АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види господарської діяльності

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 3. Безпека життєдіяльності
 4. Біологічні ритми та їх роль в життєдіяльності людини
 5. Види підприємницької діяльності.
 6. Види підприємницької діяльності.
 7. Види та джерела фінансової підтримки інноваційної діяльності
 8. Види трудової діяльності школярів
 9. Визначення ступеню хімічної небезпеки об'єктів господарської діяльності та адміністративно-територіальних одиниць.
 10. Військово-економічної діяльності
 11. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП

Господарська діяльність надзвичайно різноманітна, що спри­чиняє потребу її класифікації з метою забезпечення оптимального правового регулювання господарської діяльності як такої та пев­них її видів, враховуючи специфіку останніх.

Господарську діяльність можна класифікувати за різними озна­ками. За критерієм мети здійснення господарська діяльність може бути комерційною (підприємницькою) та нєкомерційною (ч. 2 ст. З ГК України): комерційна діяльність (підприємництво) має місце, якщо її суб'єкт (підприємець) діє з метою отримання прибутку; некомерційна господарська діяльність здійснюється для досяг­нення певних економічних та соціальних результатів, проте мета отримання прибутку при цьому відсутня.

За предметом господарської діяльності розрізняють виробничу, торговельну, банківську, страхову, інноваційну, концесійну діяль­ність, спільне інвестування та ін. Залежно від ринку (внутрішній чи зовнішній), національної приналежності суб'єктів господарю­вання (вітчизняні товаровиробники/резиденти чи іноземні інвесто­ри та нерезиденти) розрізняють господарську діяльність за участю


вітчизняних товаровиробників (резидентів) та зовнішньоекономіч­ну діяльність (за участю резидентів та нерезидентів), у т. ч. іноземне інвестування (за участю іноземного інвестора). Специфіка здійс­нення певних видів господарської діяльності враховується в про­цесі її правового регулювання (розділ VI ГК України «Особливості правового регулювання в окремих сферах господарювання»; роз­діл VII ГК України «Зовнішньоекономічна діяльність», розділ VIII ГК України «Спеціальні режими господарювання»; спеціальні зако­ни: «Про банки і банківську діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про страхування», «Про режим іноземного інвесту­вання», «Про концесії», «Про інститути спільного інвестування (па­йові та корпоративні інвестиційні фонди» та ін.).

Першій з вищенаведених класифікацій господарської діяльності (на підприємництво та некомерційну господарську діяльність) особли­ва увага приділяється в Господарському кодексі України (глави 4 і 5).

Підприємництво здійснюється на власний ризик та під власну відповідальність підприємця, який навіть може бути визнаний банк­рутом у разі негативних фінансових результатів господарської діяль­ності — стійкої та значної неплатоспроможності. Для підприємниць­кої діяльності властива ініціативність, що забезпечує пошук нових напрямів такої діяльності, запровадження новітніх технологій, вироб­ництво принципово нових товарів або товарів з принципово новими властивостями. Для цього суб'єкт підприємницької діяльності пови­нен мати значний рівень самостійності. Отже, характерними рисами підприємницької діяльності, що відрізняє її від некомерційної, є:• наявність мети отримання прибутку від здійснення такої
діяльності;

• ініціативність, що забезпечує пошук і запровадження новіт­
ніх технологій, нових господарських зв'язків, оптимізацію власної
діяльності;

• ризиковий характер такої діяльності, оскільки сам підпри­
ємець несе основні ризики у разі негараздів у своїй діяльності, не­
вдалого вибору контрагентів тощо;

• власна відповідальність підприємця у разі невиконання/не­
належного виконання зобов'язань перед кредиторами, державою,
територіальною громадою та іншими особами усім майном, що
належить йому на праві власності чи праві господарського відання,
а також можливість визнання підприємця банкрутом у разі його
стійкої та значної неплатоспроможності;

• усі вищезазначені риси зумовлюють ще одну - самостійність
здійснення підприємницької діяльності, що дозволяє її суб'єктові


вжити максимально можливі заходи для успішності такої діяльності та оперативно реагувати на кон'юнктуру ринку, на поведінку контр­агентів, на відгуки споживачів тощо.

Узагальнене поняття підприємницької діяльності дається в ст. 42

Господарського кодексу:

«Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематич­на, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку». Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання державного або комунального секторів економіки у галузях (видах діяльності), в яких відповідно до статті 12 цього ГК України забороняється підприємництво, на основі рішення відповід­ного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. Некомерційна господарська діяльність може здійснюватися також іншими суб'єктами господарювання, насамперед, у тих випадках, коли здійснення певного виду господарської діяльності у формі під­приємництва забороняється законом (наприклад, біржова діяльність). Однією з ознак некомерційної діяльності, відповідно до ч. 1 ст. 52 ГК України, є самостійність її здійснення. Проте така діяльність — у зв'язку з відсутністю у її суб'єкта мети отримання прибутку - не може здійснюватися без відповідного фінансування, яке зазвичай надається власником майна (уповноваженим органом) та заснов­ником суб'єкта такої діяльності. Некомерційна господарська діяль­ність притаманна казенним підприємствам (ч. З ст. 76, статті 77, 78 ГК України) та некомерційним комунальним підприємствам (ч. З ст. 78 ГК України). Фінансування їх діяльності у разі збитковості здійсню­ється за рахунок відповідного бюджету. Отже, здійснення некомер­ційної господарської діяльності зумовлює залежність її суб'єкта від засновника і власника майна, який забезпечує відповідне фінансу­вання, а також застосування щодо майна суб'єкта некомерційної господарської діяльності спеціального правового титулу - права оперативного управління (ч. З ст. 78, ст. 137 ГК України, що передбачає: (1) цільове використання майна, можливість розпоря­дження (за цільовим призначенням, у визначених власником майна межах) грошовими коштами, виробленими товарами (від­вантаження контрагентам відповідно до державних контрактів та інших господарських договорів), сировиною, напівфабрикатами, комплектуючими (застосування у виробничому процесі); (2) конт­роль з боку власника за цільовим використанням майна та дотри­манням встановлених меж використання.


Здійснення суб'єктом права власності некомерційної господар­ської діяльності (як основної) зумовлює визначення джерел отри­мання коштів для покриття збитків від такої діяльності (для товар­них і фондових бірж, наприклад, такими джерелами є періодичні внески членів біржі і надання учасникам біржових торгів не забо­ронених законом платних послуг, пов'язаних з основною діяльніс­тю біржі).

[ Тема 2. | Організація та управління господарською діяльністю

1. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання.
Рівні та форми регулювання господарської діяльності.

2. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею.

3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комуналь­
ному секторах економіки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)