АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

THE EUROPEAN FERTILIZER INDUSTRY (EFMA)

Читайте также:
  1. II. A SHORT HISTORICAL OUTLINE OF EUROPEAN AND UKRAINIAN TRANSLATION
  2. THE INTERNATIONAL FERTILIZER INDUSTRY ASSOCIATION (IFA)
  3. The notion of «protolanguage» Principles of establishing relationships. Classification of Indo-European family.

http://www.efma.org

Асоціація Європейських виробників добрив представляє основних виробників добрив в Європі. Її члени виробляють приблизно 81% азотних добрив і близько 55% фосфорних в своїх регіонах. Основні продукти, що постачаються Європейськими виробниками, є прості азотні добрива (вапняково-аміачна селітра, аміачна селітра, сечовина, КАС) і комплексні добрива, які містять різноманітні макро- і мікроелементи.

Асоціацію бере початок з 3 організацій: (1) Centre d'Etude de l'Azote (CEA): організований в Женеві у 1953, в час, коли Західна Європа виробляла 50% азотних добрив у світі. Це був час, коли почала зростати конкуренція на світовому ринку добрив, а також коли начало зростати населення в країнах, що розвиваються, що означало появу нового ринку. Західноєвропейські виробники вирішили скористатись можливістю використати ситуацію в інтересах ринку мінеральних добрив. Тоді було вирішено створити CEA, статут якої було сформульовано як: «…наукове і практичне вивчення методів стимулювання раціонального і зростаючого використання азотних добрив в світі». Організація залучила агрономів, які були направлені з дослідницькою місією в країни, що розвиваються. CEA співробітничала з аграрними організаціями і інститутами по всьому світу, з міжнародними організаціями добрив (IFA, IPI) та міжнародними організаціями (FAO, World Bank, UNIDO, IMO).

У 1959 р. CEA вирішила розширити свою діяльність і була створена APEA (Association des Producteurs de l'Engrais Azoté). Це була перша асоціація європейських виробників добрив з фокусом інтересів на Європу. Організація вивчала питання виробництва, зберігання і транспортування азотних добрив.

У 1976 р. було створена CMC Engrais, яка забезпечувала інтереси лише виробників шести країни ЄС того часу, а метою було вивчення проблем виробників добрив ЄС.

Врешті решт, у 1988 р. було створено Асоціацію Європейських виробників добрив, яка базувалась на зазначених вище організаціях, які зрозуміли, що для того, аби бути почутим в Брюселі, необхідно говорити в один голос.

У період 1988-1995 р. було характерним реструктурування виробництва добрив. Цей процес був ініційований EFMA, яка провела серію досліджень і статистичних аналізів (в т.ч. аналіз конкурентоспроможності і стратегії охорони довкілля).

Метою діяльності Асоціації Європейських виробників добрив є задоволення потреб сільського господарства і населення шляхом постачання високоякісних мінеральних добрив. Поряд з цим організація забезпечує адаптацію Програми ефективного ведення сільськогосподарського виробництва (Good Agricultural Practices) щодо використання рослинами елементів живлення, стимулюючи фермерів і виробників продукції рослинництва виробляти високоякісну продукцію, яка забезпечує високу економічну ефективність і захист довкілля.

Завдання Європейської організації виробників добрив полягає у визначенні, просуванні і керуванні в інтересах її членів, проводячи такі види діяльност і:

· проведення, охорона і представництво інтересів членів Організації (за виключенням комерційних операцій);

· пропаганда ролі мінеральних добрив в сільському господарстві Європи;

· вивчає і робить спроби вирішити всі проблеми, що стосуються виробництва і внесення добрив, які можуть мати негативний вплив на здоров’я людей, довкілля; в зв’язку з цим організація пропонує шляхи покращення продукції;

· вивчення і по можливості вирішення проблем легітимності виробництва добрив в Європі (наукові, адміністративні, технічні, фізичні і статистичні проблеми, окрім комерційних операцій);

· співробітництво з міжнародними організаціями і світовою індустрією;

· аналізуючи і передбачаючи чинники, які можуть вплинути на виробництво добрив,

· постачаючи членів організації різноманітною статистичною інформацією і проводячи наукові дослідження з виробництва і використання добрив.

· EFMA приймає активну участь в семінарах і в роботі робочих груп в сфері агрономії, екології, торгівлі і технологічних питань. Асоціація випускає велику кількість публікацій, рекомендацій, експертних оцінок тощо.

Членами EFMA є, наприклад, GrowHow UK Ltd., YARA INTERNATIONAL ASA та ін.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)