АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сучасні школи

Читайте также:
 1. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 2. Види грошей в сучасній економіці. Природа сучасних кредитно - паперових грошей
 3. Внесок харківської школи романтиків у розвиток української літературної критики. М. І. Костомаровяк критик
 4. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації
 5. Громадянське виховання – це виховна діяльність школи, сім’ї і громадськості спрямована на формування громадянської культури вихованців.
 6. Деякі психологічні школи вивчення особистості
 7. Діяльність культурно-просвітницьких та мистецьких об’єднань у сучасній Україні.
 8. Діяльність нетрадиційних релігійних рухів (НРР) у сучасній Україні
 9. Екоаудит у сучасній економіці України
 10. Зайнятість населення в сучасній ринковій економіці
 11. Ідеї множинності всесвітів та населених світів в історії культури та в сучасній науці
 12. Ірраціоналізм у сучасній філософії

Завдяки високим темпам розвитку науки і продуктивності праці у ІІ

половині ХІХ – на початку ХХ ст. (до 1929 р.) суспільний прогрес від-

бувався досить швидко.

У 30-ті роки XX ст. значно загострились кризові явища в економіці

західних країн. Виникла потреба у теорії, яка могла б пояснити безробіт-

тя, тривале падіння виробництва, наявність невикористаних виробничих

потужностей при відносній вузькості народного споживання тощо, і по-

казала можливі шляхи виходу з кризового становища без знищення рин-

кових основ господарювання. У 1936 р. була опублікована монографія

англійського економіста Джона Кейнса (18831946) «Загальна теорія

зайнятості, проценту і грошей», у якій викладено основи його теорії та

програму державного регулювання економіки.

Кейнсіанська школа – засновник Джон Кейнс – основною тезою шко-

ли є те, що держава повинна активно втручатися в перебіг всіх економіч-

них процесів, які відбуваються в суспільстві. Кейнс – засновник макро-

економіки – науки про перебіг економічних процесів в усій державі. Він

дослідив ринкову економічну систему в цілому, вияснив закони її функ-

ціонування, з'ясував комплекс методів активного впливу на процес від-

творення суспільного капіталу в масштабі всієї національної економічної

системи. Він проаналізував вплив держави на розвиток таких макроеко-

номічних величин, як сукупний попит, сукупна пропозиція, споживання,

нагромадження, рівень цін, прибутків та ін.

Монетаристська школа – виникла в кінці 50-х років ХХ ст. у США.

Засновник Мілтон Фрідмен – професор Чиказького університету. Моне-

таризм – економічна концепція, згідно з якою грошова маса в обігу віді-

грає визначальну роль у формуванні економічної кон’юнктури та вста-

новленні причинно-наслідкових зв’язків між зміною кількості грошей і

величиною валового національного продукту, а також розвитку виробни-

цтва. Виступає проти активного втручання держави в економіку. Засоба-

ми регулювання економіки вважає досягнення збалансованості держав-

ного бюджету, встановлення високих відсоткових ставок. Досягнення

цієї школи – глибокий аналіз дії грошей на ринок товарів, обґрунтування

впливу монетарної політики на розвиток економіки.Школа маржиналізму – її засновник Менгер (з лат. гранична). Осно-

вою маржиналізму є теорія граничної корисності, згідно з якою ринко-

ва ціна товару визначається не суспільно-необхідними витратами праці,

а ступенем насичення потреби в ньому, корисністю останньої одиниці

запасу певного виду товарів. Широко застосовується в США, Швейца-

рії, Франції. До позитивних сторін існування цієї школи слід віднести:

докладний аналіз функціонування ринку, з’ясування закономірностей

ціноутворення та грошового обігу, намагання дослідити питання опти-

мального розподілу та використання ресурсів. До негативних слід відне-

сти: переважання суб’єктивної мотивації, суб’єктивної оцінки поведінки

людей, абстрагування від вивчення сутності капіталізму, тобто від від-

носин власності, виробничих відносин. Прихильники даної школи на

перше місце у вивченні ставлять не відносини між людьми, а відношення

людини до речей.

Інституціоналізм – виник наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. Заперечував

обумовленість розвитку людського суспільства виробничими відноси-

нами (відносинами власності), рушійною силою визначав психологічні,

соціально-правові фактори. У процесі розвитку суспільства відбувається

процес природного відбору інститутів, система яких утворює своєрідну

культуру і визначає тип цивілізації. Ці інститути є особливими формами

життя, що мають сталий характер.

Школа неолібералізму – ідея абсолютного невтручання держави в

процеси економіки.

Математична школа – засновник Вальрас, основна ідея – всі еконо-

мічні процеси можна пояснити на основі математичної формули.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)