АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 8. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС. 8.1. Еволюція та визначення понять “підприємництво” та “бізнес”

Читайте также:
  1. Білл Гейтс та його інноваційне підприємництво
  2. Інформаційні системи управління та функціонального моделювання бізнес-процесів
  3. Методи вибору стратегій бізнесу
  4. Підприємництво як економічна категорія і фактор виробництва
  5. Підприємництво як інститут ринкової економіки
  6. РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
  7. Стан та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 10.-С. 101-104.
  8. Тема 8. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС

8.1. Еволюція та визначення понять “підприємництво” та “бізнес”.

8.2. Суб’єкти підприємницької діяльності.

8.3. Взаємозв’язок форм власності та підприємництва.

8.4. Менеджмент і маркетинг.

8.1. Еволюція та визначення понять “підприємництво” та “бізнес”

Згідно з законодавством України, „підприємництво – це самостійна

ініціатива на власний ризик, діяльність по виробництву продукції, ви-

конанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з ціллю отримання

прибутків”.

Бізнес – це діяльність спрямована на отримання певного прибутку

шляхом створення та реалізації продукції, робіт чи послуг.

Усі види бізнесу поділяють на дві групи: 1) специфічні види бізнесу;

2) загальні.

До специфічних видів бізнесу відносять:

1) споживчий бізнес – його суть полягає в тому, що кожний споживач на-

магається спожити найбільшу кількість товару, за найменшою ціною

і найвищої якості;

2) трудовий бізнес – суть полягає у тому, що кожний СПД намагається

здобути найбільший прибуток, при найменших затратах праці.

Загальний бізнес представлений:

1) виробничий бізнес – направлений на виробництво товарів (матеріаль-

них і духовних благ), надання послуг (побутових, інформаційних),

виконання робіт (будівельних, ремонтних);

2) комерційний бізнес – змістом такого бізнесу є товарно-грошові від-

носини та торгівельно-обмінні операції. Такі операції здійснюють у

вигляді купівлі-продажу товарів та послуг;

3) посередницький бізнес – суть полягає в пошуку та задоволенні потреб

виробника та споживача, тобто посередницький бізнес виступає як

сполучник між різними СПД;

4) фінансовий бізнес – різновид комерційного бізнесу, де об’єктом

купівлі-продажу виступають цінні папери, гроші, валюта.

5) страховий бізнес – необхідність створення цього виду бізнесу,

пов’язаного із існуванням ризику як невід’ємної частки підприєм-

ницької діяльності;

6) консалтинговий бізнес – суть даного бізнесу полягає у наданні кон-

сультацій, щодо відкриття, ведення, закриття бізнесу, розробленні

бізнес-планів та рекомендацій щодо успішного ведення справ, розро-

бленні маркетингових програм, надання посередницьких послуг;

83

7) інноваційний бізнес – це процес створення і комерційного викорис-тання техніко-технологічних нововведень;

8) інформаційний бізнес – суть його полягає в збиранні, обробленні та

продажу інформації.

Підприємницький простір – це територіальна цілісність в межах якої

певні фактори чинять вплив на професійну діяльність підприємця або

підприємець повинен враховувати ці фактори і будувати під них свою

діяльність.

Підприємницький простір складається з трьох сфер: 1) правової; 2)

соціальної; 3) економічної.

Правова сфера – це „правила гри”, які суспільство встановлює для

про функціонування підприємця, це закони та підзаконні акти, які регу-

люють ділову активність та відносини, які виникають між підприємцями

та суспільством. Це основа всього підприємництва.

Соціальна сфера – складовими елементами є:

1) домінуюча в суспільстві концепція суспільного побуту, тобто уява

суспільства про те, як воно повинно розвиватися, до якої цілі воно

прагне та історичний досвід нації;

2) національні традиції та звичаї;

3) освітній рівень нації та рівень професійної підготовки спеціалістів;

4) відношення оточуючого середовища до підприємницької діяльності

та підприємців;

5) наявність інфраструктури необхідної для ефективного ведення бізнесу;

6) відношення державного апарату до підприємницької діяльності та під-

приємців.

Економічна сфера – являє собою умови конкуренції у вибраній під-

приємцем галузі. Конкурентна боротьба та її характеристика грунтується

на таких показниках:

1) рівень цін;

2) розмір кредитних ставок;

3) ставки оподаткування.

Умови конкуренції мають кількісну та якісну ознаки.

Кількісна ознака – характеризується розміром частки ринку, якою во-

лодіє підприємець. Вона може зменшуватися і зростати.

Якісна ознака – характеризується високим, середнім або низьким

ступенем задоволення попиту покупця, у зв’язку з придбанням ним това-

рів, які були вироблені підприємцем.

Внутрішні фактори впливу на підприємницьку діяльність:

‡агрузка...

1) професійна підготовка засновника;

2) забезпеченість фірми початковим капіталом;

3) рівень організації та менеджменту в середині фірми;

4) моральний клімат на фірмі.

84


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)