АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Геофізичні дослідження в свердловинах

Читайте также:
 1. Анкета, як різновид соціологічного дослідження
 2. Вибіркове соціологічне дослідження
 3. Виділення суміші пігментів листка. Дослідження фізико-хімічних властивостей пігментів
 4. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТА І ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
 5. ДОСЛІДЖЕННЯ
 6. Дослідження динаміки середніх величин індексним методом: індекси середніх величин змінного складу, фіксованого складу і структурних зрушень; їх взаємозв’язок
 7. ДОСЛІДЖЕННЯ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИКИ «ПІКТОГРАМА»
 8. Дослідження проникності плазмалеми і тонопласта
 9. Дослідження функцій координації рухів.
 10. ДОСЛІДЖЕННЯ.
 11. Ендоскопічне дослідження хвороби Крона

Геофізичні дослідження в свердловинах (каротаж свердловин) засновані на вивченні різних фізичних властивостей гірських порід.

Їх проводять їх з метою:

ü уточнення геологічного розрізу;

ü виділення в ньому водоносних порід;

ü визначення мінералізації підземних вод.

Комплекс обов'язкових геофізичних досліджень у свердловинах на воду в районах з відомим геологічним розрізом складається з стандартного каротажу, у який входять електрокаротаж і гамма-каротаж.

Резистивиметрию, термометрію, кавернометрию й інші методи звичайно використають як додаткові залежно від литологичних особливостей порід, що складають досліджуваний розріз, і поставленого завдання.

Електрокаротажпроводять для уточнення геологічного перерізу свердловини і виділення в ньому водоносних порід.

Він включає два основних геофізичних дослідження: опорів (КО) і власної поляризації (ПО).

Метод КО оснований на вимірах питомого електричного опору гірських порід в свердловині за допомогою спеціальної установки, яка називається зондом і складається із трьох електродів, змонтованих на трижильному каротажному кабелі.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИМІРІВ: Питомий опір визначають за різницею потенціалів між електродами зонда спеціальним приладом - потенціометром.

Гамма-каротаж (ГК) - це визначення відносної природньої радіоактивності гірських порід, яка пов'язана з вмістом в них радіоактивних елементів.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИМІРІВ: За допомогою гамма-каротажу фіксують, вздовж стовбура свердловини, інтенсивність природного гамма-випромінювання гірських порід. Випромінювання проводять свердловинним приладом, основною частиною якого є індикатор гамма-квантів.

 

Природна радіоактивність більшості гірських порід невелика. Серед порід найбільш радіоактивними є глинисті породи. Піски, піщаники, вапняки і доломіти мають низьку радіоактивність, яка визначається, в основному, вмістом глинистих фракцій і знаходиться в прямій залежності від вмісту глинистих порід.

ВИСНОВОК: Таким чином, результати гамма-каротажу використовують для якісного розділення порід по вмісту в них глинистого компоненту.

Гамма-каротаж можна проводити в необсаджених і обсаджених свердловинах не залежно від того, заповнені вони розчином чи ні.Нейтронний гамма-каротаж (НГК) заключається в реєстрації по стовбуру свердловини вторинного (нейтронного) гамма-випромінювання, яке виникає в породах, при опромінюванні потоком швидких нейтронів від спеціального джерела, яке занурене в свердловину.

Інтенсивність нейтронного гамма-випромінювання визначається вмістом в породі водню, а значить води.

Рис.6 Схема виміру питомого опору порід методом КС: П— вимірювальний прилад; Б — джерело живлення; R — рео­стат; А и В — струмові електроди; М і N — вимірювальні електроди.

Рис.7 Характер кривих КС проти потужного шару високого опору.

 

Для геофізичних досліджень у свердловинах на воду застосовують електронні каротажні станції АЭКС, напівавтоматичні станції ПКС і розбірні напівавтоматичні каротажні установки, автоматичну каротажну станцію ВКВ-69 (модифікація каротажної станції АЭКС-900).

Проводять ці дослідження спеціальні геофізичні (каротажні) підрозділи (загони).

ЛІТЕРАТУРА:

1.Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О Бурова справа в водопостачанні: Підручник.- Рівне: НУВГП, 2004.- С.94-102; 136-143; 217-218; 240-247.

 

2. Шадура В.О., Орлов В.О. Бурова справа. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Навчальний посібник.-Рівне: НУВГП,2007.- С.130-145.

3. Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О. Буріння свердловин для водопостачання. Підручник.-Рівне: РДТУ,2000.- С.46-47; 62-64; 109-111.

 

4.Беляков В.М. и др. Учебная книга мастера по бурению скважин на воду / В.М. Беляков., Г.М. Краснощеков, В.А.Попков.-2-е изд, переаб. И доп.- М.: Колос, 1983.- С. ;

 

5. Ильин В.Г., Сафонов Н.А. Буровое дело. Учебник, 2-е изд., переаб. И доп., М.: Колос, 1972,- С. .

 

 

Теми для самостійного опрацювання до лекції № 13:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)