АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Комплекс задач агрохімічної служби

Читайте также:
 1. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 2. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
 3. I. Розв’язати задачі
 4. I. Ситуационные задачи и тестовые задания.
 5. II. Основные задачи и функции
 6. II. Решение логических задач табличным способом
 7. II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИ
 8. II. Цель и задачи государственной политики в области развития инновационной системы
 9. III. Решение логических задач с помощью рассуждений
 10. III. Цели и задачи социально-экономического развития Республики Карелия на среднесрочную перспективу (2012-2017 годы)
 11. IV. Определите, какую задачу взаимодействия с практическим психологом поставил перед собой клиент.
 12. IV. Розв’язати задачі

А) З застосування добрив [4]:

- Детальне агрохімічне обстеження сільськогосподарських земель господарств;

- визначення потреби в мінеральних добрив на різних рівнях управління;

- розподіл фондів мінеральних добрив по видам і в асортименті;

- розробка нормативних показників для визначення потреби і розподілу добрив і розрахунку балансу елементів живлення в землеробстві;

- складання планів-рекомендацій і проектно-кошторисної документації з застосування добрив;

- Контроль за якістю органічних добрив, що заготовлюються і використовуються;

- Науково обґрунтований розподіл і планування добрив і хімічних меліорантів в господарстві і по культурах;

- розробка оптимальних планів проведення польових дослідів з добривами в агрохімслужбі;

- розрахунок балансу елементів живлення в землеробстві;

- оптимізація прикріплення споживачів мінеральних добрив до заводів-постачальників;

- оптимальне розміщення складів для зберігання мінеральних дорив і інших засобів хімізації;

- розробка оптимальної технології і систем машин із застосування добрив;

- визначення потреби в технічних засобах для виконання робіт з хімізації і їх розподілу на всіх рівнях керування;

- Вирішення суперечливих питань з якості мінеральних добрив і хімічних меліорантів, що постачаються господарствам; за зберіганням мінеральних добрив і засобів хімічної меліорації;

- Організація і контроль за раціональним використанням добрив і засобів меліорації в господарствах;

- управління якістю продукції рослинництва;

- прогноз і управління зміною родючості грунту.

Б) З хімізації меліорації кислих і солонцюватих грунтів [4]:

- складання проектно-кошторисної документації на вапнування кислих грунтів;

- складання проектно-кошторисної документації на фосфоритування кислих грунтів;

- визначення потреби і розподілу на всіх рівнях управління сільськогосподарським виробництвом вапнякових і гіпсових матеріалів.

В) З захисту рослин [4]:

- розробка проектно-кошторисної документації із застосування засобів захисту рослин;

- визначення потреби в розповіді засобів захисту рослин на всіх рівнях управління;

- прогноз засміченості полів, розвитку шкідників і хвороб рослин.

Г) З якості кормів [4]:

- розрахунок хімічного складу і поживності кормів за результатами аналізу, виконаних агрохімслужбою;

- розрахунок нормативів хімічного складу і поживності кормів за результатами аналізів агрохімслужби;

- оптимізація кормових раціонів для сільськогосподарських тварин і птиці;

- визначення потреби в кормових хімічних добавках і їх розподіл на всіх рівнях управління сільськогосподарським виробництвом.

Д) З обробки результатів аналізів грунті, рослин, кормів і добрив [4]:

- збір, обробка і узагальнення первинної інформації з аналізу грунтів, рослин, кормів і добрив;

- збір, обробка і узагальнення результатів контролю якості аналітичних робіт в зональних агрохімічних лабораторіях;

- облік грунтів сільськогосподарського призначення на основі їх агрохімічних характеристик;

- аналіз динаміки і прогноз нагромадження пестицидів і інших токсикантів в грунті і рослинах та розробка рекомендацій з попередженя забруднення довкілля.

Г) З економічного аналізу використання добрив і інших засобів хімізації [4]:

- визначення економічної ефективності застосування в виробничих умовах добрив, хімічних меліорантів, ростових речовин, ЗЗР, кормових хімічних добавок і інших засобів хімізації;

- аналіз виконання плану постачання сільському господарству мінеральних добрив, пестицидів, кормових добавок і інших засобів хімізації;

- оптимальне розміщення господарських і міжгосподарських пунктів хімізації.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)