АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В) економічна система, в якій співіснують приватна та державна влас-

Читайте также:
 1. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 2. Виробничо-економічна характеристика підприємства.
 3. Виробничо-економічна характеристика підприємства.
 4. Влада і управління. Державна влада
 5. Власність як економічна категорія. Сутність власності, її економічний та правовий зміст
 6. Воєнно-економічна політика України в умовах формування ринкових відносин та конверсії ОПК.
 7. Глава 4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА
 8. Грошова система, її елементи і типи
 9. Денежно-кредитная система, ее структура. Особенности денежно-кредитной системы в Республике Беларусь.
 10. Денежный рынок. Деньги, их виды. Спрос и предложение на рынке денег. Банковская система, ее уровни. Функции Центрального банка и коммерческих банков.
 11. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України.

ність і яка спирається на ринковий механізм і державне регулювання;

Г) економічна система, в якій матеріальні ресурси перебувають у дер-

Жавній власності, а регулятором економіки є державне регулювання.

Сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх-

Ньої взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл та спо-

Живання товарів та послуг, а також на регулювання такої діяльності

відповідно до мети суспільства, – це:

а) економічна система;

б) продуктивні сили;

в) робоча сили;

Г) виробничі відносини.

9. Цивілізація – це:

А) історичний конкретний стан суспільства, який характеризується

Особливим способом праці, певною суспільно-виробничою технологією

та відповідною матеріальною та духовною культурою;

Б) нематеріальне виробництво, де створюються нематеріальні форми

Багатства, які відіграють вирішальну роль у всебічному розвитку трудя-

Щих, примноженні їхніх розумових і фізичних здібностей, професійних

знань, підвищенні освітнього та культурного рівня;

В) сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх

Взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл та споживання

Товарів та послуг, а також на регулювання такої діяльності відповідно до

мети суспільства;

Г) загальна умова виробництва, вияв волі певного класу і правове

Оформлення цієї волі в юридичних актах та нормах.

10. Перший історичний етап розвитку техніки:

а) автоматизація;

б) механізація;

в) хімізація;

Г) інструменталізація.

11. Уманський державний аграрний університет належить до:

а) основного виробництва;

б) виробничої інфраструктури;

в) соціальної інфраструктури;

Г) ринку золота.

Страхова компанія “ТАСС”, що здійснює страхування майна

підприємств, належить до:

а) основного виробництва;

б) виробничої інфраструктури;

в) соціальної інфраструктури;

Г) ринку золота.

Приватне підприємство “Агат”, яке займається виробництвом

ювелірних виробів відноситься до:

а) основного виробництва;

б) виробничої інфраструктури;в) соціальної інфраструктури;

Г) ринку золота.

14. Що таке економічна система суспільства:

а) сукупність процесів виробництва та споживання;

б) сукупність деяких видів господарської діяльності суспільства;

В) сукупність взаємопов’язаних економічних елементів, які утворю-

ють певну цілісність – економічну структуру суспільства;

Г) економічні відносини, що складаються на фазі виробництва?

Якщо економічні процеси в суспільстві регулюються і ринком, і

державою, то така економіка є:

а) змішаною;

б) традиційною;

в) командною;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)