АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ництво товару з урахуванням умов її відтворення) і цінами товарів за

Читайте также:
 1. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 2. Білл Гейтс та його інноваційне підприємництво
 3. Бюджетні обмеження. Вплив зміни доходу або ціни товару на бюджетні обмежені обмеження. Нелінійні бюджетні обмеження.
 4. В) відношення затрат ресурсів на виробництво певної кількості про-
 5. В) грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподар-
 6. Виробництва товарів і послуг, одержання доходів (прибутку) «.
 7. Виробництво мінеральних добрив в Україні (2006 р.)
 8. Виробництво м’яса, молока, м’ясо-молочних продуктів
 9. Виробництво основних видів хімічної продукції
 10. Виробництво скла та скловиробів
 11. Виробництво столових та мінеральних вод
 12. Виробництво та виробнича функція

Умов відносної відповідності попиту та пропозиції.

Закон зростання потреб – закон, який виражає внутрішньо необхід-

Ні, сталі й суттєві зв'язки між розвитком продуктивних сил, суспільним

Ви робництвом, з одного боку, і досягнутим рівнем задоволення потреб

(або особистим споживанням), а також зростанням потреб суспільства, їх

Кіль кісно-якісним зростанням і вдосконаленням — з іншого.

Закон інтернаціоналізації виробництва – закон, який виражає вну-

Трішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між процесом переростання

Виробництвом меж національних країн, з одного боку, і поступовим фор-

Муванням механізму поєднання особистісних і речових факторів вироб-

Ництва, взаємодії людини з природою, відтворення самої людини на ін-

Тернаціональному рівні – з іншого.

Закон конкуренції – об'єктивний економічний закон, що вира-

Жає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між відособленими

Товарови робниками (у їх суперництві й боротьбі за найвищу результа-

Тивність ви робництва), з одного боку, і споживачами їх продукції — з

Іншого, внаслі док чого підприємці змушені знижувати витрати виробни-

Цтва, поліпшува ти якість товарів і послуг тощо.

Закон концентрації виробництва – закон, що виражає внутрішньо не-

Обхідні, сталі й суттєві зв'язки між розвитком продуктивних сил і проце-

Сом конкуренції (дії відповідних законів), під впливом яких відбувається

Зосередження факторів виробництва (речових і особистісних) на вели-

Ких підприємствах.

Закон монополізації виробництва – закон, який виражає внутрішньо

Необхідні, сталі й суттєві зв'язки між конкуренцією великих підприємств

Од нієї або споріднених галузей промисловості та процесами концентрації

Й централізації виробництва і власності, завдяки яким у все меншої кіль-

Кості компаній зосереджується все більша частка виробленої продукції.

Закон Оукена – зворотна залежність між рівнем безробіття і реаль-ним ВВП, яка показує, що зниження безробіття на 1 % збільшує реаль-

ний ВВП приблизно на 2 %.

Закон підвищення екологічних потреб – закон, який виражає внут-

Рішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між зростанням інтенсивнос-

Ті праці, нервових, психічних та емоційних навантажень на людський

Орга нізм за умов забруднення та погіршення довкілля і необхідністю

Задово лення екологічних потреб для належного відтворення людини як

Біологіч ної (природної) істоти.

Закон попиту – за незмінюваності всіх інших параметрів зниження

Ці ни зумовлює відповідне зростання величини попиту, і навпаки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)