АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст инфрастоуктур національної економіки

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. Бердичівський коледж промисловості, економіки та права
 3. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 4. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 5. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 6. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 7. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 8. Взаємозв'язок політики й економіки
 9. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки
 10. Визначальні риси традиційної (натуральної) економіки
 11. Визначити зміст «соціології молоді» – 15 б.
 12. Визначте зміст соціального конфлікту – 15 б.

Слово «інфраструктура» утворене від поєднання латинських термінів «infra» - «під, нижче» і «structura» - «розташування», структура. Існує неоднозначне визначення інфраструктури. По-перше, під нею розуміється сукупність системи обслуговування, основне завдання якої полягає в забезпеченні роботи виробництва і наданні різних послуг населенню. По-друге, під інфраструктурою розуміється сукупність одиниць, діяльність яких спрямована на забезпечення нормального функціонування національної економіки.

Інфраструктура має велике значення для функціонування національної економіки, будучи невід'ємною її частиною. На сучасному етапі розвитку російської економіки роль інфраструктури в економіці збільшується, і триває процес її вдосконалення.

Інфраструктура як самостійна область національної економіки пройшла наступні етапи розвитку :

1) розділення сільського господарства і ремісництва привело до росту міст і спеціалізації праці. Об'єктивно інфраструктура зайняла позицію забезпечення нормального товарообміну між містом і селом. Особлива її роль полягала в підтримку умов розвитку ремісництва в міських умовах;

2) розділення сільського господарства, ремесла і торгівлі привело до формування специфічної області національної економіки - торгівлі, внаслідок чого роль інфраструктури істотним чином підвищилася.

Особливість виробничої інфраструктури полягає в тому, що вона не робить конкретного продукту, які був би відчутний, а створює умови для громадського виробництва, його нормального функціонування і розвитку.

Вона складається з певних елементів, суть яких, характер їх взаємодії між собою залежать від їх цілей, які визначаються інтересами усієї національної економіки, її потребами. Цілі мають тенденцію до зміни і відособлення від виробничої сфери.

Виділяються наступні основні види інфраструктури в національній економіці:

1) виробнича інфраструктура;

2) соціальна інфраструктура;

3) ринкова інфраструктура.

Виробнича інфраструктура - це сукупність одиниць національної економіки, основною метою функціонування яких є забезпечення нормального функціонування виробничого процесу. Наприклад, вантажоперевезення, тоннажні судоперевозки і т. д.

Виробнича інфраструктура відрізняється такими специфічними рисами:1) доход виробничої сфери входить в розрахунок національного доходу;

2) виробнича інфраструктура перетворить продукт в нову для нього якісну форму;

3) виробнича інфраструктура сьогодні має значення, рівне з усіма іншими галузями економіки.

Суть виробничої інфраструктури двояка. По-перше, вона спрямована на обслуговування нормального функціонування процесу матеріального виробництва. По-друге, забезпечує нормальну життєдіяльність самої людини, відтворення трудових ресурсів в національній економіці.

Соціальна інфраструктура - це сукупність одиниць національної економіки, функціонування яких пов'язане із забезпеченням нормальної життєдіяльності населення і людини. Її роль в сучасній національній економіці постійно підвищується, а основне завдання полягає в забезпеченні життєдіяльності населення на все більш високому якісному рівні. Вплив соціальної інфраструктури на національну економіку полягає в тому, що вона дозволяє забезпечити відтворення трудових ресурсів - основного ресурсу економіки.

Соціальна інфраструктура виконує наступні функції в національній економіці:

1) забезпечення нормальних умов життєдіяльності співробітників господарюючих суб'єктів;

2) забезпечення необхідної для виробничого процесу продуктивності праці;

3) збільшення працездатного віку;

4) формування підростаючого покоління.

Сьогодні значення соціальної інфраструктури поступово змінюється - вона набуває все більшого значення. Зміщення напрямів економічного зростання національної економіки у бік підвищення якості життя населення призводить до збільшення об'ємів інвестицій в цю сферу.

Ринкова інфраструктура - це сукупність одиниць національної економіки, функціонування яких спрямоване на забезпечення нормальної діяльності ринку і його розвиток. Вона представлена сукупністю різних організацій і установ, що забезпечують діяльність різних галузей економіки.

Ринкова інфраструктура складається з наступних елементів:

1) торгових організацій. Ці організації не створюють матеріальний товар, головне їх функціональне завдання полягає в забезпеченні торгівлі вже створеними благами. З одного боку, вони забезпечують підприємства виробничої сфери - реалізують зроблений ними товар. З іншої - забезпечують потребу населення в товарах. Значення торгових організацій полягає в тому, що вони не лише забезпечують потреби виробництва, але і активно на нього впливають - визначають обсяги виробництва, випуск нових видів продукції і т. д.;

2) біржової торгівлі, що має велике значення для нормального функціонування ринку що дозволяє підвищити ефективність товарно-грошових стосунків, створити умови для нормального розвитку інститутів національної економіки. Біржа - це організований і регулярно діючий ринок, де здійснюється торгівля великими партіями товарів, валюти і т. д.;

3) банківської системи. Це сукупність організацій, що забезпечують грошовий обіг між господарюючими суб'єктами в ринковій економіці. Сучасну банківську систему Росії складають Центральний банк і комерційні банки;

4) небанківських установ, організацій, працюючих з грошовими коштами, але банків, що не мають статусу. До них відносяться страхові кампанії, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, кредитні спілки і т. д.

5) транспортної системи найважливішою інфраструктурою ринку, що являється. Вона забезпечує нормальний рух товару - його швидкість і ефективність. Від неї залежить функціонування виробничої сфери, доставка ресурсів і готових товарів.

Виробнича, соціальна і ринкова інфраструктура є невід'ємними елементами національної економіки, без яких неможливе нормальне її функціонування.

Сучасна інфраструктура України відрізняється своєю нерозвиненістю і низькою інвестиційною привабливістю. На це положення робить вплив низька купівельна спроможність населення і перекіс національної економіки у бік експорту сировини. Внаслідок чого виявляється гіпертрофований розвинена інфраструктура, пов'язана із здобиччю і експортом сировини.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.053 сек.)