АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Реальні потреби 8. Економічна суперечність

Читайте также:
 1. A) сумма потребительских стоимостей, который может приобрести рабочий на свою номинальную заработную плату
 2. V. Употребите подходящие прилагательные в требуемом падеже.
 3. Бюджетное ограничение и оптимальное равновесие потребителя.
 4. Бюджетные ограничения потребителя. Равновесие потребителя. Эффект замещения и дохода
 5. В) економічна система, в якій співіснують приватна та державна влас-
 6. Взаимодействие потребителей.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ (в оборотних коштах)
 8. Виробничо-економічна характеристика підприємства.
 9. Виробничо-економічна характеристика підприємства.
 10. Витратами праці, а ступенем насичення потреби в ньому, корисністю
 11. Власність як економічна категорія. Сутність власності, її економічний та правовий зміст
 12. Влияние потребителей

2. Розв’яжіть структурно-логічні тести:

1. Нижче подано такі показники:

1) виплати заробітної плати з усіх джерел;

2) пенсії, стипендії, допомога з державних і недержавних фондів;

3) грошові витрати населення у домашньому господарстві;

Інвестиції (капіталовкладення) – без тих, що здійснюються за раху-

нок поточних витрат населення;

5) прибуток підприємств і їх асоціацій (до виплати податків);

Грошові доходи господарських суб'єктів і держави від оренди майна,

нерухомості і землі;

Доходи фізичних і юридичних осіб від акцій, облігацій і грошових

вкладів;

Витрати держави на науку, освіту, охорону здоров'я, культуру, управ-

ління і оборону (без заробітної плати);

9) експорт товарів і послуг;

Імпорт товарів і послуг.

На основі наведених даних визначте складові елементи таких показ-

ників:

а) валовий національний продукт;

б) валовий внутрішній продукт;

В) національний дохід.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) даного року становив 180 млрд

Грн, проти 160 млрд грн за попередній рік. Як змінився ВВП в порів-

няльних цінах, якщо ціни зросли на 20% до попереднього року?

3. Нижче наведено деякі складові національного багатства:

1) основні фонди сфери виробництва;

2) запаси товарів споживання;

3) особисте домашнє майно;

4) земельний фонд;

5) лісовий фонд;

Запаси корисних копалин.

Віднесіть запропоновані нижче характеристики до кожного з видів

Національного багатства, враховуючи об'єктивні тенденції. Характерис-

тики:

а) відтворення;

б) удосконалення;

в) збільшення;

г) скорочення;

Д) оптимізація.

4. Нижче наведено дані, що доповнюють показники тесту 1:

1) загальна чисельність населення;

2) зайняті у матеріальному і нематеріальному виробництві;

3) сума податків, що їх сплатило населення;

4) витрати держави на соціальні потреби (за рахунок податків);

Абсолютний приріст валового внутрішнього продукту порівняно з

Попереднім роком.

Покажіть алгоритм таких показників:

а) соціальна ефективність національної економіки;

б) економічна ефективність національної економіки;В) ефективність інвестицій (капіталовкладень).

Задачі

Вартість валового суспільного продукту країни становить 250 млрд

Грн матеріальні затрати на предмети праці – 130 млрд грн, аморти-

Зація – 10 млрд грн. Розрахуйте вартість кінцевого суспільного про-

Дукту.

Необхідний продукт у країні “А” становить 80 млрд грн, а додатковий

Продукт – 40 млрд грн. Вирахуйте вартість чистого продукту країни

“А”.

Якою буде вартість національного доходу країни, якщо валового сус-

Пільного продукту 250 млрд грн, а вартість спожитих засобів вироб-

Ництва – 100 млрд грн?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)