АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яке з положень безпосередньо не є засобом формування еко-

Читайте также:
 1. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 2. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем
 3. Воєнно-економічна політика України в умовах формування ринкових відносин та конверсії ОПК.
 4. Господарський розвиток періоду формування світових цивілізацій.
 5. Громадянське виховання – це виховна діяльність школи, сім’ї і громадськості спрямована на формування громадянської культури вихованців.
 6. Державний бюджет. Формування доходів Державного бюджету.
 7. Додаток 1 - Методика використання коригуючи положень при периферичних паралічах та парезах
 8. Економічна думка періоду формування світових цивілізацій.
 9. Етапи формування оборонного бюджету України
 10. Етапи формування світового господарства
 11. Етапи формування та реалізації соціальної політики.
 12. Етапи формування української народності

номічної політики держави:

а) вибір методів та механізмів досягнення економічної мети;

б) пізнання економічних законів і категорій;

в) визначення основних напрямів і пріоритетів розвитку економіки;

Г) прогнозування соціально-економічних процесів у країні?

Що не належить до економічних засобів державного регулю-

вання економіки:

а) заходи фінансово-кредитного та податково-бюджетного впливу;

б) зовнішньоекономічне регулювання;

В) заходи заборони, дозволу та спонукання з боку органів державної

влади;

Г) державна політика в галузі амортизації основного капіталу?

13. Що не є об'єктом безпосереднього державного регулювання:

а) виробничі технології;

б) упорядкування дій суб'єктів господарської діяльності;

в) захист державних та суспільних інтересів;

Г) дотримання в суспільстві економічного законодавства?

Що є головною метою державного регулювання ринкової еко-

номіки:

а) вирівнювання економічного циклу;

б) удосконалення галузевої та регіональної структури господарства;

в) економічне зростання та соціальна стабільність у суспільстві;

Г) охорона навколишнього природного середовища?

15. До методів державного регулювання економіки не відносять:

а) економічне регулювання;

б) соціальне регулювання;

в) адміністративне регулювання;

Г) правове регулювання.

16. Норми – це:

А) спеціальні дозволи, які видаються суб’єктам підприємницької ді-

Яльності на здійснення окремих її видів, з метою захисту економічних ін-

тересів держави, суспільства, його членів як споживачів товарів і послуг;

Б) науково обгрунтовані заходи суспільно-необхідних витрат ресур-

Сів на виготовлення одиниці продукції заданої якості або це правила по-

ведінки людей при здійсненні певних видів економічної діяльності;

В) заходи держави, спрямовані на покарання суб’єктів ринку, які не

виконують установлених правил діяльності;

Г) єдині норми за типами, марками, параметрами, розмірами і якістю

Виробів, а також за величиною вимірювань, методами випробування та

Контролю, правилами пакування, маркування та зберігання продукції,Технології виробництва. Об’єктами стандартизації є конкретна праця,

Норми та нормативи, вимоги, методи, терміни та позначення, які мають

Перспективу багаторазового використання і застосування у різних галу-

Зях господарства, а також у міжнародних економічних відносинах.

17. Ліцензії – це:

А) спеціальні дозволи, які видаються суб’єктам підприємницької ді-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)