АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Читайте также:
 1. III.2. Преступление: общая характеристика
 2. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 3. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 4. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 5. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика видов
 6. Альтернативные системы растениеводства и их краткая характеристика
 7. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ЗАТУХАНИЕ
 8. Анатомо-физиологическая характеристика периода новорожденности.
 9. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 10. Б) Динамическая вольт-амперная характеристика дуги.
 11. Б.Обладает пространственными, физико-химическими и энергетическими характеристиками.
 12. Бактериологическое оружие: общая характеристика, поражающее действие

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

Економічна теорія належить до циклу дисциплін гуманітарної та

соціально-економічної підготовки. Предметом її вивчення є закономірності

розвитку економічних систем, економічні закони та принципи їх функціо-

нування, дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов об-

межених економічних і природних ресурсів, особливості функціонування

ринку в Україні, сучасні процеси глобалізації економічного життя суспіль-

ства.

У курсі «Економічна теорія» на основі узагальнення фундамен-

тальних надбань світової економічної думки і практики господарюван-

ня розглядаються основні питання економічної теорії – загальні основи

соціально-економічного розвитку суспільства, товарного виробництва і

ринкової економіки, теоретичні основи мікро- та макроекономіки, світо-

вого господарства та міжнародних економічних відносин.

Метавикладання комплексне вивчення економічної системи, ґрун-

товне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмеже-

них виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих ре-

зультатів у задоволені людських потреб, що невпинно зростають.

Завдання курсу– забезпечити ґрунтовну підготовку бакалаврів з

економічної теорії як базової дисципліни навчальних планів технологіч-

них спеціальностей, а саме:

1) науково обґрунтувати загальні основи економічного життя суспіль-

ства;

2) розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва;

3) з'ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх

людьми в процесі господарської діяльності;

4) визначити суттєві риси основних соціально-економічних систем та на-

прямки їх еволюції;

5) з'ясувати роль економічної теорії у розробці шляхів формування соці-

ально орієнтованої економічної системи суспі льства.

Вивчивши перелічені завдання, студенти повинні знати:

1) термінологію та основні засоби економічного аналізу;

2) поняття та принципи організації економічних систем;

3) закономірності функціонування суб’єктів економічних систем у різ-

них ринкових ситуаціях;

4) особливості розвитку виробничих відносин та продуктивних сил;

5) основні економічні явища і процеси в державі;

6) особливості формування ринків факторів виробництва;7) особливості утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ре-

сурсів відповідно до типу ринкової структури;

8) вплив методів державного регулювання на економічні процеси в дер-

жаві.

Вивчивши перелічені завдання, студенти повинни вміти:

1) застосовувати прийоми економічних досліджень для аналізу функці-

онування самостійних господарських систем;

2) розробляти методи оптимізації поведінки економічних суб’єктів у

ринкових умовах;

3) аналізувати дієвість державних важелів для координації діяльності

всіх суб’єктів ринкової економіки.

Логіка курсу полягає в засвоєнні знань про основні принципи і ме-

ханізми функціонування економічної системи держави та здобутті необ-

хідних практичних навичок роботи з економічними моделями, явищами

і процесами.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)