АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СОЮЗ ХІМІКІВ УКРАЇНИ

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ (АСУ)
 3. Адміністративне право України як галузь права.
 4. Античні поліси на території України
 5. Архітектура та образотворче мистецтво України в кінці ХІХст. – на початку ХХ ст.
 6. АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
 7. Бюджетна система України: основні характеристики
 8. Валютний курс та макроекономічний стан України.
 9. Верховний Суд України.
 10. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 11. Вибір стратегії соціально-економічного розвитку України
 12. Визначні музеї України

http://chemunion.org.ua

Неурядова організація , член Українського Союзу промисловців і підприємців (УСПП) і Національного комітету України з міжнародної торгівлі, представляє хімічні підприємства України

Головні задачі Союзу:

<> Представництво та захист законних інтересів членів Союзу в органах законодавчої та виконавчої влади України, в господарських та міжнародних організаціях, в судових та інших юрисдикційних українських, зарубіжних або міжнародних органах;

<> Розробка пропозицій та обґрунтування доцільності підготовки нормативних актів, що стосуються діяльності хімічної промисловості України, в т.ч. спрямованих на стабілізацію податкової та митної систем, цінової та соціальної політики держави; подання цих пропозицій на розгляд відповідних комісій Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;

<> Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій стосовно обсягів виробництва хімічної продукції для задоволення потреб внутрішніх споживачів і розширення експортних можливостей виробників та експортерів продукції;

<> Координація дій членів Союзу на зовнішніх ринках хімічної продукції, сприяння в отриманні членами Союзу більш повної та детальної інформації про кон'юнктуру та специфіку цих ринків;

<> Проведення маркетингових, інжинірингових, екологічних та інших досліджень для здійснення обґрунтованого і всебічного аналізу стану зовнішніх ринків хімічної продукції та прогнозу можливих змін на цих ринках з метою підготовки пропозицій та обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності членів Союзу;

<> Забезпечення членів Союзу інформацією з технічних розробок, промислових стандартів і промислової політики;

<> Сприяння членам Союзу в пошуках потенційних інвесторів або кредиторів, у т.ч. і зарубіжних, для розробки і втілення у життя наукових та виробничих програм; надання послуг у підготовці техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів та кредитоспроможних виробничих програм, підготовка пропозицій та обґрунтування доцільності залучення у хімічну промисловість України іноземних кредитів та інвестицій, що потребують гарантій Уряду, представлення цих про­позицій на розгляд Кабінету Міністрів України;

<> Визначення пріоритету і організація проведення науково-технічних робіт в області виробництва та застосування нових технологій, устаткування і матеріалів для більш динамічного розвитку хімічної промисловості України;

<> Організація та проведення заходів, спрямованих на пропаганду і рекламу науково-технічних досягнень та продукції підприємств – членів Союзу, пошук для них потенційних зарубіжних партнерів;

<> Сприяння законним інтересам членів Союзу у здійсненні інших видів діяльності, що не вступають у суперечність з Установчим договором.

Серед засновників: ВАТ "Сумихімпром", Одеський державний припортовий завод, ВАТ "Азот", ВАТ "Концерн Стирол", ВАТ "ДніпроАЗОТ", ДП "Міндобрива" та ін.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)