 17 до 14% та з 14 до 9%, відповідно.

Це можна пояснити кількома причинами. Наводимо їх.

1. Стрімке зростання населення в Азії та Латинській Америці. За підрахунками аналітиків, без застосування мінеральних добрив земельних ресурсів світу може вистачити лише на 3 млрд населення.

2. Обмежена кількість орних земель в основних країнах — споживачах мінеральних добрив (Китай, Індія, Індокитай та країни Близького й Середнього Сходу), що змушує їх переходити з екстенсивних до інтенсивних технологій, передусім пов’язаних із застосуванням підвищених доз мінеральних добрив.

3. Рівень інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на сьогодні в країнах ЄС, США та Канади є максимально допустимим з економічного та екологічного поглядів.

4. За останні три роки світове виробництво етанолу зросло на 55 відсотків.

Очікується, що в найближчі роки світове споживання добрив збільшиться ще на 14%, причому найвище зростання буде за калійними (18%), фосфорними (16%) та азотними (12%) добривами. Причому споживач насамперед прагне одержати добриво, найбільш збалансоване за макроелементами.

Зміст


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)