АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

За рахунок частини особистих доходів придбати акції

Читайте также:
 1. Акустичний розрахунок
 2. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 3. Види доходів населення
 4. Виробництва товарів і послуг, одержання доходів (прибутку) «.
 5. Вкажіть частини світу, що були позначені на першому глобусі Бехайма
 6. Всесвітнє господарство: сутність та складові частини
 7. Головні макроекономічні показники (проблема валоєвого і чистого доходів)
 8. Державний бюджет. Формування доходів Державного бюджету.
 9. Джерела доходів сімей та напрями їх використання
 10. І розподіл доходів
 11. Канати та їх розрахунок.

Визначте, які з варіантів поведінки:

а) обумовлені функціонуючими механізмами ринкової економіки;

б) обумовлені нормами і правилами, що їх встановила держава;

В) пов'язані з особливим станом ринкової економіки – монополізмом,

Інфляцією?

Нижче перелічено деякі можливі заходи держави, які спрямовані на

Боротьбу зі шкідливими звичками (наприклад, алкоголізмом, курін-

ням):

1) підвищення акцизу на відповідні товари;

2) заборона вживання у публічних місцях;

3) заборона реклами відповідних товарів;

4) заборона виробництва і продажу відповідних товарів;

5) доплати до заробітної плати особам, що позбавлені шкідливих звичок;

Заборона продажу відповідних товарів неповнолітнім.

Які з перелічених заходів:

А) здатні вплинути на поведінку носіїв шкідливих звичок у позитивний

бік;

Б) містять у собі небезпеку неадекватної поведінки?

Нижче наведено заходи, що віднесені до змісту державної антиінфля-

ційної політики:

1) випуск державних облігацій;

2) посилення державного контролю за емісією грошей;

3) перехід частини сфери охорони здоров'я на страхову основу;

4) скорочення дотацій нерентабельним галузям (підприємствам);

5) оптимізація податкової системи;

Підтримка довіри до національної валюти через вплив на валютний

курс;

7) скорочення витрат на утримання державного апарату;

8) конверсія підприємств військово-промислового комплексу;

Подолання страху перед знеціненням заощаджень на основі держав-

Них гарантій.

Визначте, які з заходів забезпечують:

а) зростання доходів державного бюджету;

б) зменшення його видатків;

в) встановлення контролю над кількістю грошей в обігу;

Г) погашення інфляційних очікувань.

Нижче подано деякі конкретні дії, спрямовані на вирішення пробле-

ми сировинних і енергетичних ресурсів:

1) організація замкнутого кругообігу води;

2) рекультивація земель;

Створення на базі цукрозаводів комбінатів (спирт, дріжджі, органічні

кислоти тощо);

Добування і використання ресурсів Світового океану.

Визначте, які з наведених дій спрямовані на:

а) комплексне використання сировини;б) організацію безвідходної технології;

в) відновлення втрачених ресурсів;

г) освоєння нових ресурсів;

Д) повторне використання матеріалів.

Тема 11. АГРАРНІ ВІДНОСИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сучасний стан аграрного виробництва в Україні.

Причини кризи в аграрному секторі України.

Стан виробництва сільськогосподарської продукції в 2000–2007 рр.

Еволюція власності та організаційно-правових формувань на селі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)