АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ (АСУ)

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Автоматизированные системы управления (АСУ).
 3. Адміністративне право України як галузь права.
 4. Античні поліси на території України
 5. Архітектура та образотворче мистецтво України в кінці ХІХст. – на початку ХХ ст.
 6. АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
 7. Бюджетна система України: основні характеристики
 8. Валютний курс та макроекономічний стан України.
 9. Верховний Суд України.
 10. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 11. Вибір стратегії соціально-економічного розвитку України

http://www.auu.org.ua

Недержавне, самоврядне, неприбуткове, добровільне об’єднання реформованих великотоварних сільськогосподарських підприємств, основних виробників продуктів та сировини в країні.

Аграрний союз України утворено 23 лютого 2001 року Установчою конференцією уповноважених представників усіх регіонів України (до 2009 р. – Всеукраїнський союз сільськогосподарських підприємств) за участю керівників всіх гілок влади, народних депутатів, представників громадськості країни. Керівний орган Аграрного союзу – Рада. За рекомендаціями обласних об’єднань сільгосппідприємств до її складу обрані відомі у країні аграрії, учені, представники бізнесових структур, які обслуговують АПК - всього 90 осіб.

Аграрний союз України - впливова соціально-суспільна сила. Створення його - реальний крок у розвитку демократії в Україні. Близько 14 тисяч господарських структур у 490 сільських районах усіх регіонів країни мають свої об’єднання. До складу їх керівних органів - Рад на рівні районів, областей і Автономної Республіки Крим обрано понад 15 тисяч виробників - авторитетних і високо-компетентних працівників, які покликані представляти інтереси товаровиробників у відносинах з органами державної влади та управління, здатних вести колективний пошук шляхів вирішення найскладніших проблем галузі.

Основною метою діяльності Аграрного союзу України є нарощування обсягів виробництва продукції, поліпшення її якості та підвищення ефективності господарювання, створення сприятливих умов для життя й праці селян. Предметом діяльності Аграрного союзу та його регіональних структур є:

сприяння здійсненню реформ в АПК, ефективному функціонуванню нових господарських структур;

захист прав і економічних інтересів сільгосппідприємств, представництво в законодавчих, державних органах та громадських організаціях

покращення матеріально-технічного, фінансового та кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників

сприяння залучення інвестицій у сільськогосподарське виробництво

надання допомоги в розвитку і становленні інфраструктури на селі, інформаційному забезпеченні товаровиробників з питань кон’юнктури, цінової ситуації, сприяння збуту продукції; створення галузевих об’єднання товаровиробників

впровадження науково-технічних до сягнень.

До сфери управління Аграрного союзу, як правонаступника Всеукраїнської ради колективних сільгосппідприємств, належить частина майна міжгосподарських об’єктів у будівництві, комбікормовій промисловості, сільській комунальній мережі, оздоровчих та спортивних закладах, збудованих за рахунок коштів централізованих фондів, які були сформовані колективними господарствами.

Аграрний союз України та його регіональні структури беруть активну участь у законопроектній роботі, розробці та реалізації державних програм щодо ефективного використання земельного та ресурсного потенціалу, дбають про створення продовольчої безпеки держави, підвищення життєвого рівня людей. У процесі поглиблення адміністративної реформи окремі функції державних органів поступово переходитимуть до самоврядних організацій, зокрема і до Аграрного союзу України.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)