АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні напрямки діяльності АФЗУ

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 3. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 4. Б) Основні властивості операцій над множинами
 5. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 6. Безпека життєдіяльності
 7. Біологічні ритми та їх роль в життєдіяльності людини
 8. Бюджетна система України: основні характеристики
 9. Види господарської діяльності
 10. Види підприємницької діяльності.
 11. Види підприємницької діяльності.
 12. Види та джерела фінансової підтримки інноваційної діяльності

I. Представлення і захист прав та інтересів фермерів:

1. Лобіювання інтересів фермерів та власників особистих селянських господарств на всіх рівнях державної влади;

2. Систематична і активна участь в роботі над удосконаленням цивільного, бюджетного, банківського законодавства, а також правозастосувальної практики;

3. Постійна та узгоджуюча взаємодія з органами державної в лади з метою просування аграрної реформи, формування державної підтримки приватного сектора сільського господарства;.

II. Асоціація організовує роботу з фермерськими регіональними асоціаціями та господарствами по всіх напрямках економічної та виробничої діяльності, в тому числі:

1. Здійснює координацію дій учасників Асоціації в рамках прийнятих державних програм розвитку та підтримки приватного аграрного бізнесу.

2. Сприяє добровільному і взаємовигідному об’єднанню фермерами своїх фінансових та інтелектуальних ресурсів для реалізації спільних економічних програ м, направлених на впровадження передових науково – технічних розробок, на розробку оптимальних організаційно – правових форм фермерських і міжфермерських підприємств, на здійснення іншої допомоги учасникам та іншим зацікавленим вітчизняним та закордонним організаціям, в тому числі пошуку партнерів для інвестування у вітчизняне сільське господарство, в опрацюванні комерційних контрактів, проведенні маркетингових досліджень фондового і товарного ринків в Україні та закордоном, надання консультаційних послуг.

3. Сприяє створенню умов для оптимального використання сил та засобів учасників Асоціації та встановлення економічних зв’язків між ними, а також зв’язків з українськими та іноземними компаніями і організаціями.

4. Розробляє спільно з міністерствами та відомствами механізми надання субсидій і субвенцій фермерським і особистим селянським господарствам.

5. Сприяє поглибленню реформування аграрного сектор а. зорієнтованого на утвердження сімейного фермерського устрою українського села.

6. З метою усестороннього висвітлення своєї діяльності та обміну інформації між фермерами, а також між Асоціацією та іншими організаціями взаємодіє з засобами масової інформації, приймає участь в проектах по розробці та удосконаленню форм інформаційно – консультативного забезпечення суб’єктів малого та середнього агро бізнесу.

III. Пропаганда ідеології фермерського руху, формування у суспільній свідомості привабливого образу українського фермера. В цих цілях здійснюється:

1. Публікація матеріалів з проблем фермерського руху, участь у прес – конференціях для журналістів, підтримка постійних контактів з представниками ЗМІ.

2. Підтримка суспільного жіночого та молодіжного сільського руху;

3. Видавнича, інформаційна, рекламна діяльність;

4. Організація виставок, ярмарків, семінарів, конференцій, круглих столів, Селянських віче, симпозіумів та ділових зустрічей.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)