АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зовнішньоекономічний договір

Читайте также:
 1. Агентський договір
 2. Глава 17. ПРАВОВИЙ АКТ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР
 3. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з навчальної дисципліни «Договірне право»
 4. Договір найму жилого приміщення в будинках державного та громадського житлових фондів.
 5. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт
 6. Досить поширеним випадком трудового договору є договір про роботу за сумісництвом.
 7. З навчальної дисципліни «ДОГОВІРНЕ ПРАВО»
 8. Колективний договір. Форма заключення. Строк дії. Регулювання охорони праці у колект. договорі
 9. Механізм формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни)
 10. Міжнародний договір
 11. Організаційно-правовими формами найманої праці є трудовою договір і цивільно-правові договори про працю. Між цими формами є істотні відмінності.

Відповідно до ст. 1 Закону «Про ЗЕД», зовнішньоекономічний договір (контракт) - це матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Ознаками такого договору, що дозволяють виділити його в окрему групи господарських договорів, є:

- особливий суб'єктний склад: сторонами в договорі є вітчиз­
няний суб'єкт ЗЕД та іноземний контрагент;

- особливості змісту договору: права та обов'язки його сторін
щодо здійснюваної ними ЗЕД (зовнішньоекономічних операцій);
обов'язковість врахування типових платіжних умов та типових
захисних застережень (передбачається постановою Кабінету Міні­
стрів України і Національного банку України від 21.06.1995 р.
№ 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних догово­
рів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовніш­
ньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розра­
хунки в іноземній валюті»); при укладенні договорів на реалі­
зацію товарів (купівлі-продажу, поставки) враховувати Правила
ІНКОТЕРМС відповідно до ст. 265 ГК та Указу Президента Украї­
ни від 04.04.1994 р. № 567 «Про застосування Міжнародних пра-
зил інтерпретації комерційних термінів»;

- спеціальні вимоги щодо права, яке застосовується: 1) при
зазначенні змісту договору (права та обов'язки сторін договору
зюначаються правом країни, обраної сторонами при його укла-


 


денні або в результаті подальшого погодження; якщо сторони не погодили це питання, то їх права та обов'язки визначаються пра­вом місця укладання договору, яке визначається законами України (зокрема ст. 6 Закону «Про ЗЕД»); 2) при прийманні виконання (застосовується право країни, обраної сторонами; якщо такого по­годження не було - береться до уваги право місця проведення та­кого приймання);

- спеціальні вимоги щодо форми договору: як загальне правило -
письмова форма, якщо інше не встановлено законом чи чинним
міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано
Верховною Радою України; форма зовнішньоекономічного догово­
ру/контракту (в т. ч. модифікація письмової форми) визначається
правом місця його укладення (місце укладення договору/контракту
визначається відповідно до законів України); форма договорів щодо
нерухомого майна, розташованого на території України, визнача­
ється законами України; вимоги щодо форми зовнішньоекономічно­
го договору визначаються ГК (ст. 382), Законом «Про ЗЕД» (ст. 6),
Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрак­
тів), затвердженим наказом Міністерства економіки та з питань єв­
ропейської інтеграції від 06.09.2000 р. № 201;- обов 'язковість державної реєстрації визначених законом
видів зовнішньоекономічних договорів/контрактів, що здійсню­
ється відповідно до встановленого порядку (ст. 383 ГК України;
постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 155
«Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з мета­
лоломом»; Наказ Міністерства економіки України від 29.06.2000 р.
№ 136 «Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних
договорів (контрактів)»; Положення про порядок реєстрації дого­
ворів, які передбачають виконання резидентами боргових зобо­
в'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кре­
дитами, позиками в іноземній валюті: Затверджено постановою
Правління Національного банку України від 22.12.1999 р. № 602);

- особливості порядку розгляду договірних спорів: визначення за
згодою сторін з відповідною фіксацією у договорі юрисдикційного
органу (державні суди України чи конкретний міжнародний третей­
ський суд/арбітраж, створений на території України чи іншої країни).

Враховуючи положення ст. 4 Закону «Про ЗЕД», зовнішньо­економічні договори можна поділити на кілька видів залежно від

предмета договору:

- на експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;


 

- щодо надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в
тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, кон­
сультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, бро­
керських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових,
аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і ви­
ключно не заборонені законами України; надання вищезазначених
послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності України;

- кооперації (наукової, науково-технічної, науково-виробни­
чої, виробничої, навчальної та ін.) з іноземними суб'єктами госпо­
дарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комер­
ційній основі;

- здійснення міжнародних фінансових операцій та операцій з
цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

- щодо кредитних та розрахункових операцій між суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами госпо­
дарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами
України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльно­
сті зазначених установ на території України у випадках, передба­
чених законами України;

- про спільну підприємницьку діяльність між суб'єктами зовніш­
ньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської
діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів
і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне во­
лодіння майном як на території України, так і за її межами;

- про підприємницьку діяльність на території України, пов'я­
зану з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та
інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єк­
тів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зов­
нішньоекономічної діяльності за межами України;

- про організацію та здійснення діяльності в галузі проведення
виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та
інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі,
за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація
та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на
території України за іноземну валюту у передбачених законами
України випадках;

- про товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, по­
будована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовніш-


 


ньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарсь­кої діяльності;

- про орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами госпо­
дарської діяльності;

- щодо здійснення операцій по придбанню, продажу та обміну
валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанків-
ському валютному ринку;

- щодо здійснення посередницьких операцій, при здійсненні
яких право власності на товар не переходить до посередника (на
підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та

інших);

- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені
прямо і у виключній формі законами України.

Регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів здійснюється в спеціальному порядку. Це стосується таких договорів:

- про здійснення товарообмінних (бартерних) операцій (регу­
лювання відносин, що складаються при цьому, здійснюється Зако­
ном від 23.12.1998 р. «Про регулювання товарообмінних (бартер­
них) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності», поста­
новою Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 р. № 756 «Про
деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій
у галузі зовнішньоекономічної діяльності»);

- про операції з давальницькою сировиною (Закон України від
04.10.2001 р. «Про операції з давальницькою сировиною у зовніш­
ньоекономічних відносинах»);

- комісії та консигнації (постанова Кабінету Міністрів Украї­
ни від 30.03.2002 р. № 445 «Про затвердження порядку віднесення
операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної
діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, ком­
плексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, по­
ставки складних технічних виробів і товарів спеціального призна­
чення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України».

Контрольні запитання

1. Розкрийте поняття зовнішньоекономічної діяльності.

2. Чим відрізняються поняття «зовнішньоекономічна діяльність» і «зовнішньо­
економічна операція»?

3. За допомогою яких нормативно-правових актів забезпечується правове ре­
гулювання зовнішньоекономічної діяльності?


 

4. За якими критеріями і на які види можна класифікувати зовнішньоекономіч­
ну діяльність?

5. У яких формах може здійснюватися зовнішньоекономічна діяльність?

6. Які обмеження встановлені законом щодо певних видів зовнішньоекономіч­
ної діяльності? Яка мета таких обмежень?

7. Які категорії осіб можуть бути суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності?

8. У чому полягає особливість правового статусу суб'єкта зовнішньоекономіч­
ної діяльності?

9. Назвіть характерні риси правового режиму зовнішньоекономічної діяльності.

 

10. З якою метою здійснюється державне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності?

11. Які органи здійснюють державне регулювання зовнішньоекономічної дія­
льності?

12. На яких принципах здійснюється державне регулювання зовнішньоеко­
номічної діяльності?

13. В яких випадках можуть запроваджуватися дискримінаційні заходи щодо
певних категорій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності?

14. За якими критеріями класифікують зовнішньоекономічні договори?

15. У чому полягає специфіка зовнішньоекономічного договору?

16. В якій формі укладається зовнішньоекономічний договір?

17. Які вимоги ставляться до змісту зовнішньоекономічного договору?

18. В якому порядку розглядаються спори, що виникають у процесі виконання
зовнішньоекономічних договорів (контрактів)?

| Тема 29. | Правовий режим


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)