АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нижче подано деякі галузі матеріального і нематеріального

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я.
 2. Вступ. Поняття трудового права України як галузі права.
 3. Деякі властивості та події елементів управління
 4. Деякі наукові концепції сучасної держави
 5. Деякі особливості мають трудові договори, що укладаються з інвалідами.
 6. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ (1917-1918)
 7. Деякі психологічні школи вивчення особистості
 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1.1. ЗАКОНОДАВСТВО В ГАЛУЗІ ГІГІЄНИ ПРАЦІ
 9. Заходи електробезпеки на підприємствах галузі
 10. Зміст та порядок розробки матеріального балансу
 11. КОНКУРЕНЦІЯ ТА КООПЕРАЦІЯ В ГАЛУЗІ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
 12. Методи та види досліджень у галузі ПР

виробницт ва:

1) виробництво взуття;

2) видобуток нафти і газу;

3) охорона здоров'я;

4) ремонт побутової апаратури;

5) залізничний транспорт вантажний;

6) залізничний транспорт пасажирський;

7) розробка будівельних проектів;

8) виробництво промислового устаткування;

9) кінцева переробка сільськогосподарської сировини;

10) ремонт промислового устаткування;

11) вища і середня освіта;

12) будівництво житла;

13) промислове будівництво;

14) роздрібна торгівля;

15) оптовий продаж засобів виробництва;

Виробництво будматеріалів.

Об”єднайте наведені галузі в такі групи:

а) матеріальне виробництво, в тому числі:

а1) для особистих потреб;

б1) для виробничих потреб;

б) нематеріальне виробництво, в тому числі:

а2) для особистих потреб;

Б2) для виробничих потреб.

2. Нижче подано окремі елементи факторів суспільного виробництва:

1) знання, досвід, вміння працівників;

2) будівлі і споруди підприємств;

3) машини і устаткування підприємств;

4) творчий потенціал вчених;

5) сировина і матеріали;

6) потенціал підприємницької діяльності;

7) енергоносії;

8) передавальне обладнання;

9) транспортні засоби;

Елементна основа і напівфабрикати.

Об’єднайте фактори в групи:

а1) особисті;

Б1) речові.

У складі речових факторів визначте:

а2) засоби праці;

Б2) предмети праці.

Побудуйте елементарну схему та визначте в ній ці фактори, а також

Елементи, що їх поєднують, – організацію і технологію.

Нижче наведено деякі ознаки, що характеризують технологічні спо-

соби виробництва:

1) поглиблення суспільного поділу праці;

2) інтернаціоналізація продуктивних сил;

3) науково-технічний прогрес;

4) підвищення рівня інформаційної насиченості процесів;

5) Посилення динамізму економічної системи;

6) ускладнення зв'язків між виробництвом і споживанням;

7) зростаюча заміна емпіричних методів науковими;

Еволюція економічної системи в напрямі підвищення її органі-

Зованості.

З ознак, властивих усім технологічним способам виробництва, на-

Звіть чотири, які найхарактерніші для сучасного технологічного способуВиробництва.

Тема 3. СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ. РУШІЙНІ

СИЛИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ВИРОБНИЦТВА

Характеристика суспільного продукту та його основні форми.

Характеристика ВВП та ВНП.

Суть національного доходу та національного багатства.

Суть та характеристика людських потреб і благ.

Сутність та класифікація людських потреб

Суть та класифікація благ.

Економічні інтереси суспільства.

Суть економічного прогресу. Його типологія та фактори, які на нього

Впливають.

Суть та значення економічного прогресу. Його види.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)