АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яльності на здійснення окремих її видів, з метою захисту економічних ін-

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. А. Рішення на застосування одного з перших трьох режимів радіаційного захисту
 3. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 4. Б. Рішення на застосування четвертого або п'ятого режимів радіаційного захисту
 5. Безпека життєдіяльності
 6. Біологічні ритми та їх роль в життєдіяльності людини
 7. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 8. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 9. Види господарської діяльності
 10. Види економічних циклів за тривалістю, їх характеристика.
 11. Види підприємницької діяльності.
 12. Види підприємницької діяльності.

тересів держави, суспільства, його членів як споживачів товарів і послуг;

Б) науково обгрунтовані заходи суспільно-необхідних витрат ресур-

Сів на виготовлення одиниці продукції заданої якості або це правила по-

ведінки людей при здійсненні певних видів економічної діяльності;

В) заходи держави, спрямовані на покарання суб’єктів ринку, які не

Виконують установлених правил діяльності.

Г) єдині норми за типами, марками, параметрами, розмірами і якістю

Виробів, а також за величиною вимірювань, методами випробування та

Контролю, правилами пакування, маркування та зберігання продукції,

Технології виробництва. Об’єктами стандартизації є конкретна праця,

Норми та нормативи, вимоги, методи, терміни та позначення, які мають

Перспективу багаторазового використання і застосування у різних галу-

Зях господарства, а також у міжнародних економічних відносинах.

Хто став засновником теорії державного втручання в економічні

процеси, які відбуваються в країні:

а) Джон Кейнс;

б) Мільтон Фрідман;

в) Адам Сміт;

Г) Карл Маркс?

Функція держави, спрямована на розвиток соціальної інфра-

Структури, модернізації невиробничих галузей, зокрема освіти, охоро-

ни здоров’я та науки:

а) емансипаторська;

б) розподіл та перерозподіл ВВП;

в) інвестиційна;

Г) компенсаційна.

Цей вид регулювання передбачає використання заходів заборо-

ни та примусу:

а) економічне регулювання;

б) соціальне регулювання;

в) адміністративне регулювання;

Г) правове регулювання.

Вправи

1. Для кожного положення знайдіть відповідний йому термін чи поняття:

А) спеціальні дозволи, які видаються суб’єктам підприємницької діяль-

Ності на здійснення окремих її видів, з метою захисту економічних

Інтересів держави, суспільства, його членів як споживачів товарів і

послуг;

б) викорис тання заходів заборони (наприклад, заборона будівництва

Підприємств на певних територіях), дозволу (наприклад, дозволу

Державним підприємствам базових галузей про мисловості займати-Ся туристським бізнесом) і примусу (примусове закриття четвертого

блоку Чорнобильської АЕС);

В) функція держави, спрямована на розвиток соціальної інфраструк-

Тури, модернізації невиробничих галузей, зокрема освіти, охорони

Здоров’я та науки. Інвестиції в соціальну сферу належать до страте-

Гічних напрямів діяльності держави. Від них залежать темпи і якість

майбутнього розвитку держави;

Г) комплекс форм та засобів централізованого впливу на розвиток еко-

Номічних об'єктів і про цесів для стабілізації економічної системи та її

розширеного відтворення;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)