АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Циклічність розвитку економіки

Читайте также:
 1. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 2. Б процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст
 3. Бердичівський коледж промисловості, економіки та права
 4. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 5. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 6. Взаємозв'язок політики й економіки
 7. Ви никнення й розвитку виробничих відносин, виокремлення в способі
 8. Вибір стратегії соціально-економічного розвитку України
 9. Вивчення витоків рухливих ігор, обґрунтування закономірностей їх розвитку.
 10. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки
 11. Визначальні риси традиційної (натуральної) економіки
 12. Визначення тенденції розвитку.

Цикл ділової активності – це період часу між двома сусідніми вищи-

ми або нижчими точками економічної кон’юнктури.

Економічна кон’юнктура – це тимчасова ситуація на ринку.

Для характеристики економічної кон’юнктури застосовують ряд по-

казників: валовий внутрішній продукт, рівень безробіття, інфляція, рі-

вень особистих доходів, коливання національного доходу.

Всі показники можна розподілити на три групи:

1) проциклічні – це ті показники, які під час зростання економіки зроста-

ють, а під час спаду знижуються: ВВП, НД, інвестиційна активність;

2) контрциклічні – це показники, які під час спаду економіки зростають,

а під час зростання спадають: інфляція, безробіття, кількість банкру-

тів;

3) ациклічні – це ті показники, на динаміку яких загальна економічна

кон’юнктура не впливає: експорт.

Вперше циклічність розвитку економіки досліджувала марксистська

школа. За Марксом, існує 4 фази циклу:

1) криза – головна фаза економічного циклу, що супроводжується різ-

ким скороченням обсягів виробництва, зрос танням безробіття, нако-

пиченням товарів у сфері торгівлі тощо і продовжується до встанов-

лення відносної ринкової рівноваги;

2) депресія – застій у розвитку народно го господарства, в межах якого

відбуваються поступове відновлен ня перерваних кризою зв'язків,

переливання капіталу у перспек тивніші галузі, починається масове

оновлення основного капіталу;

3) пожвавлення – зростання виробництва в обсягах, які були досягнуті

перед кризою. Починає зростати попит на засоби виробництва та ро-

бочу силу, відновлюється еко номічне зростання, збільшуються при-

буток і заробітна плата. В суспільній свідомості живе сподівання на

краще.

4) піднесення – швидке зростання виробництва, яке супрово джується

скороченням безробіття, розширенням обсягів кредиту та ін., вна-

слідок чого економіка виходить на рівень, який переви щує попередні

рівні.

101

Види циклів:

1) малі (цикли Кітчина) – тривають 2–4 роки. Ці цикли, як правило,

відбуваються під час оновлення кон’юнктури товарів і базуються на

зміні величини запасів;

2) середні (цикли Жуглара) – тривають 7–12 років і основною причи-

ною їх виникнення є активність інвестиційного процесу, тобто поліп-шення чи погіршення інвестиційного процесу призводить до зростан-

ня чи спаду основних макроекономічних показників;

3) будівництва (цикли Кузнєца) – тривалість їх становить 20 років.

Теорія цих циклів ґрунтується на тому, що збільшення капітальних

вкладень у приватне житлове будівництво призводить до збільшення

ВВП;

4) довгі (цикли Кондратьєва) – тривають 40–60 років. Матеріальною

основою є зміна базових технологій. Під час таких циклів порушу-

ються три основні рівноваги:

а) ринкова рівновага між попитом і пропозицією, коливання – триваліс-

тю 3–5 років;

б) рівновага, в яку приходить макроекономічна система під час міжгалу-

зевого переливу капіталу, коливання – тривалістю 7–12 років;

в) рівновага запасів основного капіталу.

Антициклічне регулювання економіки – це свідомі і цілеспрямовані

дії держави, а частково – могутніх корпорацій і наднаціональних органів

на промисловий цикл з метою зменшення циклічних криз, стабілізації

господарської кон’юнктури і темпів економічного зростання. Найважли-

вішу роль у цьому регулюванні відіграє держава.

В основі антициклічного регулювання лежить антикризове регулю-

вання, яке включає такі методи:

- проведення жорсткої грошово-кредитної політики, що полягає у зни-

женні відсоткової ставки за кредитами (під час депресії і кризи дер-

жава знижує ставку відсотків і здешевлює кредит. Це зумовлюється

тим, що встановлена центральним банком норма відсотка впливає

на розмір відсотків, за якими банки надають позики своїм клієнтам).

Перевага – дуже оперативне застосування, але важливо точно визна-

чити час підвищення чи зниження відсоткової ставки;

- розширення інвестиційної діяльності – держава у фазах кризи і депре-

сії знижує ставки оподаткування прибутків та зарплати, надає пільги

за умов прискореного списання вартості основних фондів, що є засо-

бом стимулювання інвестицій у недержавний сектор економіки. Під

‡агрузка...

час кризи уряд збільшує обсяг прямих капіталовкладень, насамперед

у галузях економічної і соціальної інфраструктури. У фазі піднесен-

ня держава збільшує податки, відсоткові ставки, скасовує податкові

пільги, зменшує обсяги прямих вкладень, що послаблює суперечність

102

між виробником і споживачем, згладжує різкі коливання при пере-

ході від однієї фази промислового циклу до іншої.

Антициклічне регулювання здійснюється економічними і адміністра-

тивними методами.

До адміністративних методів відносять: зміну законодавства, амор-

тизаційних правил, прийняття нових законів про податки або поправок

до діючих директивних документів центрального уряду.

Окрім цього, держава проводить уніфіковану промислову, структур-

ну, податкову, амортизаційну та іншу форму політики, що є важливим

фактором антициклічного регулювання.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)