АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читайте также:
 1. Internet-джерела
 2. XV. 9. Хімічні джерела електричної енергії
 3. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 4. Алгоритм вставки элемента в список после элемента с указанным ключом
 5. Библиографический список
 6. Библиографический список
 7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 8. Библиографический список
 9. Библиографический список
 10. Библиографический список
 11. Библиографический список
 12. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Семчик В. І. // http://cyclop.com.ua/content/view/956/5/1/7/

2. http:// www. c 2 n. info / registration / content / ua 2189/ pages / f 4408. html

3. Агрохімія: Підручник / М.М. Городній, А. В. Бикін, Л.М. Нагаєвська. – К.: ТОВ “Алефа”, 2003. – 786 с.

4. Лісовал А.П. Система застосування добрив: Підручник / А.П. Лісовал, В.М. Макаренко, С.М. Кравченко. – К.: Вища шк., 2002. – 317 с.

5. Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських формувань: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – Львів: Новий світ – 2000, 2009. – 285 с.

6. Економіка і організація аграрного сервісу / П.О. Мосіюк, О.В. Крисальник, В.А. Середюк та ін.; За ред.. П.О. Мосіюка. – К.: ІАЕ УААНЮ 2001. – 501 с.

 

ДоДАТКИ

Меморандум щодо забезпечення сільгосптоваровиробників мінеральними добривами у 2008 році (для прикладу)

26.02.2008 10:50

Меморандум про узгодження дій між сільськогосподарськими товаровиробниками та вітчизняними хімічними підприємствами щодо забезпечення сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами у 2008 році

м. Київ "19" лютого 2008 року

Всеукраїнський союз сільськогосподарських підприємств, Асоціація фермерів та землевласників України, Національна асоціація "Укрсільгоспхімія" разом з українськими хімічними підприємствами-виробниками мінеральних добрив (далі - Підприємства) ВАТ "ДніпроАзот", ВАТ "Одеський припортовий завод", ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ВАТ "Азот" м. Черкаси, ВАТ "Рівнеазот", ВАТ "Концерн Стирол", ВАТ "Сумихімпром", ЗАТ "Кримський титан" та ЗАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" розглянувши питання забезпечення сільгосптоваровиробників мінеральними добривами у 2008 році, вирішили:

1. Підприємства забезпечують виробництво мінеральних добрив та їх реалізацію для потреб сільськогосподарських товаровиробників на період проведення ними комплексу весняно-польових робіт у січні-червні 2008 року в обсягах 702,3 тис. тонн поживної речовини, в тому числі азоту - 510,5 тис. тонн, фосфору - 119,2 тис. тонн, калію - 72,6 тис. тонн, згідно узгодженого графіку, що додається.

2. Підприємства забезпечують встановлення граничних цін на мінеральні добрива для потреб сільськогосподарських товаровиробників на період січень- червень 2008 року на наступному рівні: аміачна селітра (в упаковці) - 2000 грн/т, карбамід (насипом) – 2200 грн/т, суперфосфат (в упаковці) - 1350 грн/т, нітроамофоска (15:15:15 в упаковці) - 3500 грн/т, амофос (насипом) - 4800 грн/т (ціни вказані з урахуванням ПДВ, на умовах франко-завод, за умови збереження цін та тарифів на основну сировину, електроенергію і транспортні витрати, що склались станом на 01.01.08).

3. Сільськогосподарські товаровиробники забезпечують ритмічну закупівлю мінеральних добрив вітчизняного виробництва відповідно до заявленої потреби.

4. У разі зміни цін на сировину, електроенергію та транспортні витрати хімічні підприємства за погодженням Мінпромполітики України та Мінагрополітики України здійснюють відповідне регулювання рівня оптово-відпускних цін на мінеральні добрива, що зазначені у пункті 2 «Меморандуму».

5.Хімічні підприємства та сільськогосподарські товаровиробники здійснюють моніторинг обсягів виробництва (відвантаження) та рівня цін на вітчизняному ринку мінеральних добрив.

6. Умовами дії зазначеного Меморандуму є виконання постанови КМУ від 19.12.07 № 1401 та забезпечення своєчасного відшкодування податку на додану вартість в повному обсязі хімічним підприємствам - виробникам мінеральних добрив.

 

Нові підходи до агрохімічного обслуговування сільгоспвиробників різної форми організації праці (відповідно до «Концепції агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2015 р.»):

1. Розроблення і економічне обґрунтування нових форм агрохімічного сервісу сільгоспвиробників в умовах ринкових відносин.

2. Ведення агрохімічною службою і науковими аграрними установами моніторингу за станом ґрунтового покриву.

3. Визначення правової і нормативної бази для проведення екологічного аудиту підприємств і сільгоспвиробників.

4. Розроблення наукових основ та методичних рекомендацій з організації маркетингу у сфері агрохімічного забезпечення землеробства.

5. Створення інформаційно-дорадчих систем агрохімічного обслуговування сільгоспвиробників.

6. Удосконалення методики агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення та методів узагальнення початкової інформації.

7. Удосконалення процедури сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення, агрохімікатів і послуг з виконання агрохімічних робіт.

8. Продовження розвитку стандартизації і метрологічного забезпечення.

9. Створення інформаційних баз і баз знань з питань стану та прогнозу змін родючості ґрунтів за різних систем землекористування.

10. Розроблення експресс методів агрохімічного аналізу ґрунтів і рослин в польових умовах.

11. Розроблення сучасних аналітичних технологій для масових поточних ліній з новим поколінням фонометричних і спектральни х приладів.

12. Розроблення правової основи на порядок проведення ґрунтового, агрохімічного, екологічно-токсикологічного і радіаційного обстеження ґрунтів, використання інформації щодо застосування агрохімікатів, державного контролю за родючістю ґрунтів, ліцензування діяльності з питань агрохімічного обслуговування сільгоспвиробників.

Державна політика повинна бути спрямована на здешевлення кредитних ресурсів, на оптимальне забезпечення сільгоспвиробників добривами, хімічними меліорантами та іншими агрохімікатами для одержання запланованих валових зборів урожаю високої якості за будь-яких погодно-кліматичних умов.

 

 

ТЕМА 3


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)