АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Б) яка буде ситуація на ринку морозива, якщо держава встановить ціну

Читайте также:
 1. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 2. Афинская морская держава в V в. до н.э.
 3. В 90-хх страна – некогда великая держава – зажила в другом измерении. С приходом «демократических реформ» и новой экономической формации, и в мухаметовских краях изменилась жизнь.
 4. Виберіть серед держав ту, що утворилася у 1449 р. і зазначте, яку політику щодо українських земель проводили її правителі у XVст., коли ця держава припинила своє існування.
 5. Виховання й шкільна освіта в державах Стародавньої Греції. Освіта епохи еллінізму
 6. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
 7. Глава 4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА
 8. Глава 5 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
 9. Глава 9 СОЦІАЛЬНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА
 10. Господарський механізм 8. Структура ринку
 11. Громадянське суспільство і держава

Грн.

2. Функція попиту на ринку товару має вигляд : d = 80 – 2 р, а функція

пропозиції: s = 4 р + 20.

А) якою буде рівноважна ціна на ринку цього товару?

Б) яка буде ситуація на ринку цього товару, якщо ціна становитиме 10 грн?

В) При якому рівні ціни товарний надлишок становитиме 15 одиниць?

До якої категорії можна віднести товар, якщо при зростанні ціни

на нього на 10% обсяг попиту спадає на 4%?

До якої категорії можна віднести товар, якщо при зростанні ціни на

5% загальна виручка спадатиме на 5%?

Розрахуйте значення загальної виручки та коефіцієнти цінової елас-

Тичності попиту для кожного зі значень ціни.

Ціна (грн) 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3

Обсяг попиту (тис. шт.) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ціна (грн) 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3

Припустимо, що функція попиту на комп'ютер нової моделі має ви-

гляд: d = 100 – р, а функція пропозиції s = 2 р – 50.

Розрахуйте та визначте:

а) еластичність попиту за ціною, яка врівноважує попит і пропозицію;

б) якою буде ціна комп'ютера за умови введення урядом 10% податку з

Продажу?

В) як зміниться виручка внаслідок підвищення цін?

Розрахуйте коефіцієнт цінової еластичності пропозиції для кожного

Зі значень ціни.

Ціна (грн) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Обсяг пропозиції (тис. шт.) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8. Функція попиту споживачів на яблука пред ставлена формулою: Qд –

13 – 2Р, а функція пропозиції яблук – Q3 = - 5 + 4Р, де Qд та Q3 – обсяг

Попиту і обсяг пропозиції яблук, тис. т на місяць; Р – ціна 1 кг яблук,

Грн.

Визначте:

а) рівноважну ціну;

б) рівноважний обсяг попиту та пропозиції;

В) рівноважний обсяг продажу яблук у грошо вому вираженні.

Фірма, що продає холодильники, знизила на них ціну з 500 до 400 грн.

Обсяг продажу збільшився з 100 до 140 холодильників на місяць.

Визначте еластичність попиту на цей товар.

Визначте коефіцієнт цінової еластичності за умови, що ціна товаруЗросла з 1,5 до 2 грн, а обсяг попиту скоротився з 1000 до 900 одиниць.

У якому з варіантів монопольна влада вища:

А) на ринку присутні 5 фірм, кожна з яких має однакову частку в сукуп-

ному обсязі продажу;

б) частки продажу розподілені так: І фірма – 25%; ІІ –10%; ІІІ – 50%;

IV – 7%; V – 8%?

Якою мірою, враховуючи основні риси ринку досконалої конкурен-

ції, належать до цієї рин кової структури:

а) автомобільна промисловість у США;

б) автомобільна промисловість в Україні;

в) власники дач, що торгують на ринку яблу ками зі свого саду;

Г) ринок спеціальних послуг – «лікую алко голізм і наркоманію» (ін-

формація по радіо);

Д) ринок приватизаційних сертифікатів в Ук раїні?

11. Загальні витрати монополіста представлені функцією ТС = 100 +

Q де Q – кількість одиниць про дукту, що виробляється на місяць.

Функція попиту на про дукцію монополіста – Р = 200 – Q, де Р – ціна

Одиниці продукції в гривнях.

Визначте загальний дохід монополіста, якщо він випус кає 20 оди-

Ниць продукції на місяць.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)