АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які основні елементи включає в себе механізм міжнародного спів-

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Б) Основні властивості операцій над множинами
 3. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 4. Бюджетна система України: основні характеристики
 5. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
 6. Види міжнародного поділу праці.
 7. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 8. Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції.
 9. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 10. Г) грошово-кредитний механізм.
 11. Гамма - кванти: природа, джерела, механізм негативної дії на біологічну тканину.
 12. Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ

Робітництва України? Які проблеми інтеграції економіки України у

Світове господарство?

У чому суть глобальних проблем людства і які шляхи їх вирішення

Вам відомі?

Теми доповідей

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

Експортний потенціал України.

Україна і Європейський союз. Перспективи входження.

Тестові завдання до теми

1. До глобальних проблем не належать:

а) екологічні проблеми;

б) проблеми війни та миру;

в) проблеми формування світового ринку автомобілів;

Г) проблеми зростання населення.

2. Що таке світове господарство:

а) процес між незалежними країнами;

Б) сукупність національних господарств та економічних зв'язків між

ними;

в) сукупність економічних зв'язків між на ціональними державами;

Г) економічна система певної країни?

Що є вирішальним фактором інтернаціоналізації господарського

життя:

а) науково-технічний прогрес;

б) більш вузька спеціалізація виробничо-господарських структур;

В) поглиблення суспільного поділу праці з виходом його за межі

окремих країн;

Г) високі темпи зростання виробництва наукомісткої продукції?

Що є об'єктивною основою становлення і розвитку світового гос-

подарства:

а) міжнародний поділ праці;

б) регулювання валютних курсів;

в) зовнішньоекономічна політика;

Г) створення міжнародних економічних союзів?

5. Що найповніше характеризує сутність світового господарства:

а) сукупність усіх національно-державних, господарських організмів;

б) система міжнародних господарських зв'язків різних країн світу;

в) спеціалізація окремих країн на виробництві певної про дукції;

Г) кооперування виробництва різної продукції між окреми ми країнами?

6. Що не с складовою частиною світового господарства:

а) світова торгівля товарами та послугами;

б) міжнародні спортивні відносини;

в) міжнародні валютно-кредитні відносини;

Г) міжнародний рух капіталів і робочої сили?

7. Що не належить до міжнародного поділу праці:

а) спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції;Б) створення багатьох проміжних продуктів і напівфабрикатів у різ-

них країнах;

В) зосередження окремих стадій єдиного виробничого про цесу в різ-

них країнах;

Г) міграція працездатного населення з однієї країни до іншої в пошу-

Ках роботи?

8. Які підприємства не є транснаціональними корпораціями:

А) компанії, які мають відділення, філії, дочірні підприємства у бага-

тьох країнах світу;

б) підприємства, продукція яких реалізується на світовому ринку;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)