АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Канати та їх розрахунок

Читайте также:
  1. Микроструктура задних, боковых и передних канатиков белого вещества
  2. Сопоставление слоев передней брюшной стенки со слоями мошонки и оболочками яичка и семенного канатика

Канати при ударно-канатному бурінні служать для передачі руху буровому снаряду або желонці при бурінні чи то очищенні свердловини, а також для опускально підйомних операцій.

У відповідності з цим розрізняють канати:

Ä інструментальні (бурильні),

Ä желоночні;

Ä талеві.

Для ударно канатного буріння використовують сталеві канати, звиті з тонких сталевих дротин.

Дріт звивають в жмут, а жмути звивають навколо пенькового сердечника в канати.

Канати бувають:

прямої (простої) звивки (рис. 4), коли дріт в жмуті і жмути в канатізвиті в одному напрямку,

хрестової звивки (рис. 4г), коли дріт жмута і самі жмути йдуть в різних напрямках.

 

Рис 4. Сталеві канати:а - з одностороньою лівою звивкою; б - з хрестовою лівою звивкою; в - з односторонньою правою звивкою; г - з хрестовою правою звивкою;1 — дріт; 2 — жмути; 3 — органічний сердечник.

 

 

 

За направленням звивки розрізняють канати:

з лівою звивкою (рис. 4 а,б), коли жмути йдуть з права вверх наліво;

канати з правою звивкою (рис. 4 в,г), якщо жмути йдуть зліва вверх направо.

Характеристики канатів наведено в [1,(Тугай, Орлов,Шадура.Бур.спр в водопост.), табл.3.4;]

ВИСНОВОК: 1) Напрям звивки канатів має важливе значення, тому що під навантаженням канат розкручується, що може призвести до розгвинчування різьбових, замків бурового снаряду.

2) Напрям звивки канатів повинен бути зворотнім напрямку різьб з'єднань.

Тому в якості інструментального канату застосовують канат з прямою лівою звивкою.

Розкручуючись, такий канат обертає снаряд вправо, затягуючи різьбові з'єднання.

В якості желонкових і талевих канатів можливо застосовувати канати будь-якої звивки, але частіше використовують канати хрестової звивки.

Пенькова серцевина канату забезпечує його:

більшу гнучкість,

більш рівномірне розташування навантаження на всі жмути,

зменшує тертя між жмутами;

сприяє кращому змащуванню дротів.

Жолоби направляючих і робочих блоків на стійці і щоглі повинні бути достатньої величини для запобігання зайвого тертя в них.

Але вони не повинні бути занадто великими, щоб не викликати стінки свердловини обсадиимм трубами.

ПРИМІТКА: При ударно – канатному бурінні для різкості удару долота по забою, канат повинен опускатися на стільки, щоб буровий наконечник ледь торкався ззбою свердловини.При цій умові долото, виконавши удар по забою, не зупиняється, а моментально відскакує від нього, чим полегшує свій рух вверх.

При виборі каната слід виходити з його розривного зусилля, вказаного в заводському паспорті, і коефіцієнта безпеки, що приймається в середньому 3,5.

Наприклад, згідно табл. V-ІЗ (п. 5) (ГОСТ 3071-85) канат діаметром 17,5 мммає межу міцності170 кг/мм2і розривне зусилля15 500 кг

Отже, його допустиме робоче навантаження буде рівне

ПРИКЛАД: Максимальне робоче навантаження на підйомному крюку визначається вагою найбільш важкої колони бурильних чи то обсадних труб.

Припустимо, що свердловина завглибшки 400 ммає одноколонну конструкцію (кондуктор діаметром 273 ммна глибину 100 м, бурильні труби діаметром 73 мм, експлуатаційна колона діаметром 168 ммна глибину 400 м).

 

За цих умов найбільш важке навантаження на підйомний крюк буде від ваги експлуатаційної колони діаметром 168 мм, що дорівнює

400 X 39 = 15,6 т.

Отже, в цьому випадку канат повинен бути оснащений 15,6 : 4,43 3 робочими кінцями (тобто 2 X 1).

Найбільш навантаженим кінцем каната, що швидко зношується, є ходовий, навиваний, що розмотується з барабана бурової лебідки під час підйому колони бурильних або обсадних труб.

Дійсно, найбільше значення натягнення, що розвивається у ходового кінця каната, визначиться по формулі

, (5)

де — статичне навантаження па канат; — додаткове динамічне навантаження на канат під час підйому.

 

Статичне навантаження на канат визначиться за формулою:

, (6)

Де — максимальна вага колони, що піднімається (в даному випадку 15,6 т); число роликів талевой системи, що обертаються ( );

- до. к.к.д. (в даному випадку ).

 

Таблиця 2


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.029 сек.)