АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Г) всі відповіді правильні?

Читайте также:
 1. Відповіді до теми № 4 «Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій»
 2. Відповіді до теми № 5 «Українська національно-демократична революція 1917 – 1921 рр.»
 3. Відповіді на тести
 4. Вкажіть номер неправильної відповіді. Аварійні події на АЕС за збільшенням тяжкість класифікується по рівнях шкалою МАГАТЕ 1990г.
 5. Вкажіть номер неправильної відповіді. Для виконання завдань по охороні громадського порядку організовуються:
 6. Вкажіть номер неправильної відповіді. До хімічних речовин із задушливою дією і ефектом марнотратника відносяться:
 7. Вкажіть номер неправильної відповіді. Захист органів дихання від фосгену:
 8. Вкажіть номер правильної відповіді.
 9. Вкажіть номер правильної відповіді. Гранично допустима річна ефективна доза опромінення населення в мирний час складає:
 10. Вкажіть номер правильної відповіді. На скільки відсотків був викид ядерного палива на Чорнобильській АЕС при аварії?
 11. Вкажіть номер правильної відповіді. Перша хімічна токсична речовина, яку було використано німцями в 1915 г. проти англо-французьких військ?
 12. Вкажіть номер правильної відповіді. У одному ТВЕЛі міститься ядерного палива?

Чим зумовлюється циклічність економічного розвитку?

а) надзвичайними природними явищами;

Б) макроекономічною імпульсивністю науково-технічного оновлен-

ня активної частини основних виробничих фондів;

в) непередбаченим збігом обставин макроекономічного характеру;

Г) дестабілізуючою діяльністю експертів та окремих політичних сил.

13. Рівень безробіття – це:

а) загальна кількість безробітних;

Б) частка незайнятого населення в складі економічно активного на-

селення;

в) частка економічно активного населення в загальній кількості населення;

Г) різниця між економічно активним населенням і кількістю безробітних.

14. Що найповніше характеризує циклічність коливання в економіці:

а) періодичні кризові спади виробництва;

б) періодичне підвищення ділової активності;

в) періодичне коливання ділової активності;

Г) чергування у відтворювальному процесі циклів економічного розви-

Тку, які містять фази кризового спаду, депресію, пожвавлення і піднесення?

15. Часткова зайнятість – це:

а) робота протягом неповного робочого дня за власним бажанням;

б) перевищення циклічного безробіття над фрикційним;

в) наявність незайнятого у складі економічно активного населення;

Г) робота протягом неповного робочого дня через неможливість зна-

Йти відповідну роботу на повний робочий день.

16. Закон Оукена визначає:

а) залежність між темпами інфляції та рівень безробіття;

Б) ступінь впливу загального економічного спаду на рівень безробіт-

тя в країні;

в) взаємозв’язок між зміною ВВП і зміною рівня циклічного безробіття;

Г) сутність зменшення ВВП залежно від перевищення природного

Рівня безробіття.

17. Яке безробіття існує завжди:

а) структурне, циклічне;

б) фрикційне, структурне;

в) циклічне, фрикційне;

Г конверсійне, фрикційне.

У якій фазі економічного циклу зростає виробництво відносно

попередньо досягнутого рівня:

а) пожвавлення;

б) депресія;

в) криза;

Г) піднесення?

Показники, які під час спаду економіки зростають, а під час

зростання спадають, – це:

а) циклічні;

б) про циклічні;в) контрциклічні;

Г) ациклічні.

20. До методів боротьби з безробіттям не належать:

а) зменшення робочого дня;

б) створення державних робочих місць;

в) контроль за цінами на ринку;

Г) зменшення пенсійного віку.

Вправи

Для кожного положення знайдіть відповідний йому термін чи понят-

тя:

А) безробіття, пов'язане з плинністю ро бочої сили, зумовленої її профе-

сійними, віковими та регіональними переміщеннями;

Б) невідповідність між грошовою та товарною масою, яка виражається у

піднятті цін;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)