АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Предмет економічної теорії та її місце в системі економічних наук

Читайте также:
 1. I. Предмет и метод теоретической экономики
 2. I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 3. III. Предмет, метод и функции философии.
 4. XII.4. Теорії гетерогенного каталізу
 5. Австрійська школа (теорії “граничної корисності”)
 6. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 7. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 8. Адміністративно-командна система (АКС) – спосіб економічної ор-
 9. Алгоритм дій керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при виникненні НС
 10. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 11. Англо-американська школа (теорії “часткової рівноваги”)
 12. Аудит у системі господарського контролю

Економічна теорія – це наука, що досліджує дії людей у процесі вибо-

ру рідкісних ресурсів для виробництва, обміну, розподілу та споживання

товарів та послуг.

Економічна теорія – це наука, яка вивчає закони розвитку економіч-

ної системи, що виникають з приводу виробництва та привласнення то-

варів і послуг в усіх сферах суспільного відтворення, а також ті аспекти

еволюції національної свідомості духу народу, його культури, психології,

моралі та поведінки, що впливають на процес економіки.

Економікс – це наука про те, як розподілити обмежені ресурси при не-

обмежених потребах суспільства, і вона повинна дати відповідь на запи-

тання: що виробляти? для кого виробляти? якими засобами виробляти?

Предметом економічної теорії є вивчення організаційно-економічних

і виробничих відносин в їх взаємодії з продуктивними силами та органі-

зація управління і ефективного ведення всього господарства.

Об’єктом дослідження в економічній теорії є економічна система, яка

функціонує на основі певних виробничих відносин.

Головним завданням економічної теорії є характеристика засад функ-

ціонування економічних систем через аналіз дії економічних законів.

Основні розділи, які вивчає економічна теорія:

1) політична економія – це наука про відносини між людьми з приводу

виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг;

2) мікроекономіка – вивчає економічну поведінку фірм, домогоспо-

дарств, конкретних ринків та галузей;

3) макроекономіка – вивчає закономірності функціонування національ-

ної економіки та діяльність держави в економічній системі;

4) мезоекономіка – вивчає основні засади функціонування регіональної

економіки;

5) мегаекономіка – вивчає міжнародні економічні відносини та дію еко-

номічних законів на рівні світової економіки.

Функції економічної теорії:

1) пізнавальна – полягає в тому, щоб пояснити економічні явища та про-

цеси, дослідити умови та характер функціонування економічних за-

конів та механізм їх дії у суспільстві;

2) теоретична – полягає в дослідженні процесу еволюції різних еконо-

мічних систем, розкритті суті економічних законів та обґрунтуванні

механізму їхньої дії;

3) практична – полягає в реалізації суспільством економічних законівна практиці через розробку рекомендацій, концепцій та програм;

4) світоглядна (ідеологічна) – формування сучасного економічного мис-

лення у суспільстві;

5) методологічна – економічна теорія виступає теоретичною базою для

багатьох інших наук.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)