АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тенденції світового і українського ринку мінеральних добрив на початок 2011 р

Читайте также:
 1. А. АЗОТНІ ДОБРИВА
 2. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 3. Б) яка буде ситуація на ринку морозива, якщо держава встановить ціну
 4. Б. ФОСФОРНІ ДОБРИВА
 5. Боротьба українського народу за національну освіту й рідну мову
 6. В. КАЛІЙНІ ДОБРИВА
 7. Взаємодія культур і національна самобутність народів. Тенденції культурної універсалізації та її форми.
 8. Визначення тенденції розвитку.
 9. ВИНИКНЕННЯ Й РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
 10. Виробництво мінеральних добрив в Україні (2006 р.)
 11. Виробництво столових та мінеральних вод
 12. Відповідно до цього під змістом Світового Розуму стали розуміти Христа, Світової

Попит на аміак на світовому ринку продовжує зростати завдяки високій споживчій активності переважно у країнах Євросоюзу і США. При цьому ціна на аміак зростає (в середньому 480-532 USD за тонну. На ринку все ще відмічають дефіцит продукції і найближчим часом ціна це зросте на 10-15 USD.

Ціна та карбамід прильований незначною мірою виросла, переважно за рахунок декількох спотових продажів невеликих об’ємів продукції. Крім того, із-за високої ціни на гранульований карбамід порівняно з прильованим попит на останній зростає. Світова ціна становить близько 360-380 USD за тону. В Україні ціна на карбамід залишається незмінною. Україна реалізувала добриво по ціні близько 365 USD/т. Єдиним підприємством, яке знизило ціну, стало Одеський Припортовий завод. Проте, попит на карбамід зростає. Ніколи раніше український ринок не проявляв такого інтересу до добрива. Активність проявляє Черкаський Азот. Згідно озвучених на раді антимонопольного комітету даних, Черкаси майже змістили багаторічного лідера Северодонецький Азот. Ціна на карбамід: Азот (Черкаси) – 3480-3540 грн/т, Азот (Северодонецьк) – 3480-3600 грн/т, ДніпроАзот – 3504 грн/т, Стирол (Горлівка) – 3520 грн/т, Одеський Припортовий завод – 3350 грн/т.

Ціна на аміачну селітру становить 300-355 USD за т. Високої активності на ринку аміачної селітри не відмічається. Українські виробники працюють над виконанням забов’язань і над наповненням внутрішнього ринку. Ціна на українському ринку коливається в межах від 2950 до 3050 грн/т.

Світова ціна на КАС коливається в межах 230-300 USD за тонну. В Україні черги, що утворились при відвантажуванні селітри, змушують аграріїв і трейдерів перестраховуватись і намагатись «застоблити» відвантажування на 1-2 місяці наперед. Черкаси Азот традиційно на підвищений попит відізвався підвищенням ціни на 70 грн/т. Єврохім поки що не відреагував на це, але практично не викликає сумнівів у зростанні цін і на російський КАС. Ціна складає: Азот (Черкаси) – 2790-2890 грн/т, Стирол (Горлівка) – 2150 грн/т, Єврохім (Красногоровка) – 2700 грн/т.

Сульфат амонію в Україні продають: Азот (Черкаси) – 2050 грн/т. Внутрішній ринок характеризується стабільним попитом і цінами. Найближчим часом на ринок вийде продукт білоруського виробництва.

Амофос/діамофос коштує 500-600 USD/т. Виробництво амофосу в Тунісі все ще припинене, що спровокувало імпортерів із Бангладеш шукати значні об’єми китайської продукції.

Аналіз ринку калійних добрив Україна за 2005-2010 рр. свідчить про те, що в перші два роки досліджуваного періоду мав місце стійкий приріст імпорту цього виду продукції на територію України в натуральних одиницях виміру. Так у 2006 р. по відношенню до 2005 р. приріст імпорту калійних добрив склав 13%, а в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. досяг 45%. У 2008 р. динаміка імпорту калійних добрив змінилася на протилежну – темп зниження показника склав 32%. У 2009 р. імпорт даного виду продукції скоротився відносно 2008 р. на 91%. Проте в 2010 р. по відношенню до 2009 р. спостерігається збільшення даного показника практично в 7 разів.

 

Динаміка експорту калійних добрив за межі України у натуральних одиницях виміру протягом досліджуваного періоду характеризувалася нерівномірною тенденцією. Так відзначається зниження експорту даного виду продукції в 2006 р. відносно 2005 р. і в 2008 р. по відношенню до 2007 р. на 40% і 8% відповідно. У 2007 р. в порівнянні з 2006 р. обсяг експорту калійних добрив збільшився на 10%, а в 2009 р. відносно 2008 р. темп приросту показника склав 22%. У 2010 р. по відношенню до 2009 р. спостерігається скорочення цього показника на 83%.

Динаміка виробництва калійних добрив на території України в натуральних одиницях виміру характеризувалася позитивною тенденцією тільки в 2007 р. по відношенню до 2006 р. (темп приросту склав 39%). Найбільш значне скорочення обсягів виробництва даного виду продукції спостерігається в 2006 р. відносно 2005 р. (-39%) і в 2009 р. по відношенню до 2008 р. (-35%). У 2008 р. в порівнянні з 2007 р. виробництво калійних добрив скоротилося на 8%, а в 2010 р. відносно 2009 р. темп скорочення показника склав 18%.

Споживання калійних добрив на території України в натуральних одиницях вимірювання в 2009 р. порівняно з попередніми роками суттєво скоротилося. При цьому в динаміці цього показника за 2005-2008 рр. чітко простежується сезонність споживання цього виду продукції, яка виражається в збільшенні обсягу споживання в 3 кварталі року. Що ж стосується 2009 р., споживання калійних добрив відносно 2008 р. скоротилося майже в 2 рази. Проте в 2010 р. спостерігається збільшення даного показника в 6,5 разів.

Основними імпортерами калійних добрив в Україні є Росія та Білорусь. Незначна частка ринку розподілена між іншими країнами

Калій хлористий продають за 340-430 USD/т. Дефіцит на добриво на світовому ринку може погіршитись у найближчий час в результаті страйку на заводі компанії ICL, яка призупинила експорт продукції. Є інформація про можливий страйк в портах Ванкувера, що також може викликати ускладнення із поставками калію хлористого із Канади. В Україні ціна не знизиться нижче за 4100-4400 грн/т. Обсяги імпорту зростають, що обумовлене попитом на тукосуміші.

Український ринок складних добрив представляють: Сумихімпром – тукосуміш 15:15:15 – 3900-4000 тис/т, 8:24:24 – 4950 грн/т, ДЗМУ – амофос 5800 грн/т, Титан – амофос 5450 грн/т, нітроамофоска з Росії 16:16:16 – 400-420 USD/т. Лідерами імпорту NPK є Украгроком, Єврохім, Акрон, Фосагро.

 

ТЕМА 7


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)