АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види сукупного економічного потенціалу національної економіки

Читайте также:
 1. Бердичівський коледж промисловості, економіки та права
 2. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 3. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 4. Вартісні теорії оцінки природно-ресурсного потенціалу
 5. Взаємозв'язок політики й економіки
 6. Вибір стратегії соціально-економічного розвитку України
 7. Визначальні риси традиційної (натуральної) економіки
 8. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗМІРУ ЗАМОВЛЕННЯ
 9. Вимоги до економічного забезпечення збройних сил
 10. Вирішальним для реалізації гарантій національної безпеки й оборони України має стати її інтеграція в усі впливові європейські структури.
 11. Виробничі можливості в економічній системі та проблема економічного вибору

Сукупний економічний потенціал є основою національної економіки, від якого безпосередньо залежать її нормальне функціонування, а також темпи і масштаби економічного зростання. За своєю характеристикою він не однорідний і існує в декількох основних видах.

Основними видами сукупного економічного потенціалу національної економіки є наступні:

1. Ресурсний природний потенціал - це загальна сукупність природних ресурсів, які використовуються нині або можуть бути притягнені для господарської діяльності.

По одній з класифікацій виділяють традиційні ресурси (мінеральні, водні, біологічні) і нетрадиційні (вітер, сонце). Також їх ділять на поновлювані (біологічні ресурси, сила води і енергія сонця) і непоновлювані (мінеральні ресурси, грунт, вода). Велике значення має і такий ресурс, як територія, місце проживання населення і розміщення виробничих потужностей.

Ресурсний природний потенціал складається з таких видів економічних ресурсів, як:

1) сільськогосподарські. Це усе ті ресурси, які потрібні для виробництва сільськогосподарської продукції, у тому числі земля, кліматичні умови;

2) невиробничі. Це сукупність ресурсів, які не використовуються безпосередньо в господарській діяльності, але вони потрібні для нормальної життєдіяльності населення, наприклад природоохоронні зони, парки, сквери, міські зелені насадження;

3) промислові. Це сукупність ресурсів, необхідних для господарської діяльності, наприклад мінеральні ресурси, хімічні.

У їх складі виділяються цільові і нецільові ресурси. Одноцільові ресурси - це ресурси, які можуть бути використані виключно тільки для господарської діяльності. До них відносяться, наприклад, мінеральні ресурси. Відмітною їх особливістю є виняткова приналежність до економічної діяльності. Нецільові ресурси - це ресурси, які можуть бути використані як для господарської діяльності, так і для блага населення - забезпечення нормальних умов життя. До них відносяться, наприклад, водні і лісові ресурси, які можуть бути використані як для господарської діяльності, так і для відпочинку населення. Все більше акцент зміщується у бік користування нецільовими ресурсами унаслідок їх обмеженості - або для господарської діяльності, або для забезпечення умов нормальної життєдіяльності населення.Сьогодні йде активний пошук рівноваги в їх використанні.

Ресурсний природний потенціал України включає: кам'яне вугілля.

Найбільший кам'яновугільний басейн - Донбас - запаси 240 млрд. тонн. Дуже висока собівартість із-за глибокого залягання пластів : Волинський, Дніпропетровський, Львівський.

Україна імпортує вугілля з Росії, Казахстану, Польщі. Експортує його в Словаччину, Австрію, Фінляндію, Чехію, Туреччину.

Потенційні ресурси в надрах землі України 180-399 млрд. тонн. Країн ОПЕК припадає на частку 77 % світових запасів, 41 % здобичі і 35 % світового експорту нафти, 42 % запасів і 14 % продажів газу. Україна не багата нафтою і газом.

За роки радянської влади видобуток газу складав 68,7 млрд. м3. В ті роки було відкрито 4 великі родовища, запаси кожного перевищували 100 млрд. м3. Це в 10 разів більше, ніж запаси усіх родовищ, відкритих за 17 років незалежності. Природні запаси газу 1,1 трлн. м3, відкриті 500 млрд. м3. У 2004 році Україна добувала 19,6 млрд. м3, споживає 75 - 80 млрд. м3, купуючи у Росії, Туркменістану, Узбекистану.

За останні 10 років геологорозвідувальні роботи скоротилися в 6 разів, Україна може забезпечити нафтою лише 10 % своїх потреб. Теплоенергетика - Запорізька, Славяновская та ін. ТЕЦ, АЕС - 47,3 %.

У світі сьогодні 445 АЕС загальною потужністю 2200 млрд. квтг в 33 країнах, АЕС виробляють у світовому виробництві енергії 19 %.

У Україні 5 АЕС - 15 енергоблоків, виробляють 38 - 45 % електроенергій в країні.

Після розпаду СРСР Україна стала власницею значної частини промислового потенціалу колишнього СРСР.

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК)

Середній коефіцієнт корисної дії українських ТЭС менше 30%, що на 10 % нижче світових стандартів. Україна експортує 45 млн. тонн руди в рік, займає 7 місце у світі по запасах залізної руди, зміст заліза в руді досягає 66 %.

У Україні багато нерудних корисних копалини : 43 родовища гірничо-хімічних корисних (бром, сировина для виробництва мінеральних добрив, сіль калійна, кухарська сіль, сіль магнієва, фосфориты ...) копалини 39 родовищ гірничорудних корисних (глини бентонітові, графіт, озокерит, польовий шпат та ін.) копалини 1631 родовища корисних копалини для будівництва. Геологічні відкриття останніх років дають підстави до створення своєї мінерально-сировинної бази дорогоцінних і інших корисних і рідкісних металів, а також фосфоритов, плавикового шпату. Нетрадиційні енергоносії: енергія сонця, вітру, термальних вод, хвиль моря. Водні ресурси складають поверхневі (річки, озера, водосховища) і підземні води. Підземні води є дуже цінними ресурсами для України. Щодоби добувається близько 10 млн. л3 прісних вод.

‡агрузка...

Грунтовий покрив України різноманітний, але основну долю - 2/3 (67 %) складають чорноземи. Грунтовий покрив України має високу природну родючість, що служить капшуком передумовою для розвитку АПК.

Загальні природні передумови дають можливість ефективно розвивати національну економіку.

По забезпеченню рекреаційними ресурсами Україна займає провідне місце в Європі: мінерально-водні ресурси, лікувальні грязі, тепле море і піщані пляжі, цілюще повітря, озокерит, пам'ятники історії. Загальна площа земель, придатних для рекреаційного використання, складає 9,4 млн. га, у тому числі більше 2 млн. га - гірські ландшафти.

У Україні гостро стоїть проблема раціонального використання природних ресурсів і охорони природи


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)