АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Продуктивні сили і виробничі відносини

Читайте также:
 1. II. Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.
 2. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 3. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 4. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами
 5. Виробничі запаси будівельної організації
 6. Виробничі можливості в економічній системі та проблема економічного вибору
 7. Виробничі функції.
 8. Відносини
 9. Відносини між класами
 10. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних зв’язків
 11. Відносини учасників паттерна.
 12. Відносини учасників паттерна.

До загальної для всіх суспільно-економічних формацій структури

про дуктивних сил належать засоби виробництва (засоби праці і предме-

ти праці) і люди, які мають виробничий досвід і приводять у рух ці засо-

би. Головною продуктивною силою є людина.

Продуктивні сили – це фактори (передусім людина), які забезпечу-

ють перетворення речовин природи відповідно до потреб людей, створю-

ють матеріальні й духовні блага і визначають зростання продуктивності

суспільної праці.

При цьому виникають такі форми організації праці, як кооперація,

поділ праці тощо.

Кооперація праці — форма організації праці, виконання робіт, за якої

значна кількість людей планомірно і спільно бере участь в одному або

різних пов'язаних мім собою трудових процесах.

27

Завдяки такій кооперації праці виникла нова продук тивна сила. Було

побудовано гігантські піраміди, інші спо руди ще в рабовласницькому

суспільстві.

Поділ праці процес відокремлення різних видів людської діяль ності,

що виявляється у спеціалізації працівника на виготовленні одного про-

дукту, окремих його деталей або на виконанні певної трудової операції.

Виробничі відносини — суспільна форма розвитку продуктивних сил,

змістом якої є відносини (зв'язки) між людьми у процесі виробниц тва,

обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ. Вироб-

ничі відносини є соціально-економічними відносинами – будуються у пло-

щині людина–людина (виробництво, перерозподіл, обмін, споживання).

Крім цього виробничі відносини ще мають назву відносин власності

на засоби виробництва, оскільки вони характеризують:

1) суспільний спосіб поєднання робітників із засобами виробництва;

2) відносини між людьми з приводу привласнення засобів та результа-

тів виробництва;

3) умови розпорядження і використання факторів і результатів вироб-

ництва.

Отже, виробничі відносини визначають, у чиїх інтересах ведеться

виробництво, тип суспільства та класову й соціальну структуру. Це є

основою будь-якої економічної системи. Звідси випливає, що: продук-

тивні сили та виробничі відносини в їх діалек тичній єдності та взаємодії

становлять суспільний спосіб виробництва, а особливості цієї взаємодіївизначаються законом відповідності виробничих відносин рівню, харак-

теру і структурі продуктивних сил.

Економічна система – сукупність усіх видів економічної діяльнос ті

та економічних відносин між людьми в процесі їх взаємодії, спрямованих

на виробництво, обмін, розподіл і споживання това рів і послуг, а також

на регулювання такої діяльності відповідно до мети суспільства.

Економічні відносини поділяються на :

1) організаційно-економічні – це сукупність форм та методів господарю-

вання властивих усім галузям н/г, тобто економіці в цілому (коопе-

рація, інтеграція, спеціалізація, глобалізація);

2) техніко-економічні відносини – це відносини між людьми з приводу

використання ними предметів та засобів праці у процесі виробни-

цтва, за допомогою яких вони створюють необхідні життєві блага.

Основними підсистемами економічної системи, які ут ворюються в

процесі взаємодії окремих елементів і займа ють проміжне становище між

ними і цілісною системою, є:

1) продуктивні сили – це сукупність засобів виробництва та працівників

з їх фізичними та розумовими здібностями;

28

2) техніко-економічні відносини – це відносини між людьми з приводу

використання ними предметів та засобів праці у процесі виробни-

цтва, за допомогою яких вони створюють необхідні життєві блага;

3) організаційно-економічні відносини – це відносини між людьми з

приводу застосування способів і методів організації виробництва та

управління ним;

4) виробничі відносини, або відносини економічної власності – це від-

носини привласнення між людьми у сфері безпосереднього виробни-

цтва, в обміні, розподілі та споживанні;

5) господарський механізм (система народного госпо дарства) – це су-

купність форм та методів регулювання економічних процесів та сус-

пільних дій господарюючих суб’єктів на основі використання еконо-

мічних законів та правових норм.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)