АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Кра щих умов життя та ін., а також сукупність економічних відносин з

Читайте также:
 1. I. Соціальне життя суспільства і соціальна взаємодія.
 2. II. Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.
 3. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 4. Адміністративно-правових відносин.
 5. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 6. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами
 7. Ви никнення й розвитку виробничих відносин, виокремлення в способі
 8. Види економічних циклів за тривалістю, їх характеристика.
 9. Види правовідносин
 10. Видова структура міжнародних відносин
 11. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей.
 12. Відносин

Приводу ор ганізації цього процесу та привласнення результатів праці мі-

Грантів.

Міжнародна політика – це сукупність методів і засобів, спрямованих

На досягнення цілей і завдань, що випливають з інтересів суб'єктів між-

Народних відносин.

Міжнародна торгівля – торгівля між країнами, яку формують вве-

Зення (імпорт) та вивезення (експорт) товарів і послуг, що підпорядкову-

Ються дії відповідних законів.

Міжнародний поділ праці (МПП) – це процес відособлення на між-

Народному рівні різних видів трудової діяльності, які взаємодіють один

З одним і взаємодоповнюють один одного, складаючи об'єктивну основу

Міжнародного обміну товарами, послугами та результатами інших видів

Діяльності.

Міжнародний кредит – кредит, наданий державою або кредитно-фі-

Нансовим інститутом однієї країни відповідним установам іншої на пев-

Ний термін.

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) – система техніко-

Економічних, організаційно-економічних і виробничих відносин (або

Економіч ної власності) між економічними суб'єктами різних країн з при-

Воду організації руху товарів, робочої сили та інших об'єктів і привлас-

Нення отрима них при цьому результатів.

Мінова вартість – властивість товару обмінюватися; пропорція, в

Якій один товар обмінюється на інші.

Мінімальна заробітна плата – найнижча заробітна плата, яку праце-

Давці на законній підставі платять за роботу.

Мінімальна ціна – офіційно встановлена ціна, яка перевищує рівно-

Важну ціну.

Монетаризм (з англ. – гроші) – економічна концепція, згідно з якою

Грошова маса в обігу відіграє визначальну роль у формуванні еконо мічної

Кон'юнктури та встановленні причинно-наслідкових зв'язків між зміною

Кількості грошей і величиною валового національного продукту, а також

У розвитку виробництва.

Монополізований ринок – ринок, на якому один-два виробники абоПродавці можуть зосередити у своїх руках усю або переважну масу вироб-

Леної продукції, всю сукупність товарів певного виду і диктувати ціни.

Монополія (з італ. моно – один, полія – продаю) – окремі наймо-

Гутніші підприємства або об'єднання підприємств, які виготовляють

Переваж ну кількість певної продукції, внаслідок чого впливають на про-

Цес ціноутво рення і привласнюють високі (монопольні) прибутки.

Монопольна рента – форма економічної реалізації власності на уні-

Кальні за родючістю землі, джерелом якої є праця найманих працівників

Та частина доходів покупців, що надходить до землевласника через меха-

Нізм монопольних цін.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)