АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інструмент для роторного буріння

Читайте также:
 1. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 2. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 3. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 4. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 5. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 6. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 7. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 8. Вібраційне буріння.
 9. Гідравлічне буріння.
 10. Гроші як інструмент ринкової економіки
 11. Екологічна оцінка намічуваної діяльності як інструмент екополітики
 12. Загальнонаукові (інструментальні) поняття і категорії

Буровий снаряд (рис. 2) складається з:

§ долота,

§ обважених бурильних труб,

§ перехідника,

§ бурильних труб (штанг),

§ ведучої труби (ведучої штанги), квадратного або шестигранного перерізу.

У якості породоруйнівного інструменту застосовуються бурові долота, які по характеру впливу на породу підрозділяються на:

Ä ріжучо-сколюючі (лопатеві),

Ä дробильно - сколюючі (шарошечні);

Ä стираюче-ріжучі (алмазні).

Лопатеві долота використовуються тільки при роторному бурінні м'яких порід, що мають високою пластичністю.

Вони у свою чергу підрозділяються на:

пикоподібні,

двох-,

трьох-,

шестилопатеві;

ступінчасті.

Пикоподібні долота типов ПЦ и ПР (з центральним і радіальним промиванням) застосовуються при бурінні в м'яких породах, представлених мергелями, глинами, глинистими сланцями без включення будь-яких твердих пропластків і валунно-галечникових відкладень. Вони випускаються з такими діаметрами: 97, 112, 118,132, 135, 140, 145, 151, 161, 190, 214, 243, 269, 295, 320, 346, 370, 394, 445 мм.

Рис.2 Буровий снаряддля роторного способу буріння: 1 - приєднувальна різьба вертлюга; 2-перехідник; 3- перехідник верхній; 4 - ведуча труба; 5 - перехідник нижній; б- перехідник муфтовий для шарошечних доліт; 7- перехідник для трилопатевих доліт; 8 тришарошочне долото; 9 - трилопатеве долото.  

Двухлопатеві долота типу 2Л призначені для буріння м'яких порід із пропластками порід середньої твердості при використанні легкого встаткування. Випускають ці долота з діаметром 76, 93, 97, 112, 118, 132, 140, 151,161 мм.

Трехлопаеві долота типа ЗЛ и ЗЛГ використають при бурінні в породах середньої твердості із пропластками м'яких порід. Діаметри цих доліт: 118, 132, 135, 140, 145, 161, 190, 214, 243, 269, 295, 320, 346, 370, 394, 445 мм.

Шестилопатеві долота типов ІР и ІРГ призначені для буріння у твердих породах із пропластками порід середньої твердості й м'яких . Ці долота випускаються з діаметром: 76, 93, 112, 118, 132, 135, 140, 151, 161, 190, 214, 243, 269 мм.

Ступінчаті гідромониторні трехлопатеві долота типа ДСГ-ЗЛР призначені для буріння свердловин у породах середньої твердості із пропластками твердих пород.Рис.3Лопатеві долота:

а- дволопатеве; б- профіль заправки леза; в- трилопа­теве; 1- лезо; 2- лопать; З-промивочний отвір; 4-шийка; 5- різьбова головка

Рис.4 . Лопатеві долота з армуванням:

 

а- дволопатеві; б - трилопатеві; в - шестилопатеві; г – пікоподібні.

При роторному й турбінному бурінні нафтових і газових свердловин, а також свердловин на воду найбільш широко застосовуються шарошечні долота.

Шарошка- Деталь шарошечного долота, яка виконана в формі циліндра або конуса і має на бічній поверхні зуби або твердосплавні вставки для руйнування породи при обертанні долота (Див. термінологічний словник до теми № 6).

Шарошечне долото - Долото, яке руйнує гірську породу перекочуванням по забою шарошками (Див. термінологічний словник до теми № 6).

Шарошечні долота за кількостю шарошек підрозділяються на одно-, дво-, три - і багатошарошечні (рис. 5.).

В залежності від твердості порід зуби шарошечних доліт мають різну висоту та кут загострення, а також різне розташування на поверхні шарошки.

 

Рис.5 Тришарошечні долота: а- загальний вигляд; б-секційні (1- секція; 2-шарошка); в- корпусні (1-корпус; 2- лапа; 3-шарошка)

 

Долота - розширювачі застосовують для збільшення діаметра стовбура свердловини перед опусканням колони обсадних труб, атакож для створення ширшої зони в інтервалі водоносного горизонту під гравійну обсипку фільтра.

Вони можуть бути шарошечного, лопатевого і гідромоніторного типу (рис. 6).

Розширення свердловини -Процес збільшення діаметра бурової свердловини. (Див. термінологічний словник до теми № 6).

Розширювач - Буровий наконечник, який призначений для калі бровки та розширення свердловини (Див. термінологічний словник до теми № 6).

Рис.6 Долота –розширювачі:

а - ступінчаті лопатеві (1 – пілот- долото; 2 - корпус розширювача; З - пази для встановлення лопатей; 4 - лопаті; 5 - обважені бурильні труби; 6 - замкове з'єднання; 7 - бурильні труби).

‡агрузка...

б - дволопатеві і нецільні розширювачі ( 1- палець шарніра; 2- лопать; З - корпус; 4 - приєднувальна різьба; 5 - промивний отвір.)

При бурінні свердловин на воду застосовують сталеві безшовні бурильні трубиз висадженими кінцями, які виготовляють чотирьох типів (Рис 7): перший - з висадженими всередину кінцями і муфтами до них; другий - з висадженими ззовні кінцями і муфтами до них; третій - з висадженими всередину кінцями і конічною різьбою; четвертийз висадженими ззовні кінцями і конічною різьбою.

Бурильна труба -Труба, за допомогою якої передається обертання від станка або ведучої труби до бурового наконечника (Див. термінологічний словник до теми № 6).

ПРИМІТКА: Бурильні труби з висадженими кінцями мають меншу міцність. Труби перших двох типів виготовляються з правою та лівою різьбами, труби третього та четвертого типів - тільки з правою різьбою.

ПРИМІТКА: При бурінні використовуються труби з правою різьбою, а для аварійних робіт - з лівою. Найбільше використання знаходять труби діаметром 60, 73, 89 мм та довжиною 6; 8; 11,5 м.

 

Рис.7 Бурильні труби: а- тип 1; 2- тип 2 (1- труба; 2-муфта); в- тип 3; г- тип 4.

В колону бурильні труби з'єднують бурильними замками, які складаються з ніпеля та муфти.

Ніпель та муфта нагвинчуються на кінці бурильних труб з трубною різьбою (рис. 8).

Між собою вони з'єднуються замковою різьбою, яка є більш крупною і з більшою конусністю.

В залежності від діаметра прохідного отвору замки бувають: ЗН- з нормальним прохідним отвором; ЗШ- з широким прохідним отвором; ЗУ- з

 

 

збільшеним прохідним отвором.

 

Рис.8 Бурильний замок: 1- різьба; 2-пасок для маркування; 3- різьба замкова

Для підвищення жорсткості бурильної колони і збільшення маси її нижньої частини, з метою створення достатнього осьового навантаження на долото, використовують обважені бурильні труби, які випускають двох типів - наддолотні, з внутрішньою замковою різбою на обох кінцях, і проміжні, з внутрішньою замковою різьбою на одному кінці і зовнішньою на іншому.

Обважені бурильні труби мають більш товсті стінки, можуть бути гладкими по всій довжині або з конусними проточками для більш надійного захвату при спуско-піднімальних операціях.

Їх діаметр може бути 73, 89, 95, 108, 146, 178, 203 мм, при бурильних трубах діаметром 73 та 89 мм використовують, зазвичай обважені бурильні труби діаметром 146 рідше 178 і 203 мм.

Ведучі труби мають сторону квадрата 60, 80, 112 мм, проте бурові установки УРБ 3АМ та 1БА 15В комплектуються трубами з квадратом 80мм.

Ведуча труба -Частина бурового снаряду, яка безпосередньо сприймає обертання від ротора (Див. термінологічний словник до теми № 6).

 

Труби мають на верхньому кінці ліву замкову різьбу, а на нижньому - праву.

Для запобігання різьби від руйнування при згвинчуванні та розгвинчуванні на обидва кінці нагвинчують перевідники, відповідно з лівою різьбою на верх та з правою на низ.

Трубний нерехідник (перевідник) – Перехідник, який призначений для з'єднання окремих елементів бурового снаряду, які відрізняються за діаметром та різьбою (Див. термінологічний словник до теми № 6).

 

Перевідники для бурильних колон використовуються для з'єднання між собою окремих елементів бурильної колони і приєднання породоруйнівного інструмента з різними різьбами.

Перевідники випускають ( трохи нагадують елементи замкового з'єднання) трьох типів: перехідні ПП - з внутрішньою різьбою на одному кінці та зовнішньою різьбою на іншому; муфтові ПМ - з внутрішньою замковою різьбою на обох кінцях; ніпельні ПН - із зовнішньою замковою різьбою на обох канцях. На перевідниках з лівою різьбою додатково проточується пасок завширшки 5мм.Буровий сальник– Пристрій, який забезпечує щільне з`єднання нагнітального шлангу до ведучої труби (Див. термінологічний словник до теми № 6).Вертлюг-сальник -Буровий сальник, який має пристрій для підвішування бурової колони (Див. термінологічний словник до теми № 6).

Вертлюг- сальник служить для з'єднання ведучої труби (квадрата), яка обертається, з нерухомим гумовим шлангом, по якому подається промивна рідина, а також для підвішування бурового снаряду за штроп на гачок талевої системи.

Рис.9 Вертлюг-сальник

Для згвинчування та розгвинчування замкових з'єднань використовуються ручні одно- або двошарнирні ключі.

Допоміжний інструмент застосовують при опусканні і підйомі бурильних і обсадних труб.

Найбільш широко використовують зварні елеватори.

Елеватори опускають і піднімають бурильні труби, а також підтримують їх у підвішеному стані при згвинчувані і розгвинчуванні.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О. Бурова справа в водопостачанні: Підручник.-Рівне: НУВГП, 2004.-268 с.

2. Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О. Буріння свердловини для водопостачання. Підручник.-Рівне: РДТУ.-2000.-140 с.

3. Володин Ю.И. Основы бурения: Учебник для техникумов.-3-еизд, пере раб. И доп.-М.: Недра,1986.-360 с.

4. Ильин В.Г., Сафонов Н.А. Буровое дело. 2-е изд., доп. И пераб..М.:Колос,1972.-с.207.

5. КеримовВ.А. Техника бурения скважин большого діаметра. М.: Недра.1983.-94 с.

6. Башкатов Д.Н., Роговой В.П. Бурение скважин на воду. М.: Колос, 1976.

 

Термінологічний словник:

Обертове буріння -Механічне буріння, при якому руйнувальне зусилля створюються безперервним обертанням бурового наконечника з прикладанням осьового навантаження.

Роторне буріння-Обертове буріння, при якому обертання бурового снаряду здійснюється ротором, що приводить в рух буровий станок (Див. термінологічний словник до теми № 6).

Буріння з промивкою-Буріння, при якому продукти руйнування гірських порід вилучаються із свердловини потоком промивної рідини. (Див. термінологічний словник до теми № 6).

Пряма промивка свердловини –Промивка, приякій
промивна рідина подається в свердловину через буровий снаряд і
піднімається по кільцевому просвіту між буровим снарядом та стінками свердловини.

Зворотня промивка –Промивка, при якій промивна рідина
подається в свердловину через кільцевий просвіт між буровим снарядом та стінками свердловини і піднімається всередині бурового снаряду, як правило шляхом засмоктування

Самохідна бурова установка - Бурова установка, обладнання, механізми, щогла якої змонтовані на транспортних засобах.

Розширення свердловини -Процес збільшення діаметра бурової свердловини.

Шарошка- Деталь шарошечного долота, яка виконана в формі циліндра або конуса і має на бічній поверхні зуби або твердосплавні вставки для руйнування породи при обертанні долота .

Шарошечне долото - Долото, яке руйнує гірську породу перекочуванням по забою шарошками .

Розширювач- Буровий наконечник, який призначений для калі бровки та розширення свердловини .

Трубний нерехідник (перевідник) – Перехідник, який призначений для з'єднання окремих елементів бурового снаряду, які відрізняються за діаметром та різьбою.

Бурильна труба -Труба, за допомогою якої передається обертання від станка або ведучої труби до бурового наконечника .

Бурильна свічка -Частина бурильної колони, яка складається з двох або декількох бурильних труб і не розкручуються в процесі спуско - підйомних операцій.

Бурильна колона -Частина бурового снаряду, яка складається із бурильних труб та їх з'єднань.

Ведуча труба -Частина бурового снаряду, яка безпосередньо сприймає обертання від ротора .

Буровий сальник– Пристрій, який забезпечує щільне з`єднання нагнітального шлангу до ведучої труби .

Вертлюг-сальник -Буровий сальник, який має пристрій для підвішування бурової колони .

Буровий насос - Насос, який призначений для подачі під тиском промивної рідини в бурову свердловину.

 

Тема для самостійного опрацювання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)