АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В) грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподар-

Читайте также:
 1. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 2. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 3. В) відношення затрат ресурсів на виробництво певної кількості про-
 4. Виробництво мінеральних добрив в Україні (2006 р.)
 5. Виробництво м’яса, молока, м’ясо-молочних продуктів
 6. Виробництво основних видів хімічної продукції
 7. Виробництво скла та скловиробів
 8. Виробництво столових та мінеральних вод
 9. Виробництво та виробнича функція
 10. Виробництво хлібобулочних виробів
 11. Виробництво цукру

ських продуктів;

Г) грошове відображення вартості землі.

14. Ціна землі не залежить від:

а) розміру щорічної ренти;

б) ставки банківського відсотку;

в) величини попиту на землю;

Г) погодних умов.

Який чинник є головною причиною низького виробництва сіль-

ськогосподарської продукції в Україні:

а) малородючі землі;

Б) низький культурно-освітній рівень сільськогосподарських праців-

ників;

в) низька продуктивність сільськогосподарської праці селян України;

Г) погодні умови?

Для чого необхідно створити в сільському господарстві страхові

фонди:

а) для збільшення експорту продовольчих товарів;

Б) для збільшення продовольчих ресурсів через зростання кількості

населення;

В) для покриття збитків, заподіяних сільському господарству стихій-

ними лихами;

Г) для збільшення кількості працюючих?

Яке з положень не характеризує землю як основний елемент

продуктивних сил:

а) земля – основний засіб праці в сільському господарстві;

б) земля – предмет праці;

в) земля в процесі її продуктивного використання зношується;

Г) всі відповіді правильні?

Який тип власності домінує в процесі аграрних перетворень у

постсоціалістичних країнах:

а) приватна капіталістична власність;

б) державна власність;

в) кооперативна власність;

Г) приватна трудова власність?

19. Яка причина існування абсолютної земельної ренти:

а) існування товарно-грошових відносин;

Б) існування різної родючості ґрунтів та їх неоднакове місце розта-

шування;

в) монополія приватної власності на землю;

Г) природні погодні умови?

Що є джерелом отримання додаткового доходу у формі дифе-

ренціальної ренти ІІ:

а) збільшення кількості працюючих у господарстві;

б) інтенсифікація сільськогосподарського виробництва;

в) подовження робочого дня працівників сільського господарства;

Г) зміна родючості земель?

Вправи

Для кожного наведеного положення знайдіть відповідний йому тер-

мін чи поняття:

а) капіталізована земельна рента;

Б) форма економічної реалізації власності на унікальні за родючістюЗемлі, джерелом якої є праця найманих працівників та частина до-

Ходів покупців, що надходить до земле власника через механізм моно-

польних цін;

В) виникає внаслідок обмеже ності земель кращої та середньої якості, що

Змушує залу чати до сільськогосподарського обороту гірші за якістю

ділянки землі;

Г) економічна форма реалізації власності на землю у вигляді доходу,

Який ство рюється найманими працівниками, але привласнюється

власни ком землі за її здачу в оренду;

Д) організаційно-правова форма, яка створюється шляхом об’єднання


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)